Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Urząd Miasta i Gminy Szydłówwtorek, 16 lipca 2019 r.

imieniny: Eustachy, Marika

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

INFORMACJA dla Wykonawców nr 1

Strona główna » Przetargi » INFORMACJA dla Wykonawców nr 1

Podtytuł: Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Dostawa energii elektrycznej dla obiektów znajdujących się na terenie Gminy Szydłów”

 

Szydłów, 01.10.2018 r.

 

INFORMACJA

 

dla Wykonawców nr 1

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

 

Dostawa energii elektrycznej dla obiektów znajdujących się na terenie Gminy Szydłów

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na pytania.

                              

Pytanie nr 1

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji

 1. czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony czy nieokreślony
 2. kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej
 3. jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych /umów sprzedaży energii elektrycznej
 4. czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę
 5. czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę oświadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy

W drodze wyjaśnienia informujemy, że jest to informacja niezbędna do prawidłowego dokonania wypowiedzenia umów w imieniu Zamawiającego. Ponadto nadmieniamy, iż informacja ta jest istotna w związku z koniecznością oszacowania realnego terminu rozpoczęcia sprzedaży dla tych punktów.

Odpowiedź:

 1. Umowy dystrybucyjne zawarte są do 31-12-2018 r.
 2. Dotychczasowym sprzedawcą jest:
 • PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów
 • Barton Energia Sp. z o.o., Janki, ul. Al. Krakowska 48, 05-090 Raszyn dla 5 obiektów, przejęte przez PGE DYSTRYBUCJA,
 1. Grupa taryfowa G – okres 1 miesięczny

Pozostałe grupy – okres 3 miesięczny

 1. Nie, zgodnie z p-tem 3.1  2 SIWZ „Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej oraz reprezentowanie Zamawiającego oraz  jego jednostek organizacyjnych przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem nowych umów sprzedaży energii elektrycznej”.
 2. Nie, zgodnie z p-tem 3.1  2 SIWZ „Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej oraz reprezentowanie Zamawiającego oraz  jego jednostek organizacyjnych przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem nowych umów sprzedaży energii elektrycznej”.

 

Pytanie nr 2

Wykonawca zwraca sią z prośbą o udzielenie informacji czy podana przez Zamawiającego grupa taryfowa jest zgodna z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenie usług dystrybucji wydanymi przez właściwego OSD?

Odpowiedź:

Tak

 

Pytanie nr 3

Dotyczy § 6 ust. 1 Wzoru Umowy.

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu czy wynosi on 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy.

Jednocześnie wskazujemy, że zmiana parametrów dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu następującej  treści: „W przypadku gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat zgodnie z taryfą OSD Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

 

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę ? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD ?

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z p-tem 3.1 2 SIWZ udzieli wykonawcy pełnomocnictwa, a w przypadku jego zakwestionowania zamawiający skoryguje pełnomocnictwo.

 

Pytanie nr 5

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;

- opis punktu poboru;

- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);

- grupa taryfowa (obecna i nowa);

- moc umowna;

- planowane roczne zużycie energii;

- numer licznika;

- Operator Systemu Dystrybucyjnego;

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;

- numer aktualnie obowiązującej umowy;

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;

- numer ewidencyjny

 - numer PPE

oraz dokumentów:

 • Pełnomocnictwo,
 • dokument nadania numeru NIP,
 • dokument nadania numeru REGON,
 • KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka
 • dokument potwierdzający umocowania danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 a pkt. 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne

Odpowiedź:

Tak

 

Pytanie nr 6

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną.

Odpowiedź:

Tak

 

Pytanie nr 7

Dotyczy § 5 ust. 2 Wzoru Umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści: „Cena jednostkowa określona w ust. 1 nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania Umowy  za wyjątkiem sytuacji, w której zmianie ulegnie stawka podatku VAT lub podatku akcyzowego lub gdy nastąpią zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki  związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, zmiana cen jednostkowych nie wymaga aneksu do umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

 

Pytanie nr 8

Dotyczy § 5 ust. 3 Wzoru Umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie. Punkty z innych grup taryfowych nieujętych w ofercie będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody z zaproponowaną zmianę

 

Pytanie nr 9

Dotyczy § 6 ust. 5 Wzoru Umowy.

Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, a to w konsekwencji naraża wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT.  Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek  podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób: Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 21 dni od otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty wystawionej

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody z zaproponowaną zmianę

 

Pytanie nr 10

Dotyczy § 7 ust. 1 Wzoru Umowy.

Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie przedmiotowego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie słów „(…)pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, 14-dniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody z zaproponowaną zmianę

 

Pytanie nr 11

Dotyczy § 9 ust 1-2 Wzoru Umowy. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na rezygnację z kar umownych i określenie odpowiedzialności stron jako odpowiedzialność ogólną do wysokości poniesionej szkody (straty). Prosimy o modyfikację zapisów do treści:

„Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty).” W przypadku nie wyrażenia zgody Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę § 9 poprzez dodanie ust. 4 o następującej treści: „4. Zamawiajacy zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wartości nominalnej brutto określonej w Formularzu Ofertowym w pkt 1 (Załącznik nr 3 do Umowy).

Wykonawca nie widzi podstaw do wykluczenia obciążenia Zamawiającego karą umowną. Wykluczenie obciążenia karą umowną Zamawiającego powoduje, że zapis przedmiotowego paragrafu jest nieproporcjonalny i narusza zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody z zaproponowaną zmianę

 

 

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Szydłów. Data utworzenia: 2018-10-01.
Wprowadził do systemu: Mateusz Szwarc. Data wprowadzenia: 2018-10-01 15:00:54.
Zatwierdził do publikacji: Mateusz Szwarc. Data publikacji: 2018-10-01 15:00:54.
czytano: 91 razy, id: 2815
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-10-01
Nowa wiadomość
Mateusz Szwarc

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

SZYDŁÓW
Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 2 28-225

tel.: 41 35 45 125, e-PUAP: /504b6nhqk1/skrytka
e-mail: gmina@szydlow.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Szydłów 2007-2019