Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Urząd Miasta i Gminy Szydłówczwartek, 13 sierpnia 2020 r.

imieniny: Elwira, Hipolit

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłów wraz projektem prognozy oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłów wraz projektem prognozy oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. z 2018 r. Dz. U. poz. 2081 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Szydłów XX/94/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłów” wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko, w dniach:

od 02-01-2019 r. do 23-01-2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Szydłowie, ul. Rynek 2 w sali nr 14b.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 stycznia 2019 r. w siedzibie tutejszego Urzędu w sali nr 6 o godz. 11.30.

Uwagi do projektu studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy Szydłów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2019 r.

Jednocześnie zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo składania uwag do wyżej wymienionego projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Szydłów, w godzinach 9.00-15.00.

Uwagi należy wnosić do Wójta Gminy Szydłów w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2019 r.

Uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Szydłów.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy
(-) Andrzej Tuz

Źródło informacji: Urząd Gminy Szydłów - Paweł Kluszczyński. Data utworzenia: 2018-12-21.
Wprowadził do systemu: Piotr Walczak. Data wprowadzenia: 2018-12-21 14:20:56.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Walczak. Data publikacji: 2018-12-21 14:20:56.
czytano: 542 razy, id: 2908
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-12-21
Nowa wiadomość
Piotr Walczak

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

SZYDŁÓW
Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 2 28-225

tel.: 41 35 45 125, e-PUAP: /504b6nhqk1/skrytka
e-mail: gmina@szydlow.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Szydłów 2007-2020