Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Urząd Miasta i Gminy Szydłówczwartek, 24 października 2019 r.

imieniny: Areta, Marta

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Ogloszenie o zamówieniu - usługi

Strona główna » Przetargi » Ogloszenie o zamówieniu - usługi

Podtytuł: Obsługa bankowa budżetu Gminy Szydłów wraz z jednostkami organizacyjnymi w latach 2016-2019

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.szydlow.pl


Szydłów: OBŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY SZYDŁÓW WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI W LATACH 2016-2019
Numer ogłoszenia: 75283 - 2016; data zamieszczenia: 08.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szydłów , ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3545125, faks 041 3545125.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szydlow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OBŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY SZYDŁÓW WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI W LATACH 2016-2019.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa Budżetu Gminy Szydłów wraz z jednostkami organizacyjnymi w latach 2016-2019 obejmująca swym zasięgiem następujące jednostki organizacyjne: 1. Urząd Gminy w Szydłowie 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie, 3. Zespół Szkół w Szydłowie 4. Szkoła Podstawowa w Solcu, 5. Szkoła Podstawowa w Szydłowie 6. Gimnazjum w Szydłowie 7. Publiczne Przedszkole w Szydłowie 8. Gminna Biblioteka Publiczna 9. Gminne Centrum Kultury w Szydłowie.

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje wykonania zamówień uzupełniających do 30% zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2019.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu i zabezpieczenia umowy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na potwierdzenie należy złożyć; dokument potwierdzający posiadanie uprawnienia do wykonywania czynności bankowych określone przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 r., poz.128 z późniejszymi zmianami);

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych - 30

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szydlow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Szydłów 28-225 Szydłów, ul. Rynek 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2016 godzina 09:00, miejsce: Gmina Szydłów 28-225 Szydłów, ul. Rynek 2 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Szydłów - Janusz Machnik. Data utworzenia: 2016-06-08.
Wprowadził do systemu: Piotr Walczak. Data wprowadzenia: 2016-06-08 14:27:14.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Walczak. Data publikacji: 2016-06-08 14:27:14.
czytano: 488 razy, id: 2078
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-06-14
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Walczak

2016-06-14
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Walczak

2016-06-14
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Walczak

2016-06-08
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Walczak

2016-06-08
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Walczak

2016-06-08
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Walczak

2016-06-08
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Walczak

2016-06-08
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Walczak

2016-06-08
Nowa wiadomość
Piotr Walczak

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

SZYDŁÓW
Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 2 28-225

tel.: 41 35 45 125, e-PUAP: /504b6nhqk1/skrytka
e-mail: gmina@szydlow.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Szydłów 2007-2019