Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Urząd Miasta i Gminy Szydłówniedziela, 18 sierpnia 2019 r.

imieniny: Bronisław, Ilona

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Podtytuł: OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu Numer: 505946-N-2019

Ogłoszenie nr 540017045-N-2019 z dnia 28-01-2019 r.

Szydłów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 505946-N-2019 
Data: 2019-01-22 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Szydłów, Krajowy numer identyfikacyjny 29101081400000, ul. ul. Rynek  2, 28225   Szydłów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 545 125, e-mail machnik@szydlow.pl, faks 413 545 125. 
Adres strony internetowej (url): www.szydlow.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: 
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej, jakości życia mieszkańców”. 3.1.1 Zadanie 1 Przebudowa i rozbudowa budynku dawnego Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych n/w zadań: Przebudowa i rozbudowa budynku dawnego Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu (na dz. nr ewid. 181; 558), w tym: 1) Wykonanie prac badawczych i archeologicznych terenu inwestycji, 2) Wykonanie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych, w tym instalacji elektrycznych i niskoprądowych wraz z osprzętem i źródłami światła, wentylacji, instalacji C.O. i instalacji gazowej (kotłownia), instalacji wodno-kanalizacyjnych, 3) Montaż systemu monitoringu terenu wokół budynku, 4) Zagospodarowanie terenu wokół budynku, w tym: a) placu rekreacyjnego, b) elementów małej architektury, c) uporządkowanie zieleni. 3.1.2 Zadanie 2 - Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kieleckiej w Szydłowie Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kieleckiej w Szydłowie (na działkach nr ewid. 240/1; 240/4; 240/5; 240/8; 240/9; 240/7; 237/3; 239; 569; 565/2), w tym: 1) Odcinek drogi gminnej nr 390031T - dz. nr ewid. 565, 2) Ścieżka dla pieszych w obręb murów przez fosę dz. nr ewid. 569, 3) Wykonanie 4) toalety publicznej wraz z niezbędnymi instalacjami, 5) Wykonanie wiaty przystankowej, 6) Przebudowa stanowisk do prowadzenia handlu (produktów lokalnych, pamiątek), 7) Oświetlenie przestrzeni publicznej, 8) Zagospodarowanie terenu wraz z uporządkowaniem i nasadzeniem zieleni i elementami małej architektury, 9) Montaż systemu monitoringu terenu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej, jakości życia mieszkańców”. 3.1.1 Zadanie 1 Przebudowa i rozbudowa budynku dawnego Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych n/w zadań: Przebudowa i rozbudowa budynku dawnego Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu (na dz. nr ewid. 181; 558), w tym: 1) Wykonanie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych, w tym instalacji elektrycznych i niskoprądowych wraz z osprzętem i źródłami światła, wentylacji, instalacji C.O. i instalacji gazowej (kotłownia), instalacji wodno-kanalizacyjnych, 2) Montaż systemu monitoringu terenu wokół budynku, 3) Zagospodarowanie terenu wokół budynku, w tym: a) placu rekreacyjnego, b) elementów małej architektury, c) uporządkowanie zieleni. Uwaga: Zamawiający posiada inwentaryzację oraz koncepcję przebudowy i rozbudowy budynku dawnego Urzędu Gminy, na bibliotekę. 3.1.2 Zadanie 2 - Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kieleckiej w Szydłowie Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kieleckiej w Szydłowie (na działkach nr ewid. 240/1; 240/4; 240/5; 240/8; 240/9; 240/7; 237/3; 239; 569; 565/2), w tym: 1) Odcinek drogi gminnej nr 390031T - dz. nr ewid. 565, 2) Ścieżka dla pieszych w obręb murów przez fosę dz. nr ewid. 569, 3) Wykonanie 4) toalety publicznej wraz z niezbędnymi instalacjami, 5) Wykonanie wiaty przystankowej, 6) Przebudowa stanowisk do prowadzenia handlu (produktów lokalnych, pamiątek), 7) Oświetlenie przestrzeni publicznej, 8) Zagospodarowanie terenu wraz z uporządkowaniem i nasadzeniem zieleni i elementami małej architektury, 9) Montaż systemu monitoringu terenu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-01-30, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-02-06, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski 

 

Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Szydłów. Data utworzenia: 2019-01-28.
Wprowadził do systemu: Mateusz Szwarc. Data wprowadzenia: 2019-01-28 13:19:09.
Zatwierdził do publikacji: Mateusz Szwarc. Data publikacji: 2019-01-28 13:19:09.
czytano: 220 razy, id: 2965
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-01-28
Dodanie załącznika/ załączników
Mateusz Szwarc

2019-01-28
Nowa wiadomość
Mateusz Szwarc

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

SZYDŁÓW
Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 2 28-225

tel.: 41 35 45 125, e-PUAP: /504b6nhqk1/skrytka
e-mail: gmina@szydlow.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Szydłów 2007-2019