Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Urząd Miasta i Gminy Szydłówsobota, 16 lutego 2019 r.

imieniny: Danuta, Daniel

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Strona główna » Przetargi » Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Podtytuł: Przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Szydłów

19-05-2014: Zawiadomienie o wyborze oferty

16-05-2014: Zestawienie ofert

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szydlow.pl


Szydłów: Przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Szydłów
Numer ogłoszenia: 141012 - 2014; data zamieszczenia: 25.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szydłów , ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3545125, faks 041 3545125.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szydlow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Szydłów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: nr drogi nr ewid. działki 1) Jabłonica - Borki dł. ok. 950m - 390045T - 69 Jabłonica 2) Kotuszów - Jabłonica dł. ok 550m - 390022T - 11 Kotuszów 3) Brzeziny - Szydłów dł. ok 950m (ul. Opatowska) - 2487 Szydłów 4) Brzeziny - Małe Brzeziny dł. ok 900m - 265 Brzeziny 5) Potok - Księża Niwa dł. 650m - 200 Potok 6) dojazd do Szkoły w Potoku dł. 250m - 004109T - 128 Potok 7) łącznik za kościołem w Potoku dł. 100m - 221 Potok 8) Małe Rudki dł. ok 850m - 004116T - 104 Rudki 9) Grabki Duże - Brzeziny dł. ok 1000m - 390020T - 202 10) Droga w Grabkach Dużych dł. ok 100m - 171 11) Solec - Korytka dł. 250m - 387 Solec 12) Gacki - Gacki Nowe dł. ok 650m - 453 Gacki 13) Szydłów ul. Urocza dł. ok 950m - 390030T - 599 Szydłów 14) Łącznik I -w Szydłowie (Ścigna od Soleckiej do Krakowskiej) dł. 270m - 582 Szydłów 15) Łącznik II dł. (od Soleckiej do Krakowskiej) 85m - 580 Szydłów 16) Łącznik III dł.(od Soleckiej do Krakowskiej) 210m - 581 Szydłów 17) ul. Opatowska w Szydłowie - dojazd do remizy dł. ok 180m - 552 Szydłów Uwagi: 1) Szczegółowy zakres robót określają projekty budowlane, przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w załączeniu do SIWZ. 2) Wszystkie nazwy wyrobów i urządzeń wymienione w niniejszym opracowaniu są nazwami handlowymi. Dopuszcza się zastosowanie wyrobów producentów innych niż podanych w dalszej części opracowania pod warunkiem spełniania stawianych im wymagań odnośnie parametrów technicznych. 3) Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających, iż te materiały i urządzenia odpowiadają opisanym przez zamawiającego. 4) Przedmiar robót jest uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie zamówienia,.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zmówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnie z zapisami art. 67 ust.1 pkt.6 Pzp.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1) Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000, 00 PLN, wniesionym do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, 2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45, ust 6 ustawy Pzp, tj: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620), 3) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Szydłów z adnotacja Wadium do przetargu na zadanie pn. Przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Szydłów - numer rachunku - 68 8521 0006 2001 0000 0130 0007, 4) Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Wadium wnoszone w innych formach należy dołączyć do oferty w oryginale. 5) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a ustawy Pzp, 6) Z zastrzeżeniem punktu 7, zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który, wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, 8) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 9) Jeżeli wadium wniesiono pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę, 10) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w zakresie posiadania uprawnień. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy oraz złożonych dokumentów, wg formuły spełnia lub nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, min. jednej roboty budowlanej o wartości - min. 500 000, 00 PLN, obejmującej budowę lub przebudowę, rozbudowę drogi lub odcinków dróg (w ramach jednego zamówienia) z nawierzchnią asfaltową. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowo warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy oraz złożonych dokumentów, wg formuły spełnia lub nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie warunku dotyczącego osób zdolnych do wykonania zamówienia zamawiający wymaga dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: drogowej i przynależącymi do właściwej izby samorządu zawodowego. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowo warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz oferty wg załącznika 1, 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy wg załącznika 2, 6) Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy składa wraz z ofertą pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - ewentualnie do wykorzystania wzór oświadczenia - wg załącznika 8. 7) Jeżeli podmioty, o których mowa w ppkt 6, będą brały udział w realizacji części zamówienia wykonawca złoży wraz ofertą, dokumenty wymienione w ppkt 5, dotyczące tych podmiotów. 8) Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 9) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne są następujące istotne zmiany umowy w przypadku: a) Zmiana terminu wykonania umowy spowodowana: - Warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenia robót, - Odmiennymi od przedstawionych w dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi lub istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci instalacji, - Koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, wprowadzanych w trybie nadzoru autorskiego lub usuwania błędów w tej dokumentacji, - Zaistnieniem okoliczności, o których stanowi art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6, ustawy Pzp w następstwie, których mogłaby zostać zawarta umowa na wykonanie robót dodatkowych lub uzupełniających, - Realizacją w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, - Następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji dostarczonej przez zamawiającego, b) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy, mimo iż zwłoka w wykonaniu umowy będzie następstwem okoliczności, za które odpowiada wykonawca, jeżeli, Wykonawca powiadomi zamawiającego najpóźniej na 10 dni przed upływem terminu wykonania umowy o niemożliwości ukończenia robót w tej dacie, zaproponuje nowy termin wykonania umowy, dłuższy o maksimum 30 dni i zaproponuje zamawiającemu zrekompensowanie powstałej zwłoki, w tym przez przedłużenie okresu gwarancji o minimum sześć miesięcy. - W takim przypadku wartość umowy może zostać obniżona o kwotę stanowiącą równowartość połowy kar umownych, które wykonawca byłby zobowiązany zapłacić zamawiającemu za zwłokę. - W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w punkcie 1, lit. a) i b) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. c) Zmiany osobowe: - Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp. Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. d) Pozostałe zmiany: - Rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. Wartość umowy przysługująca wykonawcy zostanie pomniejszona, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, na podstawie kosztorysu powykonawczego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szydlow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Szydłów, ul Rynek 2, 28-225 Szydłów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Szydłów, ul Rynek 2, 28-225 Szydłów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Źródło informacji: Urząd Gminy Szydłów - Janusz Machnik. Data utworzenia: 2014-04-25.
Wprowadził do systemu: Piotr Walczak. Data wprowadzenia: 2014-04-25 13:52:58.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Walczak. Data publikacji: 2014-04-25 13:52:58.
czytano: 867 razy, id: 1543
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-05-19
Aktualizacja wiadomości
Piotr Walczak

2014-05-16
Aktualizacja wiadomości
Piotr Walczak

2014-05-13
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Walczak

2014-05-13
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Walczak

2014-05-06
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Walczak

2014-04-25
Aktualizacja wiadomości
Piotr Walczak

2014-04-25
Aktualizacja wiadomości
Piotr Walczak

2014-04-25
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Walczak

2014-04-25
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Walczak

2014-04-25
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Walczak

2014-04-25
Nowa wiadomość
Piotr Walczak

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

SZYDŁÓW
Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 2 28-225

tel.: 41 35 45 125, e-PUAP: /504b6nhqk1/skrytka
e-mail: gmina@szydlow.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Szydłów 2007-2019