Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Urząd Miasta i Gminy Szydłówwtorek, 2 czerwca 2020 r.

imieniny: Marianna, Marzena

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Strona główna » Przetargi » Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Podtytuł: Przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie gminy Szydłów w 2016 roku w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 94143-2016 z dnia 2016-06-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szydłów
Opis przedmiotu zamówienia 1) Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy n/w drogi, w zakresie określonym projektem budowlanym, a w szczególności: Droga gminna nr 390029T Potok - Kamienna Góra od km 0+000 do km 0+740 dz. nr 495 i 480....
Termin składania ofert: 2016-07-05


Numer ogłoszenia: 116755 - 2016; data zamieszczenia: 04.07.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 94143 - 2016 data 20.06.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3545125, fax. 041 3545125.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.07.2016 godzina 09:00, miejsce: Gmina Szydłów 28-225 Szydłów, ul. Rynek 2 - sekretariat.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.07.2016 godzina 09:00, miejsce: Gmina Szydłów 28-225 Szydłów, ul. Rynek 2 - sekretariat.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szydlow.pl


Szydłów: Przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie gminy Szydłów w 2016 roku w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019
Numer ogłoszenia: 94143 - 2016; data zamieszczenia: 20.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szydłów , ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3545125, faks 041 3545125.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szydlow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie gminy Szydłów w 2016 roku w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia 1) Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy n/w drogi, w zakresie określonym projektem budowlanym, a w szczególności: Droga gminna nr 390029T Potok - Kamienna Góra od km 0+000 do km 0+740 dz. nr 495 i 480. a) długość przebudowywanego odcinka drogi 740m, b) szerokość jezdni 4,50 m, Droga gminna nr 390011T Szydłów - Korytnica od km 1+070 do km 2+060 dz.nr 2496 i 793, a) długość przebudowywanego odcinka drogi 990m, b) szerokość jezdni 5,00 m, Droga gminna nr 390004T Brzeziny przez wieś od km 0+000 do km 0+215- nr ewid. 150 i 363 a) długość przebudowywanego odcinka drogi 215m, b) szerokość jezdni 5,00 m, Uwaga: a) pobocza tłuczniowe szerokości 0,75m, b) nawierzchnia jezdni: - warstwa odcinająca gr 20 cm i warstwa podbudowy tłuczniowej gr 15 cm, - górna warstwa podbudowy tłuczniowej gr 10 cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr 4 cm, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr 4 cm, 2) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 3) Odwodnienie - budowa przepustów, 4) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie, 5) Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa wiążąca i ścieralna), 6) Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym, 7) Oznakowanie znakami pionowymi i poziomymi, 8) Utwardzenie materiałem kamiennym zjazdów na posesje i działki rolne o wymiarach 3,0 x 2,0 m (nie więcej niż do granicy działki), 9) Uporządkowanie pasa drogowego z pozostałości materiałów budowlanych, gałęzi i zgarniętej ziemi. Uwagi: 1) Szczegółowy zakres robót określają projekt budowlany, przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w załączeniu do SIWZ, 2) Przy określeniu ceny, obejmującej wykonanie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić niniejsze informacje, dane wynikające z analizy dokumentacji projektowej, przedmiaru robót oraz wnioski wypływające z przeprowadzonych ewentualnie wizji lokalnych w terenie oraz inne konieczne prace gwarantujące prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia, 3) Jakość wykonania robót oraz materiałów użytych do zrealizowania zadania powinna spełniać wymogi zawarte w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 4) Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w dokumentacji są przykładowe. Dopuszcza się rozwiązania równoważne, zastosowanie innych materiałów i urządzeń o parametrach i właściwościach takich samych lub lepszych od podanych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających, iż te materiały odpowiadają opisanym przez zamawiającego 5) Odpady powstałe w toku realizacji inwestycji należy zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach (Dz. U. 07. 39. 251 z póź. zm.), 6) Przedmiar robót jest uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie zamówienia, 7) Całość robót przewidywanych do wykonania będzie odbywała się w obrębie istniejącego pasa drogowego. Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium 20 000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał należycie: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/ remoncie dróg o wartości min. 600 000,00 zł brutto każda z robót. Do wykazu należy załączyć dowody określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje przy realizacji zmówienia: - jednym Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Uwaga 1 Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby samorządu zawodowego.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres udzielonej rękojmi - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szydlow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Szydłów 28-225 Szydłów, ul. Rynek 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.07.2016 godzina 09:00, miejsce: Gmina Szydłów 28-225 Szydłów, ul. Rynek 2 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wywieszono 20 czerwca 2016

Źródło informacji: Urząd Gminy Szydłów - Janusz Machnik. Data utworzenia: 2016-06-20.
Wprowadził do systemu: Piotr Walczak. Data wprowadzenia: 2016-06-20 14:12:48.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Walczak. Data publikacji: 2016-06-20 14:12:48.
czytano: 811 razy, id: 2083
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-07-04
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Walczak

2016-07-04
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Walczak

2016-07-04
Aktualizacja wiadomości
Piotr Walczak

2016-06-22
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Walczak

2016-06-22
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Walczak

2016-06-20
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Walczak

2016-06-20
Nowa wiadomość
Piotr Walczak

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

SZYDŁÓW
Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 2 28-225

tel.: 41 35 45 125, e-PUAP: /504b6nhqk1/skrytka
e-mail: gmina@szydlow.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Szydłów 2007-2020