Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Urząd Miasta i Gminy Szydłówśroda, 24 kwietnia 2019 r.

imieniny: Horacego, Grzegorza, Aleksandra

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Ogłoszenie Dyrektora SPZOZ w Szydłowie z dnia 30 lipca 2018 r.

Strona główna » Ogłoszenia » Ogłoszenie Dyrektora SPZOZ w Szydłowie z dnia 30 lipca 2018 r.

Podtytuł: o naborze na wolne stanowisko sekretarki medycznej

Ogłoszenie Dyrektora SPZOZ w Szydłowie
z dnia 30 lipca 2018 r.
o naborze na wolne stanowisko sekretarki medycznej

Dyrektor SPZOZ w Szydłowie ogłasza nabór na nowo utworzone stanowisko
Sekretarki medycznej

Okres zatrudnienia od dnia 24 września 2018 r.

I. Nazwa stanowiska pracy

Sekretarka medyczna

II. Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie,
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. Posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku – wykształcenie minimum średnie (zdana matura),
5. Nieposzlakowana opinia,
6. Odpowiedni stan zdrowia,                                                                                                                    7. Biegła znajomość obsługi sprzętu biurowego, komputera i systemów informatycznych.

III. Wymagania dodatkowo preferowane:

1. Wykształcenie dodatkowe związane z pracą w dziedzinie służby zdrowia,
2. Doświadczenie zawodowe w sektorze medycznym.

Kandydat na w/w stanowisko zostanie poddany testowi sprawdzającemu i weryfikującemu jego umiejętności praktyczne w zakresie obsługi komputera i systemów informatycznych.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Obsługa sprzętu biurowego i komputerowego,                                                                                    2. Obsługa aplikacji e-rejestracja,

3. W ramach prowadzenia dokumentacji medycznej (karty zdrowia pacjentów, rejestry chorych itp.) gromadzenie, segregowanie i udostępnianie informacje o stanie zdrowia pacjentów, udzielanie informacji o świadczonych usługach medycznych oraz warunkach formalnych i finansowych udzielania świadczeń zdrowotnych, 

4. Sporządzanie opisów diagnostycznych wykonanych badań USG i dokumentacji medycznej pod nadzorem lekarza,

5. Prowadzenie rozliczeń finansowych i ewidencji wykonywanych usług medycznych,

6. Wystawianie zaświadczeń,

7. Prowadzenie rejestru korespondencji,

8. Przygotowywanie na polecenie przełożonego treści korespondencji i zarządzeń
i regulaminów wewnętrznych,

9. Prowadzenie tablicy ogłoszeń, przygotowywanie pisemnych informacji dla pacjentów i personelu,

10. Przygotowywanie sprawozdań z działalności placówki służby zdrowia, w tym zestawień danych statystycznych służące do analizy tej działalności,

11. Archiwizacja dokumentów związanych z realizowanymi projektami inwestycyjnymi,

12. Wstępna identyfikacja problemów ekonomiczno-finansowych, organizacyjnych
i prawnych, odnoszących się do ochrony zdrowia.


V. Wymagane dokumenty:

 

1. Podanie o przyjęcie na stanowisko: Sekretarki medycznej w SPZOZ w Szydłowie,

2. Życiorys (CV ze zdjęciem) oraz dane kontaktowe,

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Załącznik nr 1),

4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe kandydata (świadectwa, dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach, inne),

5. Kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie, jeżeli stosunek pracy nie uległ rozwiązaniu, inne zaświadczenia potwierdzające doświadczenie zawodowe),

6. Podpisane własnoręcznie oświadczenia:

- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (Załącznik nr 2),
- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych przez kandydata dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji (Załącznik nr 3),

- o niekaralności (Załącznik nr 4).

       

VI. Klauzula obowiązku informacyjnego

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szydłowie, ul. Urocza 1, 28-225 Szydłów,

2. W SPZOZ w Szydłowie powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: iod.szydlow@wp.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy,                                                                     
4. Pana/ Pani dane osobowe nie będą powierzane innym podmiotom,
5. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw z poza Unii Europejskiej,
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 60 dni od daty zakończenia rekrutacji 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,

9. Podanie przez panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji procesu rekrutacji,

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

VII. Warunki pracy na stanowisku:

Zatrudnienie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szydłowie,

umowa o pracę na pełny etat,

przewidywany termin zatrudnienia: 24.09.2018.

VIII. Inne informacje

1. Oferty kandydatów rozpatrzy komisja konkursowa,                                                                             2. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane,
3. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu, aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane,
4. Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy, można je odebrać osobiście, a po upływie 60 dni od daty ogłoszenia wyników naboru nastąpi ich zniszczenie,
5. Informacja o wstępnej weryfikacji oraz wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szydłów oraz na tablicy informacyjnej w SPZOZ Potok 99.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 10 sierpnia 2018 r.

SPZOZ w Szydłowie
Potok 99
28-225 Szydłów

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Sekretarki medycznej”

Dyrektor SPZOZ w Szydłowie

Wojciech Staak

Źródło informacji: Urząd Gminy Szydłów - Angelika Wójtowicz. Data utworzenia: 2018-07-30.
Wprowadził do systemu: Piotr Walczak. Data wprowadzenia: 2018-07-30 14:38:52.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Walczak. Data publikacji: 2018-07-30 14:38:52.
czytano: 630 razy, id: 2735
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-07-30
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Walczak

2018-07-30
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Walczak

2018-07-30
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Walczak

2018-07-30
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Walczak

2018-07-30
Nowa wiadomość
Piotr Walczak

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

SZYDŁÓW
Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 2 28-225

tel.: 41 35 45 125, e-PUAP: /504b6nhqk1/skrytka
e-mail: gmina@szydlow.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Szydłów 2007-2019