Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Urząd Miasta i Gminy Szydłówśroda, 24 kwietnia 2019 r.

imieniny: Horacego, Grzegorza, Aleksandra

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Strona główna » Ogłoszenia » Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Podtytuł: Ogłoszenie Wójta Gminy Szydłów z dnia 11 lipca 2018 r. o naborze na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy w Szydłowie.

Ogłoszenie Wójta Gminy Szydłów
z dnia 11 lipca 2018 r. o naborze na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy w Szydłowie

I. Nazwa stanowiska pracy

Referent ds. spraw kancelaryjno-administracyjnych

II. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie,
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. Posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku – wykształcenie średnie, wyższe,
5. Co najmniej pół roczny staż pracy na stanowisku biurowym,
6. Znajomość przepisów prawa z zakresu wykonywanych obowiązków: ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz prawa miejscowego,
7. Nieposzlakowana opinia,
8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

III. Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność obsługi sprzętu biurowego,
2. Dobra znajomość programów komputerowych w tym programu EDICTA.
3. Wysoka kultura osobista.
4. Umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji.
5. Komunikatywność, umiejętność współpracy.
6. Umiejętność publicznego prezentowania stanowiska.
7. Samodzielność, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność.
8. Dyspozycyjność.
9. Posiadanie prawa jazdy kategorii B.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Przyjmowanie, rejestrowanie korespondencji i przekazywania do dekretacji Wójtowi,
2. Przekazywanie zadekretowanej poczty pracownikom,
3. Prowadzenie kalendarza spotkań wójta,
4. Obsługa petentów oraz gości,
5. Udzielanie informacji petentom i kierowanie do właściwych referatów,
6. Pisanie korespondencji, sprawozdań, protokołów zleconych przez Wójta,
7. Zapewnienie komunikacji między Wójtem, Sekretarzem a pracownikami,
8. Koordynowanie obiegu dokumentów w sekretariacie,
9. Nadzór nad prawidłowych wykorzystywaniem pieczęci urzędowych i pieczątek,
10. Prowadzenie dziennika korespondencyjnego,
11. Obsługa centrali telefonicznej, faksu i urządzeń biurowych,
12. Przyjmowanie zamówień na materiały biurowe i przekazywanie do realizacji,
13. Gromadzenie, przechowywanie dokumentacji,
14. Prowadzenie rejestrów, kartotek, ewidencji,
15. Dbałość o czystość i estetykę gabinetu szefa i sekretariatu,
16. Wykonywanie innych poleceń przełożonych w ramach powierzonego zakresu czynności

V. Warunki pracy na stanowisku:

1. Rodzaj pracy: praca umysłowa,
2. Wymiar czasu pracy: pełny etat
3. Czas pracy: stałe godziny pracy od 7:30 do 15:30,
4. Wynagrodzenie: stałe,
5. Rozpoczęcie wykonywanej pracy: 01 września 2018 r.
6. Umowa na czas określony do 31 sierpnia 2019 r. z możliwością przekształcenia na czas nieokreślony.

VI. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny, CV
2. Kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3. Kserokopie świadectw pracy, (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
4. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
5. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,
8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
9. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w m-cu VI 2018 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

VII. Inne informacje

1. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane,
2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu, aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane,
3. Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy, można je odebrać osobiście w Urzędzie w pokoju nr 11, a po upływie 90 dni od daty ogłoszenia wyników naboru nastąpi ich zniszczenie,
4. Informacja o wstępnej weryfikacji oraz wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szydłów oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Szydłów przy ul. Rynek 2 w Szydłowie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 23 lipca 2018 r. do godz. 15:30 pod adresem:

Urząd Gminy
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko - Referent ds. spraw kancelaryjno-administracyjnych”.

Źródło informacji: Urząd Gminy Szydłów - Agnieszka Pasternak. Data utworzenia: 2018-07-11.
Wprowadził do systemu: Piotr Walczak. Data wprowadzenia: 2018-07-11 13:59:51.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Walczak. Data publikacji: 2018-07-11 13:59:51.
czytano: 160 razy, id: 2721
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-07-11
Nowa wiadomość
Piotr Walczak

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

SZYDŁÓW
Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 2 28-225

tel.: 41 35 45 125, e-PUAP: /504b6nhqk1/skrytka
e-mail: gmina@szydlow.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Szydłów 2007-2019