Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Urząd Miasta i Gminy Szydłówwtorek, 16 lipca 2019 r.

imieniny: Eustachy, Marika

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

ZAPYTANIE OFERTOWE

Strona główna » Ogłoszenia » ZAPYTANIE OFERTOWE

Podtytuł: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Szydłów.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie zaprasza do złożenia

oferty na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których

ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Szydłów.

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W Szydłowie

ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów

tel. 41 35 45 158

faks. 41 35 45 158

e-mail: gops@szydlow.pl

 

II. Tryb udzielania zamówienia.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty (załącznik nr1) na podstawie zapisu art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz.U. 2018 poz. 1986, 2215)

 

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1.Świadczenie usług schronienia dla 3 osób bezdomnych( kobiet i mężczyzn) w postaci :

▪schroniska dla bezdomnych,

a) osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Szydłów

 (w oparciu o art. 101 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.),

b) potrzebującym pomocy – schronienia (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest Gmina Szydłów.

2.Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt. 1. odbywa się na podstawie

skierowania do noclegowni i ogrzewalni oraz indywidualnej decyzji administracyjnej

przyznania pomocy w formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie. Decyzje zawierać będą:

•Imię i Nazwisko świadczeniobiorcy,

•rodzaj usług z ich szczegółowym zakresem i okres usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7dni.

3.Podmiot składający ofertę na schroniska dla bezdomnych, zobowiązany jest do zapewnienia

osobom o których mowa: w pkt.1, następującego zakresu usług:

a)całodobowego schronienia z zapewnieniem własnego łóżka i pościeli (materac, poduszka,

kołdra lub koc i poszwy oraz prześcieradło) oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą

i zimną wodą,

b)jednego gorącego posiłku dziennie,

c)środków czystości i higieny osobistej, a w razie potrzeby środków do odwszawiania,

d)niezbędnego ubrania odpowiedniego do pory roku,

e)pomocy w sprawach formalno – prawnych w tym: wyrobienie dowodu osobistego,

rejestracja w urzędzie pracy, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego ,ustalenie stopnia

niepełnosprawności itp.-zgodnie z kompetencjami i zasobami ludzkimi,

f)zapewnienia podstawowych lekarstw dostępnych bez recepty i środków opatrunkowych

oraz dostępu do lekarza pierwszego kontaktu,

g)prowadzenia pracy socjalnej szczególnie dla osób które podpisały kontrakt socjalny-

opracowanie indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności.

6.Liczba osób wymagających schronienia - ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Szydłów dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.

7.Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia

następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca XII, za który rozliczenie następować będzie do 22 grudnia.

8.Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do GOPS.

9.Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym

wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia.

10.Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.

11.Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu

 

IV. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

 

V. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

1.Wymagania niezbędne:

a) w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują

prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru

placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące

Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

b) wymagania dotyczące lokalu schroniska: Wykonawca winien posiadać warunki lokalowe do schronienia osobom tego pozbawionym , które spełniają wymagania sanitarno-

epidemiologiczne i przeciwpożarowe. W lokalu musi znajdować się WC oraz łazienka

wyposażona zarówno w umywalki jak i natryski.

 

VI. Warunki i zakres realizacji:

1.Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia.

2.Stawkę godzinową należy podać w „Formularzu ofertowym” (Załącznik nr1).

3.Wykonawca określi stawkę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania.

4.Dopuszcza się składania ofert częściowych.

5.Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy (Załącznik nr 3).

 

VII. Kryterium oceny ofert.

1.Najniższa cena za dzień usługi zaoferowana przez oferenta,

2.Dogodne umiejscowienie schroniska (odległość od siedziby zamawiającego),

VIII. Sposób przygotowania oferty:

1.Wypełniony formularz ofertowy wg Załącznika nr 1– wzór oferty.

 

IX. Wymagane dokumenty:

1.Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu, z zastrzeżeniem, że jego data wydania obowiązuje do dnia

30 września 2017 r.

2.W przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis

Z Krajowego Rejestru Sądowego,

3.W przypadku pozostałych podmiotów inny dokument właściwy dla podmiotu,

4.Dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła

Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym

dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej,

5.Inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające:

◦upoważnienie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego,

◦zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę porozumienia z Gminnym

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szydłowie,

◦upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń w tym zakresie.

6.Odpis statutu.

X. Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty

1.Ofertę należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szydłowie, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów.

2.Ofertę można składać drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą elektroniczną na adres email: gops@gazeta.pl, wyłącznie na formularzu pn. „TREŚĆ OFERTY” będącym

załącznikiem nr 1do niniejszego zapytania w terminie do dnia 28 grudnia 2018 r. do godziny10:00.

3.Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

XI. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Agnieszka Makowska  – Kierownik GOPS Szydłów

XII. Załączniki do zapytania ofertowego:

1.Formularz ofertowy.

2.Oświadczenie o spełnianiu warunków.

3.Projekt umowy

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Szydłów. Data utworzenia: 2018-12-18.
Wprowadził do systemu: Mateusz Szwarc. Data wprowadzenia: 2018-12-18 13:48:31.
Zatwierdził do publikacji: Mateusz Szwarc. Data publikacji: 2018-12-18 13:48:31.
czytano: 108 razy, id: 2895
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-12-18
Dodanie załącznika/ załączników
Mateusz Szwarc

2018-12-18
Dodanie załącznika/ załączników
Mateusz Szwarc

2018-12-18
Nowa wiadomość
Mateusz Szwarc

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

SZYDŁÓW
Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 2 28-225

tel.: 41 35 45 125, e-PUAP: /504b6nhqk1/skrytka
e-mail: gmina@szydlow.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Szydłów 2007-2019