Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Urząd Miasta i Gminy Szydłówwtorek, 16 lipca 2019 r.

imieniny: Eustachy, Marika

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Strona główna » Ogłoszenia » Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Podtytuł: Ogłoszenie Wójta Gminy Szydłów z dnia 17 lipca 2018 r. o naborze na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy w Szydłowie: Referent ds. inwestycji w Urzędzie Gminy w Szydłowie.

Ogłoszenie Wójta Gminy Szydłów
z dnia 17 lipca 2018 r.
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Szydłowie

Wójt Gminy Szydłów, ogłasza nabór na wolne stanowisko
Referent ds. inwestycji w Urzędzie Gminy w Szydłowie

Okres zatrudnienia od dnia 01 września 2018 r. do dnia 28 lutego 2019 r.

I. Nazwa stanowiska pracy

Referent ds. inwestycji

II. Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie,
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. Posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku – wykształcenie wyższe.
5. Co najmniej roczny staż pracy na stanowisku inwestycji lub pokrewnym; dobrze widziany staż pracy w urzędach administracji publicznej lub
w państwowych jednostkach organizacyjnych,
6. Biegła znajomość przepisów ustaw: prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, finansach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym oraz zasad funkcjonowaniu samorządu gminnego, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw.
7. Nieposzlakowana opinia,
8. Odpowiedni stan zdrowia.

III. Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość struktury organizacyjnej urzędu oraz instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
2. Umiejętność czytania dokumentacji technicznej.
3. Dobra znajomość aplikacji biurowych (Microsoft Office, przeglądarek internetowych i poczty elektronicznej).
4. Znajomość programów, systemów elektronicznych: AutoCad, SL2014, LSI,
5. Doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków finansowych z funduszy określonych w programach unijnych w szczególności PROW i RPO WŚ oraz krajowych.
6. Praktyczna znajomość procedur przetargowych.
7. Posiadanie Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
8. Znajomość topografii Gminy Szydłów.
9. Wysoka kultura osobista.
10. Umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji.
11. Komunikatywność, umiejętność współpracy.
12. Umiejętność publicznego prezentowania stanowiska.
13. Samodzielność, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność.
14. Dyspozycyjność.
15. Posiadanie prawa jazdy kategorii B.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Zapewnienie realizacji zadań z zakresu inwestycji zgodnie z planami inwestycyjnymi i planowanymi wydatkami bieżącymi, określonymi w uchwale budżetowej Gminy Szydłów, w tym:
1. Przygotowywanie, koordynowanie i rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych.
2. Prowadzenie spraw i dokumentacji z zakresu inwestycji gminnych i prac remontowych i modernizacyjnych, odpowiedzialność merytoryczna za realizowane prace i kompletność dokumentów, w zakresie określonym w obowiązujących przepisach.
3. Udział w przekazywaniu placów budów i w odbiorach robót.
4. Bieżąca kontrola umów inwestycyjnych.
5. Sporządzanie wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych.
6. Kompletowanie dokumentów do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę/ użytkowanie obiektów będących przedmiotem inwestycji.
7. Uczestnictwo w sporządzaniu rocznej inwentaryzacji robót w toku, sporządzanie dokumentów dotyczących zakończonych inwestycji i dokonywanie odpowiednich uzgodnień z zapisami księgowymi (sporządzanie OT).
8. Współdziałanie z właściwymi organami samorządu wojewódzkiego, powiatowego oraz innymi instytucjami.
9. Opracowywanie programów i planów inwestycji gminnych, wnioskowanie o ujęcie ich w budżecie, sporządzanie okresowych sprawozdań z ich realizacji.
10. Współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy w zakresie finansowania i rozliczania inwestycji.
11. Współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy przy opracowywaniu materiałów analitycznych do budżetu gminy.
12. Składanie w wyznaczonym terminie do projektu budżetu na rok następny, planu przychodów i wydatków na zabezpieczenie realizacji zadań z powierzonego zakresu czynności.
13. Dysponowanie środkami finansowymi do wysokości planu finansowego.
14. Informowanie z wyprzedzeniem Wójta Gminy o wyczerpaniu środków finansowych i konieczności zwiększenia ich w planie finansowym.
15. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski mieszkańców oraz podejmowanie działań zapewniających należyte i terminowe ich załatwianie, przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień.
16. Przygotowywanie materiałów i projektów odpowiedzi dotyczących udzielania informacji publicznej, w ramach powierzonego zakresu czynności.
17. Współpraca z innymi stanowiskami pracy w Urzędzie Gminy.
18. Przygotowywanie przedmiotu zamówienia w zakresie spraw załatwianych na danym stanowisku pracy, a wymagających zastosowania procedury zamówień publicznych.
19. Przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań.
20. Wykonywanie obowiązków w zakresie sprawozdawczości statystycznej.
21. Sporządzanie sprawozdań dla potrzeb zewnętrznych Organów.
22. Właściwe gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji wynikającej z zakresu obowiązków, przekazywanie akt do archiwum.
23. Usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy.
24. Zapewnienie sprawnej merytorycznej i uprzejmej obsługi interesantów.
25. Wykonywanie innych poleceń przełożonych w ramach powierzonego zakresu czynności.

V. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny, CV
2. Kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3. Kserokopie świadectw pracy, (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
4. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
5. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,
8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
9. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w m-cu VI 2018 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

VI. Warunki pracy na stanowisku:

1. Rodzaj pracy: praca umysłowa,
2. Wymiar czasu pracy: pełny etat
3. Czas pracy: stałe godziny pracy od 730 do 1530,
4. Wynagrodzenie: stałe,
5. Rozpoczęcie wykonywanej pracy: 01 września 2018 r.
6. Umowa na czas określony od 01 września 2018 r. do 28 lutego 2019 r.

VII. Inne informacje

1. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane,
2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu, aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane,
3. Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy, można je odebrać osobiście w Urzędzie w pokoju nr 11, a po upływie 90 dni od daty ogłoszenia wyników naboru nastąpi ich zniszczenie,
4. Informacja o wstępnej weryfikacji oraz wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szydłów oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Szydłów przy ul. Rynek 2 w Szydłowie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 30 lipca 2018 r. do godz. 1530 pod adresem:

Urząd Gminy
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko Referent ds. inwestycji

Źródło informacji: Urząd Gminy Szydłów - Agnieszka Pasternak. Data utworzenia: 2018-07-17.
Wprowadził do systemu: Piotr Walczak. Data wprowadzenia: 2018-07-17 08:43:46.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Walczak. Data publikacji: 2018-07-17 08:43:46.
czytano: 172 razy, id: 2725
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-07-17
Nowa wiadomość
Piotr Walczak

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

SZYDŁÓW
Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 2 28-225

tel.: 41 35 45 125, e-PUAP: /504b6nhqk1/skrytka
e-mail: gmina@szydlow.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Szydłów 2007-2019