Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Urząd Miasta i Gminy Szydłówsobota, 28 marca 2020 r.

imieniny: Aniela, Sonia

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Znak: RGK-6220.01-02.2016

Szydłów, dnia 09.06.2016 r.

ZAWIADOMIENIE

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Na podstawie art. 30, 33 ust. 1 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  Nr 199, poz. 1227 ze zm. powoływana dalej jako „Uooś”)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

oraz

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa fermy brojlerów na działce nr 137/3, 137/4, 137/5, 137/7, 137/8 obręb Potok, gmina Szydłów”, powiat Staszów, województwo świętokrzyskie.

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 31.05.2016 r. firmy EKOPLON Spółka z o.o. sp.k., Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów reprezentowanej przez AgroTrade Grzegorz Bujak, Ul. Staszica 6/10, 25-008 Kielce. 

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko złożono w dniu 31.05.2016 r. razem z wnioskiem o wydanie decyzji.

            Zgodnie z art. 79 ust. 1 Uooś, postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

            Wójt Gminy Szydłów jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków. Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Kielcach oraz z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia 10.06.2016 r. do dnia 04.07.2016 r.

            Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone  w formie pisemnej lub ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu Gminy w Szydłowie, pok. 19, w godzinach urzędowania) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 Uooś.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szydłów, oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i w miejscu planowanej inwestycji.

Źródło informacji: Urząd Gminy Szydłów - Anna Suchorowska. Data utworzenia: 2016-06-09.
Wprowadził do systemu: Piotr Walczak. Data wprowadzenia: 2016-06-09 08:32:52.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Walczak. Data publikacji: 2016-06-09 08:32:52.
czytano: 727 razy, id: 2079
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-06-09
Nowa wiadomość
Piotr Walczak

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

SZYDŁÓW
Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 2 28-225

tel.: 41 35 45 125, e-PUAP: /504b6nhqk1/skrytka
e-mail: gmina@szydlow.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Szydłów 2007-2020