Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Urząd Miasta i Gminy Szydłówponiedziałek, 17 czerwca 2019 r.

imieniny: Laura, Leszek

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Nabór kandydatów do komisji konkursowej

Strona główna » Ogłoszenia » Nabór kandydatów do komisji konkursowej

Podtytuł: Otwarty nabór kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Szydłów w 2017 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2d Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Uchwały Nr XXX/174/2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia na rok 2017 programu współpracy gminy Szydłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wójt Gminy Szydłów
ogłasza

OTWARTY NABÓR KANDYDATÓW – PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO SKŁADU KOMISJI KONKURSOWEJ POWOŁYWANEJ DO OPINIOWANIA OFERT NA WSPARCIE/POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SZYDŁÓW W 2017 ROKU

1. Każda organizacja pozarządowa oraz każdy z podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko jednego kandydata na członka komisji konkursowej.

2. Kandydaci na członków komisji konkursowej muszą spełnić następujące kryteria:
a) reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) posiadają pisemne upoważnienie do reprezentacji organizacji, o ile nie wynika to z aktualnego wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego, ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (kserokopie dokumentu należy dołączyć do zgłoszenia);
c) są obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych.

3. W skład komisji konkursowej Wójt powołuje dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych.

4. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

5. Zgłoszenie kandydatur do komisji konkursowej należy dokonywać osobiście w Urzędzie Gminy – Sekretariat lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy w Szydłowie, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów w zamkniętej kopercie z adnotacją „Zgłoszenie kandydata na członka komisji konkursowej 2017”.

6. Termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 17 marca 2017 r. O terminowości zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu.

7. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wójt Gminy Szydłów
(-) Jan Klamczyński

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 13/2017 Wójta Gminy Szydłów z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia o otwartym naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Szydłów w 2017 roku

Źródło informacji: Urząd Gminy Szydłów - Wójt Gminy Szydłów. Data utworzenia: 2017-03-03.
Wprowadził do systemu: Piotr Walczak. Data wprowadzenia: 2017-03-03 15:34:53.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Walczak. Data publikacji: 2017-03-03 15:34:53.
czytano: 259 razy, id: 2279
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-03-03
Nowa wiadomość
Piotr Walczak

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

SZYDŁÓW
Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 2 28-225

tel.: 41 35 45 125, e-PUAP: /504b6nhqk1/skrytka
e-mail: gmina@szydlow.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Szydłów 2007-2019