Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Urząd Miasta i Gminy Szydłówpiątek, 10 lipca 2020 r.

imieniny: Filip, Witalis

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Podtytuł: Szydłów: Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie nr 520013914-N-2019 z dnia 22-01-2019 r.

Szydłów: Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

tak
Nazwa projektu lub programu: Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I.1) NAZWA I ADRES:

Gmina Szydłów, Krajowy numer identyfikacyjny 29101081400000, ul. ul. Rynek  2, 28225   Szydłów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 545 125, e-mail machnik@szydlow.pl, faks 413 545 125.
Adres strony internetowej (url): www.szydlow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:                                                     

Administracja samorządowa


I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem(URL):
http://www.szydlow.bip.jur.pl/

Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
Wnioski o dopuszczenie udziału w Konkursie należy złożyć w formie pisemnej.

pod adres: Gmina Szydłów 28-225 Szydłów, ul. Rynek 2.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej pn. „Adaptacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych oraz ochrona i udostępnienie odsłonięcia geologicznego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej, jakości życia mieszkańców”.


II.2) Określenie przedmiotu konkursu:

1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczo - urbanistycznej „Adaptacji zdegradowanych terenów poprzemysłowych w Szydłowie oraz ochrona i udostępnienie odsłonięcia geologicznego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” w ramach projektu pn.„Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej, jakości życia mieszkańców”. 2. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie: a) Adaptacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych związanych z zakończoną działalnością oczyszczalni ścieków - działek nr ewid. 2529, 363/2, 361/2, 357/2, 549/1, 586/4, 362, 356/2, b) Ochrona i udostępnienie odsłonięcia geologicznego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu – działek nr ewid. 365, 368, 359/4, 591/4 3. Założenia programowe, przestrzenne i funkcjonalne wprowadzone do niniejszego Regulaminu zostały zebrane na podstawie: Studium wykonalności projektu, wymagań Zamawiającego, itd. 4. Założenia ogólne Planowana inwestycja została podzielona na dwa zadania: a) Zadanie 1 - „Adaptacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych w Szydłowie”, b) Zadanie 2 – „Ochrona i udostępnienie odsłonięcia geologicznego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” , w ramach projektu pn.„Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej, jakości życia mieszkańców”. Zakres zadania 1 „Adaptacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych w Szydłowie”: Przeprowadzenie kompleksowych działań o charakterze rewitalizacyjnym obejmujących zadania związane z ukształtowaniem, przebudową i adaptacją atrakcyjnych dla lokalnej społeczności, a także osób korzystających z obszaru rewitalizacji przestrzeni publicznych i obiektów, w celu nadania im nowych funkcji w zdegradowanych obszarach miejscowości Szydłów, na terenach poprzemysłowych. Tereny poprzemysłowe, zlokalizowane wzdłuż rzeki Ciekącej (Szydłówki) – nieużytkowane, zdegradowane i zanieczyszczone tereny (przekroczenie dopuszczalnych stężeń substancji charakteryzujących zanieczyszczenie środowiska m.in.: BZT5, ChZT), w tym zdegradowane tereny i obiekty poprzemysłowe (budynki: przepompowni i oczyszczalni głównej oraz pozostałe instalacje) po zakończonej działalności gospodarczej związanej z istniejącą tutaj niegdyś oczyszczalnią ścieków, obsługującą lokalną sieć kanalizacyjną. Obecnie oczyszczalnia ścieków jest nieczynna i nieużytkowana, Gmina wykonała projekt rozbiórki budynków i obiektów oczyszczalni ścieków w Szydłowie. Na terenie inwestycji zlokalizowana jest jedna działająca przepompownia ścieków oraz sieci kanalizacyjne i wodociągowe. Zdegradowany teren poprzemysłowy wymaga, zatem zabezpieczenia, uporządkowania i adaptacji, a także poprawy dostępności w celu pełnienia nowych funkcji o charakterze rekreacyjnym. Obszar inwestycj obejmuje również działki przyległe do dawnej oczyszczalni ścieków. W ramach koncepcji Wykonawca powinien uwzględnić w opracowaniu niżej wymienione elementy: - rozbiórka istniejących, nieużytkowanych budynków i obiektów budowlanych poprzemysłowych i pozostałych; - urządzenie rekreacyjne dla dzieci; - urządzenia dla dorosłych; - wytycznie i urządzenie alejek spacerowych tworzących spójną całość z zadaniem 2; - obiekty małej architektury; - oświetlenie i monitoring terenu; - toaleta publiczna; - zejście z drogi gminnej ul. Krakowska w Szydłowie z wykonaniem kładki nad rzeką dla ruchu pieszego; - miejsca postojowe przy ulicy Krakowskiej; - nasadzenia zieleni; - montaż systemu monitorowania bezpieczeństwa (dz. nr ewid. 2529; 362); Zakres zadania 2 „Ochrona i udostępnienie odsłonięcia geologicznego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”: Przeprowadzenie niezbędnych prac mających na celu ochronę, zabezpieczenie i udostępnienie odsłonięcia geologicznego (będącego pomnikiem przyrody) wraz z przyległym otoczeniem w celu zwiększenia potencjału turystycznego. Odsłonięcie geologiczne ustanowiono na podstawie: 1) Zarządzenia Nr 23/87 Wojewody Kieleckiego z dnia 2 października 1987 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody. Dz.Urz.Woj.Kieleckiego Nr 19, poz. 223. 2) Rozporządzenie Nr 6/94 Wojewody Kieleckiego z dnia 20 czerwca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz.Urz.Woj.Kieleckiego Nr 8, poz. 54 z dn. 30.08.1994 r.) 3) Rozporządzenie Nr 7/94 Wojewody Kieleckiego z dnia 4 sierpnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz.Urz.Woj.Kieleckiego Nr 8, poz. 55 z dn. 30.08.1994 r.) 4) Rozporządzenie Nr 276/2001 Wojewody Kieleckiego z dnia 9 sierpnia 2001 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz.Urz.Woj.Kieleckiego Nr 85, poz. 987 z dn. 16.08.2001 r.) Odsłonięcie geologiczne będące pomnikiem przyrody, znajdujące się w sąsiedztwie terenów poprzemysłowych, po południowej stronie zabytkowego kościoła pw. Wszystkich Świętych (wpisanego do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Świętokrzyskiego). Wyrobisko o charakterze stokowym, nieużytkowe, o wymiarach: 100 m długości, 20 m szerokości, 10–20 m wysokości. Profil odsłania typowe dla sarmatu (trzeciorzęd, miocen) wapienie organodendrytyczne. Charakteryzuje się ono wysokimi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, historycznymi i archeologicznymi (jaskinie). Zgodnie z legendą, miejsce to związane jest z hersztem bandy rozbójników – Zbójem Szydło, od którego wywodzi się nazwa miejscowości i gminy. W chwili obecnej obszar jest silnie porośnięty nieuporządkowaną roślinnością, w wyniku, czego ograniczona jest jego dostępność istnieje, zatem potrzeba udostępnienia tego terenu wraz z przeprowadzeniem niezbędnych prac w celu nadania mu nowych funkcji edukacyjnych, rekreacyjnych i turystycznych. W ramach koncepcji Wykonawca powinien uwzględnić w opracowaniu niżej wymienione elementy: - ukształtowanie terenu w zakresie niezbędnym do realizacji i posadowienia urządzeń i obiektów budowlanych; - wytycznie i urządzenie alejek spacerowych i wykonanie oznakowania edukacyjno-turytycznego tworzących spójną całość z zadaniem 1; - zejście z drogi powiatowej ul. Kazimierza Wielkiego w Szydłowie; - oświetlenie iluminacyjne; - montaż systemu monitorowania bezpieczeństwa (dz. nr ewid. 368);


II.3) Główny kod CPV 71200000-0

Dodatkowe kody CPV

71220000-6,

71221000-3,

71300000-1

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej bądź podmioty te występujące wspólnie, które spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, tj.: 1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp; (w przypadku uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie warunek ten musi spełnić każdy Uczestnik indywidualnie; 2) spełniają warunki udziału w Konkursie; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Uczestnik wykaże, że dysponuje co najmniej: jedną osobą posiadającą wykształcenie architektoniczne i posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz będącą członkiem odpowiedniego samorządu zawodowego; UWAGA ! Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2016 poz. 290) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394). 2. Uczestnik może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Uczestnik w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, jakie zostanie udzielone w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 3. Jeżeli Uczestnik wykazując spełnianie warunków udziału w Konkursie dotyczących dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, polega na zasobach innych podmiotów, a nie udowodni, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, jakie zostanie udzielone w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu, zostanie wykluczony z Konkursu. 4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia ww. zasobów, odpowiada solidarnie z Uczestnikiem za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 5. Oceny spełnienia warunków udziału w Konkursie dokona Zamawiający w oparciu o wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie (wg wzoru - Załącznik Nr 1) oraz na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach. Uczestnicy Konkursu, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w Konkursie, podlegać będą wykluczeniu z Konkursu.


Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Nie


Należy podać dla jakiego zawodu:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

jakość rozwiązań i relacji przestrzenno-funkcjonalnych oraz sposób wykorzystania - 40

stopień spełnienia oczekiwań dotyczących rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych - 20

jakość architektoniczna i techniczna zaproponowanych rozwiązań - 20

trwałość rozwiązań, walory eksploatacyjne - 20

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:

Data: 04/02/2019, godzina: 09:00

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
polski

IV.2.2) Inforacje dodatkowe:

IV.3) NAGRODY

Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
Zamawiający może przyznać nagrody trzem Uczestnikom Konkursu, którzy uzyskają najwyższe oceny prac Konkursowych. 1. Rodzaj i wysokość nagród jest uzależniona od oceny prac dokonanej przez Sąd Konkursowy w oparciu o kryteria oceny prac określone niniejszym Regulaminem. 2. Pula nagród pieniężnych to 10 000,00 zł brutto. 3. Sąd Konkursowy określi wysokość nagród w następującym podziale: 4. Nagroda I – 5 000,00 zł brutto + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki; 5. Nagroda II – 3 000,00 zł brutto; 6. Nagroda III – 2 000,00 zł brutto. 7. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. 8. W przypadku przyznania nagród pieniężnych zostaną one wypłacone przelewem na konto wskazane przez Uczestnika Konkursu we wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie, w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia ostatecznego rozstrzygnięcia Konkursu. 9. Autor najlepiej nagrodzonej pracy zostanie zaproszony w terminie wskazanym w rozdz. X, do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, na ustalenie warunków przyszłej Umowy na wykonanie Dokumentacji projektowych i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania opisanego w Rozdziale VI Regulaminu. 10. Zamawiający, zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród w ramach określonej sumy nagród pieniężnych, nieprzyznania nagród lub niewykorzystania całej puli pieniężnej na nagrody, jeżeli w ocenie Sądu Konkursowego złożone prace nie spełnią kryteriów oceny w stopniu pozwalającym na ich przyznanie. W szczególności Zamawiający może nie przyznać nagrody w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamawiający zastrzega możliwość nie przyznania I nagrody w przypadku niezadowalającego poziomu prac konkursowych i odstąpienia na tej podstawie od zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia z wolnej ręki. 11. Uczestnik Konkursu, który otrzymał nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy Konkursowej, zobowiązany jest do przystąpienia do negocjacji w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 12. W przypadku złożenia odwołania wypłata nagród nastąpi po ostatecznym i/lub prawomocnym zakończeniu procedury odwoławczej. 13. W przypadku, gdy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o wynikach Konkursu nie dojdzie do udzielenia zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaproszenia do negocjacji odpowiednio autora kolejno wybranej (nagrodzonej) pracy konkursowej. 14. Koncepcja architektoniczna zadania „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej, jakości życia mieszkańców” z opisem, z ewentualnymi poprawkami wynikającymi z wytycznych Sądu Konkursowego, uwzględniającymi propozycję Organizatora zostaną dołączone jako załącznik do Umowy na wykonanie Dokumentacji projektowych i pełnienie nadzoru autorskiego. Koszt wykonania tych opracowań pokrywa nagroda. 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zawarcia umowy na wykonanie Dokumentacji projektowych i pełnienie nadzoru autorskiego z autorem (zespołem autorskim) nagrodzonej pracy, w razie wystąpienia okoliczności powodującej, że realizacja zamówienia nie będzie leżała w interesie publicznym, jeżeli nie można było tego przewidzieć przed ogłoszeniem Konkursu. Nie zawarcie przez Zamawiającego umowy na wykonanie Dokumentacji projektowych i pełnienie nadzoru autorskiego z autorem (zespołem autorskim) nagrodzonej pracy oraz niezrealizowanie części zakresu zawartej umowy, nie stanowi dla autora (zespołu autorskiego) nagrodzonej pracy podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń, w tym z zakresu prawa autorskiego. 16. Zamawiający staje się właścicielem nagrodzonych prac konkursowych. 17. Autorzy prac nienagrodzonych mogą je odbierać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu, po uzgodnieniu terminu odbioru tel/e-mailem.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie:

Tak

Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu:

Tak

Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe:

Nie

 

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Szydłów. Data utworzenia: 2019-01-22.
Wprowadził do systemu: Mateusz Szwarc. Data wprowadzenia: 2019-01-22 15:16:02.
Zatwierdził do publikacji: Mateusz Szwarc. Data publikacji: 2019-01-22 15:16:02.
czytano: 1168 razy, id: 2960
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-02-14
Dodanie załącznika/ załączników
Mateusz Szwarc

2019-02-14
Dodanie załącznika/ załączników
Mateusz Szwarc

2019-02-14
Dodanie załącznika/ załączników
Mateusz Szwarc

2019-01-24
Dodanie załącznika/ załączników
Mateusz Szwarc

2019-01-24
Dodanie załącznika/ załączników
Mateusz Szwarc

2019-01-24
Dodanie załącznika/ załączników
Mateusz Szwarc

2019-01-24
Dodanie załącznika/ załączników
Mateusz Szwarc

2019-01-24
Dodanie załącznika/ załączników
Mateusz Szwarc

2019-01-22
Dodanie załącznika/ załączników
Mateusz Szwarc

2019-01-22
Dodanie załącznika/ załączników
Mateusz Szwarc

2019-01-22
Dodanie załącznika/ załączników
Mateusz Szwarc

2019-01-22
Dodanie załącznika/ załączników
Mateusz Szwarc

2019-01-22
Dodanie załącznika/ załączników
Mateusz Szwarc

2019-01-22
Nowa wiadomość
Mateusz Szwarc

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

SZYDŁÓW
Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 2 28-225

tel.: 41 35 45 125, e-PUAP: /504b6nhqk1/skrytka
e-mail: gmina@szydlow.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Szydłów 2007-2020