Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Urząd Miasta i Gminy Szydłówponiedziałek, 17 czerwca 2019 r.

imieniny: Laura, Leszek

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

ZAPYTANIE OFERTOWE

Strona główna » Ogłoszenia » ZAPYTANIE OFERTOWE

Podtytuł: Dot. dożywiania dzieci w Publicznej Szkole Podstawowej w Szydłowie oraz w Szkole Podstawowej w Solcu oraz Gimnazjum w Szydłowie w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Szydłów, dnia 17 grudnia 2018 r.

 

ZAPYTANIE

 

nie przekracza wyrażonej

w złotych polskich równowartości

kwoty 30 tys. euro.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw, usług.

 

 

Dot. dożywiania dzieci w Publicznej Szkole Podstawowej w Szydłowie oraz w Szkole Podstawowej w Solcu oraz Gimnazjum w Szydłowie w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

 

I. Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie

 

II. Termin realizacji zamówienia:

- 02 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.

 

III. Przedmiot zamówienia:

* posiłki dla ok. 40 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Szydłowie , ok 5 uczniów z Gimnazjum w Szydłowie oraz ok 10 osób ze Szkoły Podstawowej w Solcu

* posiłki (2 razy na 5 dni żywieniowych zupa + pieczywo, 3 razy na 5 dni żywieniowych II danie),

* dowóz posiłków do w/w Szkół : Szydłów i Solec przez 5 dni w tygodniu.

* ilość posiłków określona została szacunkowo i może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu o 5%

* o zmianach ilościowych Zamawiający powiadomi Wykonawcę.

* Zamawiający zastrzega o możliwości zmian w zakresie planowej liczby dzieci korzystających z posiłków.

W okresie realizacji zamówienia liczba dzieci może być weryfikowana z 1 dniowym wyprzedzeniem.

IV. Inne istotne warunki zamówienia

1. Posiłki z dowozem zorganizowanym w Państwa zakresie do Szkoły Podstawowej Szydłów i Gimnazjum w Szydłowie i Szkoły Podstawowej w Solcu

* Dożywianie dzieci odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w okresie od 02 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. z uwzględnieniem przerw w nauce (np. ferii, dni świątecznych oraz wakacji).

2. Posiłki jednodaniowe obejmują : dwa razy w tygodniu zupa z pieczywem, trzy razy drugie danie.

3. Posiłki muszą być sporządzane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego nie wcześniej niż 12 godzin przed spożyciem. Muszą być wykonywane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności.

4. Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym transportem, na własny koszt w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw.

Dowożone posiłki winny być dostarczone w termosach zapewniających zachowanie odpowiedniej temperatury przy ich spożywaniu - zupa + 75oC - gorące drugie danie + 63oC - potrawy serwowane na zimno + 4 oC. Wykonawca zadba o czystość termosów , w których odbywać się będzie transport posiłków.

Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno – epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.

5. Wykonawca będzie podawał tygodniowy jadłospis do wiadomości dyrektor szkoły z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Harmonogram dostarczania posiłków Wykonawca ustali z dyrektorem w/w szkoły.

 

V. Wymagania stawiane Wykonawcom

1. Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia, co zostanie potwierdzone dołączonym do oferty zał. Nr 2

2. Wykonawca zobowiązany jest dysponować minimum 1 środkiem transportu przeznaczonym do przewozu przygotowanych posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu pojazdu do przewozu żywności przez Państwowego Inspektora Sanitarnego. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

 

VI. Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Osobami uprawnionymi do porozumienia się z wykonawcą jest:

Pani Agnieszka Makowska – Kierownik GOPS w Szydłowie,

tel. 41 35 45 158: w godzinach urzędowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie.

 

Ofertę rozeznania cenowego należy przesłać lub dostarczyć osobiście w zaadresowanej kopercie z dopiskiem „ ZAPYTANIE OFERTOWE na dożywianie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 w Szkole Podstawowej w Szydłowie, Gimnazjum w Szydłowie oraz Szkole Podstawowej w Solcu” do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie do dnia 28 grudnia 2018 r. do godz. 10:00 Rozpatrzenie ofert nastąpi dnia 28.12.2018 r. do godz. 14:00  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szydłowie.

Informacja o wyniku rozstrzygnięcia oferty będzie wysłana na piśmie oferentom poczta polską, umieszczona na stronie internetowej BIP Gminy Szydłów (http://gmina.szydłow.pl/bip/), oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie.

VII. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej

1. Kryterium oceny stanowi najniższa cena.

VIII. Udzielenie zamówienia

1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który przedstawi ofertę na dożywianie dzieci w szkołach z najniższą ceną.

2. Podpisanie umowy na wykonanie zadania nastąpi w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

Załącznik  Nr.1

 

.................................................

................................................

(Pieczęć Oferenta) (miejscowość, data)

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

na dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Szydłowie, Gimnazjum w Szydłowie i Szkoły Podstawowej w Solcu 

 

1. Zamawiający

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie

REGON 291040258  NIP 8661467437

tel. 41 35 45 158, fax. 41 35 45 158

e-mail: gops@szydlow.pl

2. Wykonawca :

Nazwa........................................................................................................................................

Adres ........................................................................................................................................

REGON............................................................NIP..................................................................

Numer telefonu .......................................................fax: ..............................

Adres e-mail - .....................................

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy z treścią zapytania ofertowego, nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. Zdobyliśmy także konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.

4. Zobowiązania Wykonawcy:

W razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do:

-podpisania umowy na wykonanie zadania w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego-wystawienia faktury po zakończeniu usługi w terminie płatności uzgodnionym z Zamawiającym

5. W odpowiedzi na w/w zapytanie ofertowe z dnia .......................... oferujemy wykonanie przedmiotu

zamówienia za cenę:

Cena jednostkowa średnio wyliczona brutto za jeden posiłek brutto.........................................................................................zł

(słownie: .....................................................................................................................)

Oraz w załączeniu dołączam menu posiłków.

.....................................................................

Pieczątka i podpis osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania Oferenta

 

 

Załącznik nr 2

.................................................

...........................................................

..........................................................

..........................................................

(Pieczęć Oferenta) (miejscowość, data)

 

 

Oświadczenie wykonawcy

 

 

 

Oświadczam, że:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajduję się  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia.

 

 

 

 

.......................................................................

 

Pieczątka i podpis osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania Oferenta

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Szydłów. Data utworzenia: 2018-12-18.
Wprowadził do systemu: Mateusz Szwarc. Data wprowadzenia: 2018-12-18 13:50:38.
Zatwierdził do publikacji: Mateusz Szwarc. Data publikacji: 2018-12-18 13:50:38.
czytano: 227 razy, id: 2896
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-12-18
Dodanie załącznika/ załączników
Mateusz Szwarc

2018-12-18
Dodanie załącznika/ załączników
Mateusz Szwarc

2018-12-18
Dodanie załącznika/ załączników
Mateusz Szwarc

2018-12-18
Nowa wiadomość
Mateusz Szwarc

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

SZYDŁÓW
Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 2 28-225

tel.: 41 35 45 125, e-PUAP: /504b6nhqk1/skrytka
e-mail: gmina@szydlow.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Szydłów 2007-2019