Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Urząd Gminy Szydłówczwartek, 21 czerwca 2018 r.

imieniny: Alicja, Alojzy

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Strona główna » Przetargi » Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Szydłów z dnia 19 maja 2017 r.

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2010r. nr 102, poz. 651 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108) oraz Uchwał Rady Gminy Szydłów: Nr XIV/71/2015 z dnia 10 września 2015 r., Nr XXI/123/2016 z dnia 18 marca 2016 r. i Nr XXII/128/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Szydłów

Wójt Gminy Szydłów
ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Szydłów

Przedmioty sprzedaży: tabela w załączniku

Poprzednie przetargi odbyły się w następujących terminach:
• pierwszy przetarg – 05.09.2016 r.
• drugi przetarg – 14.11.2016 r.
• trzeci przetarg – 24.03.2017 r.

W/w nieruchomości mają uregulowany stan prawny, nie są obciążone i nie są przedmiotem zobowiązań.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017 r. w budynku Urzędu Gminy w Szydłowie, ul. Rynek 2, pokój nr 1 o godzinie 9:00.

Przeprowadzenie przetargu odbędzie się oddzielnie dla każdej nieruchomości.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 18 czerwca 2017 r. oraz przedłożenie komisji:
- dowodu wpłaty wadium,
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych.

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść, z podaniem nr działki i miejscowości, przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym o/ Szydłów
Nr konta: 68 8521 0006 2001 0000 0130 0007
.

Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w przeciągu 7 dni od daty przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia aktu notarialnego. Przed zawarciem umowy notarialnej, nabywca zobowiązany jest wpłacić cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży terenów pod zabudowę zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed dniem przetargu.
Koszty sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.
Wskazanie granic nieruchomości na gruncie gmina może dokonać na koszt kupującego.
Wójt Gminy Szydłów zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie urzędu Gminy w Szydłowie, ul. Rynek 2, pokój nr 23, tel. (041) 35-45-125 oraz na stronie internetowej www.szydlow.bip.jur.pl.

Wójt Gminy Szydłów
Jan Klamczyński

Źródło informacji: Urząd Gminy Szydłów - Izabela Jaros. Data utworzenia: 2017-05-19.
Wprowadził do systemu: Piotr Walczak. Data wprowadzenia: 2017-05-19 08:23:15.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Walczak. Data publikacji: 2017-05-19 08:23:15.
czytano: 335 razy, id: 2337
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-05-19
Aktualizacja wiadomości
Piotr Walczak

2017-05-19
Nowa wiadomość
Piotr Walczak

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

SZYDŁÓW
Urząd Gminy, ul. Rynek 2 28-225

tel.: 41 35 45 125, e-PUAP: 504b6nhqk1
e-mail: gmina@szydlow.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Szydłów 2007-2018