Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Urząd Miasta i Gminy Szydłówsobota, 20 kwietnia 2019 r.

imieniny: Agnieszki, Czesława

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Zapytanie ofertowe

Strona główna » Przetargi » Zapytanie ofertowe

Podtytuł: na przeprowadzenie działań wspierających Gminę Szydłów w przygotowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na przeprowadzenie działań wspierających Gminę Szydłów w przygotowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023.

 

Podstawa prawna: art. 4. pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.)  wartość zmówienia nie przekracza kwoty
30 000 euro.

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego 

 

Gmina Szydłów

ul. Rynek 2

28-225 Szydłów

NIP: 866 16 08 398

 

II.  Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie działań wspierających Gminę Szydłów
w przygotowaniu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–2023”, zwanego dalej Programem Rewitalizacji.

Program Rewitalizacji będzie stanowić podstawę do aplikowania o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 i musi zostać opracowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 zatwierdzonymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w dniu 3 lipca 2015 r. (zwanych dalej Wytycznymi) oraz Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (zwaną dalej Ustawą).

II.1. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje następujące elementy:

 1. Przeprowadzenie działań wspierających gminę w przygotowaniu kompleksowego Programu Rewitalizacji zgodnego z aktualnymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi w których ujęta jest Gmina, zawierającego minimalny zakres Programu Rewitalizacji wynikający
  z Wytycznych oraz Ustawy.
 2. Wykonanie dokumentów diagnostycznych/analitycznych na potrzeby opracowania Programu Rewitalizacji:
  1. Analiza zgodności opracowań planistycznych z Programem Rewitalizacji:
   1. wskazanie  sposobu  realizacji  gminnego  programu  rewitalizacji  w zakresie  planowania  i zagospodarowania  przestrzennego, w tym:
    1. wskazanie zakresu niezbędnych zmian w studium uwarunkowań
     i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
    2. wskazanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego koniecznych do uchwalenia albo zmiany,
    3. w  przypadku  wskazania  konieczności  uchwalenia  miejscowego  planu  rewitalizacji,  o którym  mowa  w art. 37f ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – wskazanie granic obszarów, dla których plan ten będzie procedowany łącznie z procedurą scaleń i podziałów nieruchomości, a także wytyczne w zakresie ustaleń tego planu.
  2. Inwentaryzacja urbanistyczna:
   1. inwentaryzacja 5 obiektów publicznych znajdujących się na wyznaczonym obszarze rewitalizacji w zakresie opisania stanu technicznego obiektów
    i pełnionych przez nich funkcji wraz ze wskazaniem możliwego ich zaadaptowania do pełnienia innych funkcji np. społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych wraz z przedstawieniem na mapie poglądowej w skali 1:1 000,
   2. wykonana metodą bezpośrednią,
  3. Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna obszaru rewitalizacji:
   1. sporządzenie wstępnej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, która będzie przedmiotem konsultacji z Zamawiającym,
   2. sporządzenie docelowej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zagospodarowania terenu z uwzględnieniem zagospodarowania zinwentaryzowanych obiektów publicznych – koncepcja zagospodarowania terenu i adaptacja obiektów łącznie z propozycjami ich przeznaczenia, zawartość opracowań koncepcyjnych: programy funkcjonalno-użytkowe, opisy.
   3. pozyskanie danych wyjściowych i materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia,
   4. inne czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
  4. Sporządzenie mapy obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy na mapie
   w skali co najmniej 1:5 000 z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku – z wykorzystaniem treści mapy ewidencyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Opracowana mapa będzie stanowić załącznik do uchwały Rady Gminy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
   i obszaru rewitalizacji. Pozyskanie mapy zasadniczej bądź ewidencyjnej leży w gestii Zleceniodawcy.
 3. Organizacja 2 Konferencji rozpoczynającej i kończącej prace nad Programem Rewitalizacji, każda z konferencji:
  1. czas trwania 6 godzin zajęć (po 45 minut) (w tym 2 przerwy kawowe, 1 przerwa na lunch),
  2. forma: wykład + prezentacja multimedialna,
  3. zakres merytoryczny – różny dla każdej konferencji, między innymi:
   1. podstawowe zagadnienia dotyczące rewitalizacji,
   2. uwarunkowania formalno-prawne procesu rewitalizacji,
   3. proces opracowania Programu Rewitalizacji (w tym partycypacja społeczna
    i partnerstwo),
   4. źródła finansowania projektów rewitalizacyjnych
   5. przykłady dobrych praktyk rewitalizacji w Polsce i za granicą,
   6. prezentacja założeń opracowanego dokumentu oraz przebiegu konsultacji społecznych.
  4. udział co najmniej 2 prelegentów (posiadających udokumentowaną wiedzę
   i doświadczenie w zakresie rewitalizacji potwierdzoną udziałem przy opracowaniu co najmniej 3 Programów Rewitalizacji),
  5. materiały (40 kompletów):
   1. format A4, trwale spięty,
   2. program konferencji (nazwa konferencji, tytuły prezentacji oraz nazwiska prelegentów, harmonogram czasowy),
   3. konspekty z przedstawionych prezentacji,
   4. opracowanie ulotki informacyjnej zawierającej minimum harmonogram prac nad dokumentem, krótką jego charakterystykę, dane adresowe gminy oraz mapę (druk dwustronny, format A4 (210*297 mm) składany do A5, kolor, papier mat kredowy, gramatura 170 gram/m2),
  6. opracowanie listy obecności (format A4),
  7. wykonanie dokumentacji fotograficznej (20 zdjęć),
  8. catering dla 40 osób (2 przerwy kawowe, 1 przerwa na lunch):
   1. serwis kawowy (bez ograniczeń ilościowych – możliwość ciągłego korzystania w trakcie konferencji):
    1. kawa (minimum 2 rodzaje), herbata (minimum 3 rodzaje – czarna, zielona, owocowa) – wrzątek w minimum 2 warnikach,
    2. cukier, cytryna, mleczko/śmietanka do kawy,
    3. woda mineralna niegazowana i gazowana, soki (minimum 2 rodzaje),
    4. „suche” ciasteczka, minimum 3 rodzaje,
   2. lunch podany w formie szwedzkiego stołu, w bemarach/podgrzewaczach, na półmiskach do samodzielnego nakładania:
    1. pieczywo pszenne, razowe,
    2. kanapki – 3 rodzaje (wędlina, ser, warzywa),
    3. danie ciepłe (minimum 150 gram mięsa na/1 os.),
    4. ziemniaki opiekane/ryż,
    5. mix warzyw + sos,
    6. zastawa stołowa ceramiczna, filiżanki, szklanki, sztućce metalowe, serwetki, inne,
    7. stała obsługa przy ciepłym posiłku.
 1. Przeprowadzenie wywiadów grupowych – 3 sztuki:
  1. forma: prezentacja multimedialna + wywiad,
  2. wywiad nr 1 – z przedsiębiorcami i rolnikami, wywiad nr 2 – z organizacjami pozarządowymi, wywiad nr 3 – z instytucjami publicznymi i Radnymi),
  3. każdy wywiad prowadzony będzie przez moderatora – czas trwania wywiadu
   2 godziny,
  4. opracowanie listy obecności (format A4),
  5. wykonanie dokumentacji fotograficznej (20 zdjęć),
  6. materiały (15 kompletów/wywiad):
   1. format A4, trwale spięty,
   2. konspekty z prezentowanych w trakcie wywiadów prezentacji,
  7. catering/1 wywiad – 15 osób (bez ograniczeń ilościowych – możliwość ciągłego korzystania w trakcie spotkania):
   1. kawa (minimum 2 rodzaje), herbata (minimum 3 rodzaje – czarna, zielona, owocowa) – wrzątek w minimum 2 warnikach,
   2. cukier, cytryna, mleczko/śmietanka do kawy,
   3. woda mineralna niegazowana i gazowana, sok,
   4. „suche” ciasteczka, minimum 3 rodzaje.
 2. Organizacja i prowadzenie spotkania informacyjnego dla mieszkańców (prezentacja multimedialna):
 1. zakres – konsultacja projektu uchwały w sprawie:
  1. wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
  2. zasad wyboru członków i zasad działania Komitetu Rewitalizacji,
 2. czas trwania 2 godziny,
 3. opracowanie listy obecności (format A4),
 4. wykonanie dokumentacji fotograficznej (20 zdjęć),
 5. materiały (30 kompletów):
 1. format A4, trwale spięty,
 2. konspekty z prezentowanych w trakcie spotkania treści,
 3. projekt konsultowanych dokumentów.
 1. catering dla 30 osób (bez ograniczeń ilościowych – możliwość ciągłego korzystania
  w trakcie spotkania):
 1. kawa (minimum 2 rodzaje), herbata (minimum 3 rodzaje – czarna, zielona, owocowa) – wrzątek w min. 2 warnikach,
 2. cukier, cytryna, mleczko/śmietanka do kawy,
 3. woda mineralna niegazowana i gazowana, sok,
 4. „suche” ciasteczka, minimum 3 rodzaje.
 1. Przeprowadzenie szkolenia Komitetu Rewitalizacji dla 20 osób:
 1. czas trwania – 8 godzin (po 1,5 h wykładu w 4 blokach tematycznych) (2 przerwy kawowe i 1 przerwa na lunch),
 1. obecność trenera w trakcie całego szkolenia,
 2. forma: wykład + prezentacja multimedialna,
 3. zakres szkolenia (minimum):
  1. podstawowe zagadnienia dotyczące rewitalizacji,
  2. uwarunkowania formalno-prawne procesu rewitalizacji,
  3. diagnoza oraz delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
  4. proces opracowania Programu Rewitalizacji,
  5. partycypacja społeczna i partnerstwo w rewitalizacji,
  6. źródło finansowania projektów rewitalizacyjnych,
  7. przykłady dobrych praktyk rewitalizacji w Polsce i za granicą,
 1. materiały (20 kompletów):
 1. format A4, trwale spięty,
 2. konspekty z prezentowanych w trakcie spotkania treści,
 1. wykonanie dokumentacji fotograficznej (20 zdjęć),
 2. catering dla 20 osób (2 przerwy kawowe, lunch):
  1. serwis kawowy (bez ograniczeń ilościowych – możliwość ciągłego korzystania w trakcie konferencji):
   1. kawa (minimum 2 rodzaje), herbata (minimum 3 rodzaje – czarna, zielona, owocowa) – wrzątek w minimum 2 warnikach,
   2. cukier, cytryna, mleczko/śmietanka do kawy,
   3. woda mineralna niegazowana i gazowana, soki (minimum 2 rodzaje),
   4. „suche” ciasteczka, minimum 3 rodzaje,
  2. lunch podany w formie szwedzkiego stołu, w bemarach/podgrzewaczach, na półmiskach do samodzielnego nakładania:
   1. pieczywo pszenne, razowe,
   2. kanapki – 3 rodzaje (wędlina, ser, warzywa),
   3. danie ciepłe (minimum 150 gram mięsa na/1 os.),
   4. ziemniaki opiekane/ryż,
   5. mix warzyw + sos,
   6. zastawa stołowa ceramiczna, filiżanki, szklanki, sztućce metalowe, serwetki, inne,
   7. stała obsługa przy ciepłym posiłku.
 1. Przeprowadzenie spotkania informacyjno-warsztatowego dla mieszkańców obszaru rewitalizacji:
 1. czas trwania – 2 godziny,
 2. forma: wykład + prezentacja multimedialna + zajęcia warsztatowe,
 3. obecność moderatora na spotkaniu,
 4. zakres minimum:
 1. podstawowe zagadnienia dotyczące rewitalizacji,
 2. diagnoza oraz delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
 3. źródło finansowania projektów rewitalizacyjnych,
 4. przykłady dobrych praktyk rewitalizacji w Polsce i za granicą.
 1. materiały (30 kompletów):
 1. format A4, trwale spięty,
  1. konspekty z prezentowanych w trakcie spotkania treści,
 1. wykonanie dokumentacji fotograficznej (20 zdjęć),
 2. catering dla 30 osób (bez ograniczeń ilościowych – możliwość ciągłego korzystania
  w trakcie spotkania):
  1. kawa (minimum 2 rodzaje), herbata (minimum 3 rodzaje – czarna, zielona, owocowa) – wrzątek w minimum 2 warnikach,
  2. cukier, cytryna, mleczko/śmietanka do kawy,
  3. woda mineralna niegazowana i gazowana, sok,
  4. „suche” ciasteczka, minimum 3 rodzaje.
 1. Przeprowadzenie warsztatów dla przedstawicieli partnerów projektów rewitalizacyjnych:
 1. czas trwania – 2 godziny,
 2. obecność moderatora na spotkaniu,
 3. zakres minimum:
 1. podstawowe zagadnienia dotyczące rewitalizacji,
 2. przykłady dobrych praktyk rewitalizacji w Polsce i za granicą,
 3. źródło finansowania projektów rewitalizacyjnych,
 4. partnerstwo zewnętrzne przy montażu i realizacji projektu.
 1. materiały (15 kompletów):
 1. format A4, trwale spięty,
 2. konspekty z prezentowanych w trakcie spotkania treści,
 1. wykonanie dokumentacji fotograficznej (20 zdjęć),
 2. catering dla 15 osób (bez ograniczeń ilościowych – możliwość ciągłego korzystania
  w trakcie spotkania):
  1. kawa (minimum 2 rodzaje), herbata (minimum 3 rodzaje – czarna, zielona, owocowa) – wrzątek w minimum 2 warnikach,
  2. cukier, cytryna, mleczko/śmietanka do kawy,
  3. woda mineralna niegazowana i gazowana, sok,
  4. „suche” ciasteczka, minimum 3 rodzaje.
 1. Przeprowadzenie spotkania otwartego dla interesariuszy obszaru rewitalizacji wraz z debatą publiczną:
 1. czas trwania – 2 godziny,
 2. forma: wykład + prezentacja + dyskusja,
 3. obecność moderatora na spotkaniu,
 4. zakres minimum:
 1. przedstawienie wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
 2. prezentacja głównych założeń dokumentu,
 3. przedstawienie zaplanowanych do realizacji projektów rewitalizacyjnych.
 1. materiały (30 kompletów):
 1. format A4, trwale spięty,
 2. konspekty z prezentowanych w trakcie spotkania treści,
 3. formularze zgłaszania uwag.
 1. wykonanie dokumentacji fotograficznej (20 zdjęć),
 2. catering dla 30 osób (bez ograniczeń ilościowych – możliwość ciągłego korzystania
  w trakcie spotkania):
  1. kawa (minimum 2 rodzaje), herbata (minimum 3 rodzaje – czarna, zielona, owocowa) – wrzątek w minimum 2 warnikach,
  2. cukier, cytryna, mleczko/śmietanka do kawy,
  3. woda mineralna niegazowana i gazowana, sok,
  4. „suche” ciasteczka, minimum 3 rodzaje.
 1. Wykonanie materiałów promocyjnych:
  1. Artykuły w prasie – 3 sztuki:
   1. Pierwszy na rozpoczęcie prac nad dokumentem opublikowany przed konferencją zawierający zaproszenie do udziału w pracach nad Programem Rewitalizacji, drugi w terminie wskazanym przez Zleceniodawcę na etapie opracowywania dokumentu, trzeci na zakończenie zawierający podsumowanie procesu opracowania dokumentu,
   2. przygotowanie projektu graficznego publikacji (opracowanie zawartości merytorycznej, graficznej, edytorskiej, korekta) i zlecenie zamieszczenia artykułów w prasie lokalnej,
   3. artykuły powinny zostać opublikowane na stronach redakcyjnych
    w formacie 1 strony, kolor 4x4 CMYK,
   4. wykonawca zobowiązany jest po opublikowaniu w prasie lokalnej o zasięgu minimum gminnym, do przekazania 5 egzemplarzy prasy, w której opublikowano dany artykuł.
  2. Spot radiowy – 2 sztuki:
   1. przygotowanie projektu, produkcja i zlecenie emisji 2 spotów reklamowych,
   2. termin realizacji spotów w terminie wskazanym przez Zamawiającego, przy czym pierwszy będzie wyemitowany przed rozpoczęciem opracowania Programu Rewitalizacji uwzględniający termin i tematykę planowanej Konferencji),
   3. długość spotu minimum 30 sekund,
   4. 20 emisji każdego spotu,
   5. wykonawca przeprowadzi kampanię w rozgłośni radiowej o zasięgu co najmniej regionalnym.
   6. wykonawca przekaże wyprodukowane spoty na nośniku DVD/CD.
  3. Ulotka – 2 500 sztuk:
 1. format A4 (210*297 mm) składany do A5,
 2. druk dwustronny na papierze błyszczącym o gramaturze minimum 170g/m2,
 3. kolor 4+4 CMYK,
 4. przygotowanie szaty graficznej oraz część merytorycznej,
 5. wydruk – tekst + zdjęcia.
  1. Mapa gminy z naniesionym obszarem rewitalizacji – 1 000 sztuk:
   1. opracowanie graficzne mapy w skali 1:50 000 lub zbliżonej,
   2. tekst w języku polskim,
   3. mapa gminy z zaznaczonym obszarem rewitalizacji oraz najważniejszymi projektami rewitalizacyjnymi (co najmniej 10 projektów),
   4. 1 mapa kolor, format B1 (707x1 000 mm),
   5. obróbka introligatorska – mapa po złożeniu ma mieć wymiary 120x225 mm lub zbliżone,
   6. na panelu bocznym dodatkowe informacje o obszarze rewitalizowanym oraz
    o gminie w proporcji 2:1 (tekst/zdjęcia),
   7. papier kreda błysk, gramatura 115 g/m2 g-print, druk dwustronny, kolor 4+4 CMYK.

II.2. Postanowienia ogólne:

 1. Wykonawca zobowiązuje się przekazać do akceptacji wszelkie materiały opracowane
  w ramach zlecenia najpóźniej na 4 dni przed planowanym spotkaniem. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do akceptacji ww. treści w terminie, co najmniej 2 dni od ich przekazania.
 2. Spotkania przewidziane do realizacji w punkcie II.1 podpunkty od 3 do 9 należy wykonać
  w różnych od siebie terminach, uzgodnionych ze Zleceniodawcą.
 3. Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia do wykonania zlecenia. Materiały potrzebne do przeprowadzenia spotkań leżą po stronie Wykonawcy zlecenia.
 4. Wszystkie materiały szkoleniowe, promocyjne jak również inne opracowania muszą zawierać logotypy zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności oraz Kartą wizualizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020.
 5. Szczegółowy harmonogram prac musi zostać uzgodniony z Wykonawcą Programu Rewitalizacji i zatwierdzony przez Zamawiającego.

II.3. Termin wykonania zamówienia:

     Termin wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia do dnia 16.12.2016 r.

II.4. Okres rękojmi:

 

 

Wymagany termin rękojmi na wykonanie przedmiotu zamówienia – 36 miesięcy.

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny – niezbędny do prawidłowego wykonania zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: Załącznika 2 – Wykaz usług i Załącznika 3 – Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia.

Zamawiający może poprosić oferentów (wykonawców) o przedstawienie dokumentów potwierdzających dane zawarte we wskazanych ww. Załącznikach.

 

III.1 Doświadczenie wykonawcy:

 1. Wykonawca wykonał co najmniej 3 programy/plany rewitalizacji (również aktualizacji)
 2. Wykonawca wykonał co najmniej 3 strategie rozwoju dla jednostek samorządu terytorialnego.
 3. Wykonawca opracował co najmniej 1 dokument diagnostyczny lub badanie grup interesariuszy pod kątem scharakteryzowania aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz określenia potrzeb interesariuszy (np. diagnozy, raporty z badań, analizy potrzeb społeczno-gospodarczych), w tym:
  1. co najmniej 3 dokumenty w okresie ostatnich 3 lat,

 

III.2 Potencjał techniczny wykonawcy

Wykonawca posiada 4 osobowy zespół, który zostanie oddelegowany do realizacji zamówienia, w tym minimum 2 osoby zatrudnione są na podstawie umowy
o pracę, według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia oferty. Wymagania stawiane członkom zespołu:

 1. Kierownik zespołu (1 osoba) – posiada wykształcenie wyższe, doświadczenie w opracowaniu co najmniej 3 programów/planów rewitalizacji (również aktualizacji), co najmniej 3 strategii rozwoju dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym 1 strategii z zakresu problematyki społecznej, co najmniej 3 dokumentów diagnostycznych, co najmniej 2 dokumentów polegających na opracowaniu analiz i/lub ekspertyz na rzecz podmiotów działających dla społeczności lokalnej spoza sektora finansów publicznych, doświadczenie w zakresie prowadzenie konsultacji społecznych, warsztatów, szkoleń m.in. z zakresu rewitalizacji oraz przy udziale różnych grup społecznych. 
 2. Członek zespołu (2 osoby) – posiada wykształcenie wyższe w sferze funkcjonalno-
  -przestrzennej: urbanistyka, architektura, planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna,
  w tym legitymuje się minimum 2 letnim doświadczeniem w pracy w ww. zawodach;
  posiada doświadczenie w opracowaniu co najmniej 2 programów/planów rewitalizacji (również aktualizacji), co najmniej 2 strategii rozwoju dla jednostek samorządu terytorialnego. Członek zespołu (1 osoba) – posiada wykształcenie wyższe w sferze: socjologii, psychologii, politologii, resocjalizacji, pracy socjalnej i/lub legitymuje się co najmniej 2 letnim doświadczeniem w pracy w ww. zawodach; posiada doświadczenie w opracowaniu co najmniej 2 dokumentów diagnostycznych oraz 2 dokumentów polegających na opracowaniu analiz i ekspertyz na rzecz podmiotów działających dla społeczności lokalnej spoza sektora finansów publicznych, opracowaniem 1 dokumentu z zakresu pomocy społecznej.

 

 

 

 

III.3 Ubezpieczenie OC

Wykonawca posiada w dniu złożenia oferty opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem zamówienia oraz aby suma ubezpieczenia wskazana na polisie była co najmniej równa wartości składanej oferty przez Oferenta w ramach niniejszego postępowania. Kryterium oceniane będzie na podstawie Załącznika 4 – Oświadczenie o posiadanej polisie OC.

 

IV. Kryterium wyboru oferty

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym
w niniejszym zapytaniu ofertowym i zdobędzie najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną w oparciu o podane kryterium wyboru.

Kryterium wyboru oferty jest cena (brutto) = 100% (Kryterium „C”)

Liczba uzyskanych punktów wyliczana jest zgodnie z przedstawionym poniżej wzorem:

 

Kryterium „C” cena brutto = cena brutto najniższa spośród złożonych oferta * 100% / cena brutto badanej oferty

 

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt.

 

V. Miejsce i termin składania oferty

 

Ofertę należy składać (osobiście lub pocztą) w Sekretariacie Urzędu Gminy w Szydłowie, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, w terminie do dnia 19.07. 2016 r. do godz. 10:00.

 

Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej następująco: „Oferta na przeprowadzenie działań wspierających Gminę Szydłów w przygotowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023.

Ofertę skutecznie doręczoną pocztą uznaje się taką która wpłynęła na sekretariat Urzędu do godziny 10.00 ostatniego dnia składania ofert.

 

VI. Załączniki:

1. Formularz oferty - wzór

2. Wykaz usług - wzór

3. Wykaz osób - wzór

4. Oświadczenie o posiadanej polisie OC – wzór

5 Umowa - wzór

                                                                 Wójt /-/

Jan Klamczyński

Źródło informacji: Urząd Gminy Szydłów - Bożena Stępień. Data utworzenia: 2016-07-11.
Wprowadził do systemu: Piotr Walczak. Data wprowadzenia: 2016-07-11 14:23:22.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Walczak. Data publikacji: 2016-07-11 14:23:22.
czytano: 581 razy, id: 2104
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-07-13
Aktualizacja wiadomości
Piotr Walczak

2016-07-13
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Walczak

2016-07-11
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Walczak

2016-07-11
Nowa wiadomość
Piotr Walczak

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

SZYDŁÓW
Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 2 28-225

tel.: 41 35 45 125, e-PUAP: /504b6nhqk1/skrytka
e-mail: gmina@szydlow.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Szydłów 2007-2019