Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Urząd Miasta i Gminy Szydłówwtorek, 25 czerwca 2019 r.

imieniny: Łucja, Witold

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Podtytuł: INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 650890-N-2018

Ogłoszenie nr 500281744-N-2018 z dnia 26-11-2018 r.

Szydłów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 650890-N-2018
Data: 21/11/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Szydłów, Krajowy numer identyfikacyjny 29101081400000, ul. ul. Rynek  2, 28225   Szydłów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 545 125, e-mail machnik@szydlow.pl, faks 413 545 125.
Adres strony internetowej (url): www.szydlow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia obejmuje: Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres rzeczowy zgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Odbieranie i transport do RIPOK regionu 5 stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Szydłów z: a) Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku z terenu Gminy Szydłów, b) Gniazd selektywnej zbiórki odpadów rozstawionych na terenie gminy Szydłów, (1 w Korytnicy, 1 w Kotuszowie, 2 w Szydłowie) c) Odbiór z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, popiołów i żużla, w pojemnikach lub workach zabezpieczonych przez właściciela nieruchomości, d) Odbiór przeterminowanych leków z apteki w Szydłowie. e) Odbiór z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku cztery razy do roku w formie wystawki: przeterminowanych leków i chemikaliów, opakowań po środkach ochrony roślin, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, 2) Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia: a) Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej – w pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 120 l oraz worki na odpady segregowane (pierwszy raz – 10 szt. – po 2 worki na każdą frakcję) – wg wykazu dostarczonego przez zamawiającego. 1) Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia pojemników i worków informacją o rodzaju gromadzonych odpadów, informacją, co można gromadzić w tych workach w ramach każdej frakcji oraz nazwą, adresem firmy i nr telefonu odbierającej odpady. Kolorystyka oraz napisy na workach muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów ( Dz. U. z 2017 r. poz.19). Przy odbiorze odpadów segregowanych wykonawca odbierający odpady zobowiązany jest do pozostawienia tej samej ilości worków na odpady segregowane, co ilość worków wystawiona niezależnie od tego czy wystawiony worek jest opatrzony logo firmy czy nie. b) Nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej - pojemników na odpady zmieszane oraz pojemników na odpady segregowane w ilości wystarczającej do obsługi nieruchomości, wg wykazu dostarczonego przez zamawiającego
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Odbieranie i transport do RIPOK regionu 5 stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Szydłów z: a) Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku z terenu Gminy Szydłów, b) Gniazd selektywnej zbiórki odpadów rozstawionych na terenie gminy Szydłów, (1 w Korytnicy, 1 w Kotuszowie, 2 w Szydłowie) c) Odbiór z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, popiołów i żużla, w pojemnikach lub workach zabezpieczonych przez właściciela nieruchomości, d) Odbiór przeterminowanych leków z apteki w Szydłowie. e) Odbiór z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku do trzech razy w roku (zgodnie z przyjętym harmonogramem) w formie wystawki: przeterminowanych leków i chemikaliów, opakowań po środkach ochrony roślin, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, 2) Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia: a) Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej – w pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 120 l oraz worki na odpady segregowane (pierwszy raz – 10 szt. – po 2 worki na każdą frakcję) – wg wykazu dostarczonego przez zamawiającego. 1) Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia pojemników i worków informacją o rodzaju gromadzonych odpadów, informacją, co można gromadzić w tych workach w ramach każdej frakcji oraz nazwą, adresem firmy i nr telefonu odbierającej odpady. Kolorystyka oraz napisy na workach muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów ( Dz. U. z 2017 r. poz.19). Przy odbiorze odpadów segregowanych wykonawca odbierający odpady zobowiązany jest do pozostawienia tej samej ilości worków na odpady segregowane, co ilość worków wystawiona niezależnie od tego czy wystawiony worek jest opatrzony logo firmy czy nie. b) Nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej - pojemników na odpady zmieszane oraz pojemników na odpady segregowane w ilości wystarczającej do obsługi nieruchomości, wg wykazu dostarczonego przez zamawiającego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-11-29, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-12-03, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Szydłów. Data utworzenia: 2018-11-26.
Wprowadził do systemu: Mateusz Szwarc. Data wprowadzenia: 2018-11-26 14:24:16.
Zatwierdził do publikacji: Mateusz Szwarc. Data publikacji: 2018-11-26 14:24:16.
czytano: 151 razy, id: 2865
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-11-26
Dodanie załącznika/ załączników
Mateusz Szwarc

2018-11-26
Nowa wiadomość
Mateusz Szwarc

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

SZYDŁÓW
Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 2 28-225

tel.: 41 35 45 125, e-PUAP: /504b6nhqk1/skrytka
e-mail: gmina@szydlow.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Szydłów 2007-2019