Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Urząd Miasta i Gminy Szydłówniedziela, 18 sierpnia 2019 r.

imieniny: Bronisław, Ilona

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Strona główna » Przetargi » ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Podtytuł: na: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szydłów w 2019 roku”

 

 Znak: IGP.II.271.10.2019                                                                         Szydłów, 5 lutego 2019

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

 1. Zamawiający:

Gmina Szydłów ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, tel./fax: 41 354 51 25

e-mail: gmina@szydlow.pl

zaprasza do złożenia ofert na: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szydłów w 2019 roku”

 

 1. Przedmiot zamówienia:
 1. Wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Szydłów w zakresie:
 • demontażu pokryć dachowych z budynków należących do osób fizycznych i odbioru wraz z załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwianiem na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowo cementowych – w ilości ~4 000 m²,
 • zgromadzonych na posesjach osób fizycznych wraz z załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwianiem na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowo cementowych - w ilości ~4 000 m²,
 1. Potwierdzenie przejęcia odpadu od właściciela nieruchomości (protokół odbioru odpadu) sporządzony w dwóch egzemplarzach: dla odbierającego wyroby zawierające azbest celem przekazania do Urzędu Gminy Szydłów, drugi dla właściciela nieruchomości,
 2. Udokumentowanie przekazania odpadu na składowisko – miejsce unieszkodliwiania – przekazanie zamawiającemu karty przekazania odpadu,

 

UWAGA!

 1. Ilości odpadów ustalone są szacunkowo na podstawie wniosków składanych przez mieszkańców nieruchomości.
 2. Wykonawca, po podpisaniu umowy otrzyma od zamawiającego wykaz nieruchomości, z których będzie dokonany demontaż lub odbiór płyt azbestowo – cementowych, przy czym zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zadania w/w wykaz może ulec zmianie,

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny odebrania wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace.

Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 15 października 2019 r.

 1. Termin realizacji zamówienia: do 31.10.2019 r.
 2. Kryterium oceny ofert: cena - 100%,
 3. Miejsce i termin złożenia ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 15 lutego 2019 r. do Urzędu Gminy Szydłów.

 1. Wymagania wobec wykonawców oraz warunki udziału:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia w zakresie transportu i unieszkodliwiania azbestu;

 1. aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest lub aktualna umowa z firmą transportową posiadającą takie zezwolenie,
 2. umowa z zarządzającym składowiskiem odpadów niebezpiecznych bądź inny dokument potwierdzający przyjęcie do unieszkodliwienia na stałe (nie na magazynowanie) odpadów zawierających azbest w okresie realizacji zamówienia przewidzianej ilości odpadów zawierających azbest

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy wykonawcy,
 2. Projekt umowy,

Załącznik 1

nazwa i adres wykonawcy

tel. / fax …………………..

e-mail ……………………                                                                                            

Wójt Gminy Szydłów

                                                                                  ul. Rynek 2

                                                                                  28-225 Szydłów

OFERTA

                     

Nawiązując do ogłoszenia o zaproszeniu do składania ofert na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szydłów w 2019 roku”

 

 1. Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia za kwotę:

 

 

cena jednostkowa brutto za demontaż i odbiór 1 m2 wyrobów zawierających azbest:

 

 • kwota netto                                                                         - ….. PLN/m2
 • podatek VAT                                                                                  - ….. PLN/m2
 • kwota brutto z należnym podatkiem VAT                           - ….. PLN/m2

 

cena jednostkowa brutto za odbiór z posesji 1 m2 wyrobów zawierających azbest:

 

 • kwota netto                                                                         - ….. PLN/m2
 • podatek VAT                                                                                  - ….. PLN/m2
 • kwota brutto z należnym podatkiem VAT                           - ….. PLN/m2

 

 • razem słownie kwota brutto: ............................................................................................ PLN,

 

 1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 2. W przypadku otrzymania zawiadomień oraz informacji, dotyczących przedmiotowego postępowania na nr faksu.............................................*) deklarujemy, że w tym samym dniu prześlemy potwierdzenia ich otrzymania na numer Zamawiającego. Brak takiego potwierdzenia uprawnia Zamawiającego do uznania na podstawie wydruku nadania faksu, że wysłany faksem dokument został nam doręczony w tym dniu.

 

Dnia …………                                                                               Podpisano

                                                                                                          …………………………..

 

 

 

 

 

 

 

UMOWA (projekt) nr ……/A-10/2019

 

zawarta w dniu ....w Szydłowie pomiędzy Gminą Szydłów zwanym dalej zamawiającym, reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta i Gminy                 Andrzeja Tuza           

a firmą:

zwaną dalej wykonawcą, reprezentowanym przez:

...                    

o następującej treści:

§1

Zamawiający, w rezultacie dokonania wyboru oferty w trybie  art. 4 pkt. 8, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. Nr poz. 1986) - zleca, a wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szydłów w 2019 roku”.

 

§2

Na przedmiot umowy określony w §1 składa się następujący zakres rzeczowy:

 

 1. Wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Szydłów w zakresie:
 1. demontażu pokryć dachowych z budynków należących do osób fizycznych i odbioru wraz z załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwianiem na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowo cementowych – w ilości ~4 000 m²,
 2. zgromadzonych na posesjach osób fizycznych wraz z załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwianiem na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowo cementowych - w ilości ~4 000 m²,
 1. Potwierdzenie przejęcia odpadu od właściciela nieruchomości (protokół odbioru odpadu) sporządzony w dwóch egzemplarzach: dla odbierającego wyroby zawierające azbest celem przekazania do Urzędu Gminy Szydłów, drugi dla właściciela nieruchomości,
 2. Udokumentowanie przekazania odpadu na składowisko – miejsce unieszkodliwiania – przekazanie zamawiającemu karty przekazania odpadu,
 3. Zakres prac i termin wykonania każdorazowo powinien być ustalany z właścicielami nieruchomości. Wykaz nieruchomości doręczony będzie wykonawcy po podpisaniu umowy.
 4. Wskazane powyżej ilości mogą ulec zmianie uwzględniając, że podstawą do ich określenia są wnioski właścicieli nieruchomości i przysługujące im uprawnienie do odstąpienia od zrealizowania ich wniosku. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest może nastąpić wyłącznie na najbliższym składowisku odpadów niebezpiecznych, zgodnie z zasadą bliskości (ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach - Dz. U. z 2018 poz. 992, 1000, 1479, 1544, 1564, 1592), którego zarządzający posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odpadów, w tym zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 20 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach - do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane unieszkodliwieniu.

 

Uwagi:

 1. Wykonawca winien zapewnić:
 1. zabezpieczenie placu robót,
 2. uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub w związku z nimi. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za zniszczenia własności prywatnej i osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacja niniejszego zamówienia,

 

§3

 1. Termin odebrania wyrobów zawierających azbest od właściciela nieruchomości, nie dłuższy niż do dnia 15 października 2019 r.
 2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na 31 października 2019 r.

 

§4

 1. Prace wymienione w § 2, będą wykonywane zgodnie z warunkami decyzji pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych przedstawionym przez posiadacza odpadów zawierających azbest.
 2. Wykonawca ustalać będzie szczegółowe terminy wykonania prac wymienionych w § 2 z posiadaczami odpadów zawierających azbest na podstawie podanego przez zamawiającego wykazu nieruchomości, na których znajdują się materiały zawierające azbest.
 3. Zakończenie prac w każdym z obiektów będzie udokumentowane protokołem odbioru robót spisanym z udziałem wykonawcy i właściciela nieruchomości zawierającym:
 1. ilość odebranych odpadów azbestowych w m2,
 2. oświadczenie wykonawcy potwierdzające oczyszczenie terenu z pyłu azbestowego.

 

§5

W czasie realizacji robót wykonawca zobowiązuje się do:

 1. Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania i składowania wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
 2. Wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z polskim prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami,
 3. Zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa,
 4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:
 1. szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub z powodu nienależytego wykonania robót,
 2. przestrzegania przepisów bhp i p.poż.
 3. zabezpieczenia terenu, na którym trwa usuwanie azbestu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 4. uporządkowania nieruchomości po zakończeniu robót oraz ewentualnej wypłaty odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub w związku z nimi,
 5. przekazania zamawiającemu dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów do ostatecznej utylizacji,
 6. wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także odszkodowawczą za zniszczenia własności prywatnej osób trzecich spowodowane działaniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.

 

§6

 1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, będzie wynagrodzenie kosztorysowe, określone w oparciu o faktyczne ilości:
 1. zdemontowanych pokryć dachowych i przekazanych do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest i cenę jednostkową demontażu 1m2 w/w wyrobów (przy założeniu, że 1m2 = 11 kg),
 2. odebranych z terenu posesji i przekazanych do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest i cenę jednostkową demontażu 1m2 w/w wyrobów (przy założeniu, że 1m2 = 11 kg),
 1. Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie wykonawcy za 1 m2 wyraża się kwotą:
 1. Za demontaż pokryć dachowych z budynków należących do osób fizycznych:
 • kwota netto                                                                         … PLN/m2
 • podatek VAT                                                                                  … PLN/m2
 • kwota brutto z należnym podatkiem VAT                           … PLN/m2

 

 1. Za odbiór wyrobów zawierających azbest z posesji:
 • kwota netto                                                                         … PLN/m2
 • podatek VAT                                                                                  … PLN/m2
 • kwota brutto z należnym podatkiem VAT                           … PLN/m2

 

 • razem słownie kwota brutto: ... PLN/m2 

 

 1. Koszt realizacji umowy nie może przekroczyć kwoty … PLN brutto.
 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty składające się na wykonanie przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy.
 3. Rozliczenie robót będzie się odbywało na podstawie faktury końcowej, odrębnie za demontaż pokryć dachowych i za odbiór z terenu posesji wyrobów zawierających azbest, wystawionych dla Gminy Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, NIP 866-16-08-398, REGON 291010814.
 4. Faktury zostaną wystawiona na podstawie protokołów odbioru robót określonych w §4 punkt 3 i będą płatne w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez zamawiającego, przelewem na rachunek wykonawcy.

 

§7

 1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne:
  1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:
   • za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy, w wysokości 5000,00 PLN wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie.
   • za każdy dzień opóźnienie w realizacji części usługi ustalonej przed jej rozpoczęciem z wykonawcą w wysokości 200 PLN
  2. Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne:
 • z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez zamawiającego w wysokości 5000,00 zł.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odszkodowania do pełnej wysokości poniesionej szkody, jeżeli kary umowne jej nie pokryją.

 

§8

Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni w następujących sytuacjach:

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
 1. gdy wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn
 2. przerwał realizację robót na okres dłuższy niż 21 dni.
 1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
 1. gdy zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót,
 1. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

 

 

§9

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy właściwy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby zamawiającego.

 

§10

Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden dla wykonawcy, dwa dla zamawiającego.

 

 

WYKONAWCA:                                                                                           ZAMAWIAJĄCY:     

                       

 

 

 

Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Szydłów. Data utworzenia: 2019-02-05.
Wprowadził do systemu: Mateusz Szwarc. Data wprowadzenia: 2019-02-05 13:47:25.
Zatwierdził do publikacji: Mateusz Szwarc. Data publikacji: 2019-02-05 13:47:25.
czytano: 172 razy, id: 2971
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-02-19
Dodanie załącznika/ załączników
Mateusz Szwarc

2019-02-05
Dodanie załącznika/ załączników
Mateusz Szwarc

2019-02-05
Nowa wiadomość
Mateusz Szwarc

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

SZYDŁÓW
Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 2 28-225

tel.: 41 35 45 125, e-PUAP: /504b6nhqk1/skrytka
e-mail: gmina@szydlow.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Szydłów 2007-2019