Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Urząd Gminy Szydłówśroda, 26 września 2018 r.

imieniny: Cyprian, Łucja

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

Strona główna » Nabory na stanowiska » Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

Podtytuł: Wójt Gminy Szydłów, ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Szydłowie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZYDŁÓW
z dnia 02 października 2017 r.
o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Szydłowie

Wójt Gminy Szydłów, ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko
ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Szydłowie

Okres zatrudnienia od dnia 15 listopada 2017 r. do dnia 28 lutego 2018 r.

I. Nazwa stanowiska pracy
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

II. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku: geodezja i kartografia lub gospodarka nieruchomościami, lub pokrewnym,
5. staż pracy na stanowisku geodety lub związanym z gospodarką nieruchomościami, lub pokrewnym; dobrze widziany staż pracy w urzędach administracji publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych,
6. biegła znajomość przepisów ustaw: prawo geodezyjne i kartograficzne, o gospodarce nieruchomościami, o księgach wieczystych i hipotece, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie praw lokatorów, o drogach publicznych,
7. nieposzlakowana opinia,
8. odpowiedni stan zdrowia.

III. Wymagania dodatkowe:
1. podstawowa znajomość tematyki administracji publicznej, w szczególności samorządu terytorialnego w zakresie: znajomości przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
2. doświadczenie w zakresie wykonywania samodzielnej funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii lub gospodarki nieruchomościami,
3. umiejętność dobrej obsługi komputera i urządzeń biurowych, szybkość i łatwość uczenia się nowych programów i aplikacji,
4. prawo jazdy kat. B.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. realizacja zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami,
2. sporządzanie dokumentów w sprawie zmian w księgach wieczystych,
3. wydawanie postanowień i decyzji w zakresie podziałów nieruchomości,
4. prowadzenie postępowań w zakresie rozgraniczeń nieruchomości,
5. przeprowadzanie wywłaszczenia nieruchomości na rzecz gminy,
6. regulacja stanów prawnych gruntów mienia gminnego,
7. przygotowywanie materiałów na sesje rady gminy,
8. sporządzanie sprawozdań, zestawień i informacji z zakresu geodezji i gospodarki gruntami,
9. współdziałanie w rozwiązywaniu zagadnień z zakresu: gospodarki terenami, ochrony środowiska naturalnego, realizacji inwestycji gminnych,
10. prowadzenie spraw związanych z wynajmem mieszkań,
11. prowadzenie rejestrów:
- składników majątkowych mienia gminnego,
- sprzedaży i nabycia mienia gminnego,
- umów dzierżawnych na grunty stanowiące własność gminy,
12. prowadzenie sprzedaży nieruchomości, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę i najem w drodze bezprzetargowej i w drodze przetargu,
13. współpraca z Referatem Finansowym UG w zakresie windykacji należności z tytułu umowy najmu, dzierżawy nieruchomości,
14. opracowywanie wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz ustalanie stawek czynszów i opłat obowiązujących w tym zasobie,
15. nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom oraz prowadzenie rejestru numeracji nieruchomości,
16. wydawanie decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczenia urządzeń w pasie drogowym nie związanych z funkcjonowaniem drogi i naliczanie obowiązujących opłat w tym zakresie,


V. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2016.922.t.j.),
2. kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3. kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
5. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,
8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VI. Inne informacje
- osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane,
- oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu, aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane,
- otrzymanych dokumentów nie odsyłamy, można je odebrać osobiście w Urzędzie w pokoju nr 11, a po upływie 90 dni od daty ogłoszenia wyników naboru nastąpi ich zniszczenie,
- informacja o wstępnej weryfikacji oraz wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szydłów oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Szydłów przy ul. Rynek 2 w Szydłowie.
- po okresie próbnym istnieje możliwość dalszego zatrudnienia po okresie próbnym na następny okres kilku miesięcy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 16 października 2017 r. do godz. 15:30 pod adresem:

Urząd Gminy
28-225 Szydłów
ul. Rynek 2

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami”

Wójt Gminy Szydłów
(-) Jan Klamczyński

Źródło informacji: Urząd Gminy Szydłów - Agnieszka Pasternak. Data utworzenia: 2017-10-02.
Wprowadził do systemu: Piotr Walczak. Data wprowadzenia: 2017-10-02 07:43:46.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Walczak. Data publikacji: 2017-10-02 07:43:46.
czytano: 382 razy, id: 2462
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-10-02
Aktualizacja wiadomości
Piotr Walczak

2017-10-02
Nowa wiadomość
Piotr Walczak

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

SZYDŁÓW
Urząd Gminy, ul. Rynek 2 28-225

tel.: 41 35 45 125, e-PUAP: /504b6nhqk1/skrytka
e-mail: gmina@szydlow.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Szydłów 2007-2018