Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Urząd Gminy Szydłówpiątek, 22 czerwca 2018 r.

imieniny: Paulina, Sabina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Zaproszenie do składania ofert

Strona główna » Przetargi » Zaproszenie do składania ofert

Podtytuł: Nadzór inwestorski przy przebudowie budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie

Znak sprawy SPZOZ.800.07.2017

ZAPROSZENIE

do składania ofert na zadanie pn.

„Nadzór inwestorski przy przebudowie budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie”

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szydłowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szydłowie- zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Przedmiot zamówienia przewidziany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna, Osi Priorytetowej 7 Sprawne usługi publiczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

1.    Zamawiający:
       Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szydłowie
Adres:
ul. Urocza 1, 28-225 Szydłów,
      strona internetowa:    www.szydlow.pl
Kontakt:
tel. (041) 35-45-182
fax (041) 35-45-182

2.    Określenie trybu zamówienia.
Rozeznanie rynku (tj. zapytania ofertowe) zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikalności wydatków
w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju.
3.    Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Nadzór inwestorski przy przebudowie budynku SPZOZ w Szydłowie”:

Przebudowywany obiekt jest budynkiem wolnostojącym, trzykondygnacyjnym przeznaczonym na cele usług zdrowia. Bryłę budynku, opartą na rzucie prostokąta, przykrywa stropodach o konstrukcji żelbetowej i kącie nachylenia połaci wynoszącym 3ᵒ.   

Podstawowym celem przewidzianej przebudowy obiektu jest, przebudowa wszystkich pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi obecnie normami i przepisami budowlanymi, w tym szczególnie wymagań rozporządzenia w zakresie pomieszczeń gabinetów lekarskich, zabiegowych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, porządkowych, poprawa funkcji obiektu w tym umożliwienie dostępu na wszystkich kondygnacjach dla osób niepełnosprawnych, ze szczególnym naciskiem na zaadoptowanie pomieszczeń piwnicznych pod kątem rehabilitacji w zakresie rehabilitacji ruchowej osób starszych i niepełnosprawnych. Zapewnienie przede wszystkim dostępu osób niepełnosprawnych do wszystkich gabinetów lekarskich, zabiegowych oraz sanitariatów.
     Wprowadzono zmiany układu pomieszczeń węzłów sanitarnych w celu dostosowania ich do aktualnych obowiązujących norm i przepisów. W celu dostosowania budynku  do poruszania sie w nim osób niepełnosprawnych ruchowo, zaprojektowano dobudowę szybu windowego, umożliwiającego swobodny wjazd na poszczególne kondygnacje przychodni, poszerzono ciąg komunikacyjny w części piwnicznej, ułatwiający poruszanie się oraz manewrowanie wózkiem inwalidzkim oraz platformy zewnętrznej schodowej umożliwiającej wejście do budynku. Istniejący podjazd dla osób niepełnosprawnych należy wyremontować i pozostawić w niezmienionej formie. Nie spełnia on aktualnych wymagań , natomiast  będzie służył do celów pomocniczych ( np. zaopatrzeniowych).
1)       Wykonywanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji w/w zadania, zgodnie z projektami oraz obowiązującymi przepisami, w zakresie:
a)    konstrukcyjno – budowlanym,
b)    sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
c)    sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,  wodociągowych i kanalizacyjnych

2)    Kontrola kosztorysów ofertowych na etapie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych w/w zadania, w zakresie zgodności z projektem budowlanym i wykonawczym oraz przepisami budowlano-technicznymi.
3)    Udział w czynnościach odbioru i rozliczania zadania, a w szczególności:
a)    Reprezentowanie zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
b)    Sprawdzanie, jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
c)    Zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania
w budownictwie,
d)    Kontrola i potwierdzanie faktur wykonawcy robót budowlanych,
e)    Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie
w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział
w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
f)    Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy,
g)    Udział w czynnościach odbioru robót budowlanych i rozliczanie robót objętych nadzorem inwestorskim,
h)    Informowanie zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji.

Zakres robót budowlanych w/w zadania:
Znajduje się na stronie internetowej: http://www.szydlow.bip.jur.pl/artykuly/2383

4.    Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin realizacji –
do końca realizacji robót budowlanych, nie dłużej niż do 30 sierpnia 2018 roku.

5.    Warunki udziału w postępowaniu.
1)    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki:
1.1    Warunek posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
     Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie.
1.2    Warunek posiadania  zdolności technicznej lub zawodowej;

Przedstawienie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.
Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz  
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia  i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej następującymi osobami;
•    osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń
•    osobą posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej: sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
•    osoba posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,  wodociągowych i kanalizacyjnych
lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Do wykazu osób w stosunku do inspektorów należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego  który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r.  o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008 r. ze zm.) przynależność do  właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.

1.3    Warunek  sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków.

2)    Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy są powiązani
z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a)    uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)    posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c)    pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d)    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
e)    pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób.

6.    Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie składania ofert w formie określonej w niniejszej SIWZ:
1)    Formularz oferty wg załącznika 1,
2)    Dokumenty w celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. 5,

7.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1)    Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: w samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szydłowie, ul. Urocza 1, 28-225 Szydłów
2)    Termin składania ofert upływa w dniu 18 sierpnia 2017 r.

8.    Sposób obliczenia ceny.
1)    Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia dla niniejszego zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

9.    Kryteria i sposób oceny ofert.
1)    Kryterium, którym zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty jest cena, za realizację całego zamówienia.
2)    Kryterium – najniższa cena – waga: 100%
3)    Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.
4)    Oferty pozostałe otrzymają ilość punktów, wynikającą z wyliczenia:
Liczba punktów = Cn/Cb  x 100
gdzie:
 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
 - Cb – cena oferty badanej

10.    Istotne dla stron postanowienia umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy – załącznik 2.

 

Wykaz załączników:
1.    Formularz oferty,
2.    Wzór umowy,
3.    Oświadczenie o braku powiązań
4.    Oświadczenie o spełnieniu warunków
5.    Wykaz osób


Szydłów, dnia …………………………… 2017                        Zatwierdzam:

 

Kategoria główna artykułu to: Przetargi.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Szydłów - Izabela Jaros. Data utworzenia: 2017-08-10.
Wprowadził do systemu: Piotr Walczak. Data wprowadzenia: 2017-08-10 14:53:25.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Walczak. Data publikacji: 2017-08-10 14:53:25.
czytano: 202 razy, id: 2397
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-08-10
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Walczak

2017-08-10
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Walczak

2017-08-10
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Walczak

2017-08-10
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Walczak

2017-08-10
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Walczak

2017-08-10
Nowa wiadomość
Piotr Walczak

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

SZYDŁÓW
Urząd Gminy, ul. Rynek 2 28-225

tel.: 41 35 45 125, e-PUAP: 504b6nhqk1
e-mail: gmina@szydlow.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Szydłów 2007-2018