Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Urząd Miasta i Gminy Szydłówwtorek, 2 czerwca 2020 r.

imieniny: Marianna, Marzena

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Ogloszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Strona główna » Przetargi » Ogloszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Podtytuł: Remont dróg na terenie Gminy Szydłów przy użyciu kruszywa

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 94151-2016 z dnia 2016-06-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szydłów
Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie remontu dróg przy użyciu kruszywa kamiennego na terenie gminy Szydłów: a w szczególności: Zadanie I (dwie warstwy podbudowy) a) wyrównanie istniejącej nawierzchni pasa jezdni...
Termin składania ofert: 2016-07-05


Numer ogłoszenia: 116793 - 2016; data zamieszczenia: 04.07.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 94151 - 2016 data 20.06.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3545125, fax. 041 3545125.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.07.2016 godzina 09:00, miejsce: Gmina Szydłów 28-225 Szydłów, ul. Rynek 2 - sekretariat..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.07.2016 godzina 09:00, miejsce: Gmina Szydłów 28-225 Szydłów, ul. Rynek 2 - sekretariat.

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szydlow.pl


Szydłów: Remont dróg na terenie Gminy Szydłów przy użyciu kruszywa
Numer ogłoszenia: 94151 - 2016; data zamieszczenia: 20.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szydłów , ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3545125, faks 041 3545125.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szydlow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg na terenie Gminy Szydłów przy użyciu kruszywa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie remontu dróg przy użyciu kruszywa kamiennego na terenie gminy Szydłów: a w szczególności: Zadanie I (dwie warstwy podbudowy) a) wyrównanie istniejącej nawierzchni pasa jezdni zgarniarką, b) dostawa i rozplantowanie kruszywa kamiennego pochodzenia mineralnego przy pomocy koparki lub zgarniarki, na odcinkach wskazanych przez zamawiającego. c) dolna warstwa podbudowy z tłucznia 31,5 - 63 mm, gr 10 cm. d) górna warstwa podbudowy z klińca 4 - 31,5 mm, gr 7 cm. e) szerokość jezdni 3,00 - 3,50 m, dla n/w dróg 1) Remont drogi na działkach nr ewid. 474; 480 w Potoku Rządowym (od drogi nr ewid. 495 do działki nr ewid. 550), 2) Remont drogi na działkach nr ewid. 39 w Wymysłowie (od działki nr ewid. 5 do drogi nr ewid. 605), 3) Remont drogi na działce nr ewid. 644 i 645 w Kotuszowie (od działki nr ewid. 652), 4) Remont drogi na działce nr ewid. 650 w Jabłonicy, 5) Remont drogi na działkach nr ewid. 95 (nr 390037 T) w Gackach (od drogi nr ewid. 155 do działki nr ewid. 2519), 6) Remont drogi na działkach nr ewid. 214 w Gackach, 7) Remont drogi na działce nr ewid. 382/5 w Solcu (od działki nr ewid. 382/2), 8) Remont drogi na działce nr ewid. 129 w Mokrym (od drogi nr ewid. 131), 9) Remont drogi na działce nr ewid. 40/1 w Brzezinach, 10) Remont drogi na działce nr ewid. 125 w Brzezinach (od drogi powiatowej nr ewid. 78) i (od drogi nr ewid. 363 do drogi nr ewid. 44), 11) Remont drogi na działce nr ewid. 116 w Osówce (od działki nr ewid. 2495), 12) Remont drogi na działce nr ewid. 388 (nr 390018 T) w Grabkach Dużych, Zadanie II (jedna warstwa) a) wyrównanie istniejącej nawierzchni pasa jezdni zgarniarką, b) dostawa i rozplantowanie kruszywa kamiennego pochodzenia mineralnego przy pomocy koparki lub zgarniarki, na odcinkach wskazanych przez zamawiającego. c) warstwa podbudowy z klińca 4 - 31,5 mm, gr 7 cm. d) szerokość jezdni 3,00 - 3,50 m, dla n/w dróg 1) Remont drogi na działce nr ewid. 795 w Korytnicy (od drogi powiatowej działki nr ewid. 797/52), 2) Remont drogi na działce nr ewid. 45 w Jabłonicy, Zadanie III (jedna warstwa) a) dostawa i rozplantowanie kruszywa kamiennego pochodzenia mineralnego przy pomocy koparki lub zgarniarki, na odcinkach wskazanych przez zamawiającego. b) warstwa podbudowy z klińca 4 - 31,5 mm, gr ~10 cm, c) szerokość jezdni 3,00 - 3,50 m, d) drogi na terenie sołectwa Szydłów, kliniec w ilości ~ 670,0 t 1) Remont cząstkowy dróg na terenie sołectwa Szydłów, Łączna powierzchnia utwardzanych nawierzchni ~10 000 m2, Uwaga: Kruszywo produkowane zgodnie z normami: PN-EN 13242, PN-EN 13043. Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zmówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnie z zapisami art. 67 ust.1 pkt.6 Pzp

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres udzielonej rękojmi - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szydlow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Szydłów 28-225 Szydłów, ul. Rynek 2..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.07.2016 godzina 09:00, miejsce: Gmina Szydłów 28-225 Szydłów, ul. Rynek 2 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wywieszono: 20 czerwca 2016

Źródło informacji: Urząd Gminy Szydłów - Janusz Machnik. Data utworzenia: 2016-06-20.
Wprowadził do systemu: Piotr Walczak. Data wprowadzenia: 2016-06-20 14:17:09.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Walczak. Data publikacji: 2016-06-20 14:17:09.
czytano: 984 razy, id: 2084
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-07-04
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Walczak

2016-07-04
Aktualizacja wiadomości
Piotr Walczak

2016-06-21
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Walczak

2016-06-20
Nowa wiadomość
Piotr Walczak

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

SZYDŁÓW
Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 2 28-225

tel.: 41 35 45 125, e-PUAP: /504b6nhqk1/skrytka
e-mail: gmina@szydlow.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Szydłów 2007-2020