Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Urząd Miasta i Gminy Szydłówniedziela, 18 sierpnia 2019 r.

imieniny: Bronisław, Ilona

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

INFORMACJA dla Wykonawców nr 4

Strona główna » Przetargi » INFORMACJA dla Wykonawców nr 4

Podtytuł: Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Modernizacja lamp oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED”

IGP.II.271.01.2019

                                                                                                                    Szydłów, dnia 05.02.2019 r.

 

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 4

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Modernizacja lamp oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED”

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na pytanie:

Pytanie 1

Proszę o precyzyjne wyjaśnienie, które wartości należy przyjąć do obliczeń fotometrycznych i na jakiej wysokości maja być montowane oprawy.

- montaż należy prowadzić w sposób zapewniający wyniesienie oprawy na wymaganą wysokość tj. 8 m do 9 m dla oświetlenia ulicznego.

- dla słupów ŻN 10-cio metrowych oznacza montaż nad liniami przesyłowymi n.n. Dla sytuacji szczególnych (tylko jeżeli występuje rzeczywista trudność montażu nad linią jak gniazdo bocianie, brak miejsca ze względu na ilość przyłączy), dopuszcza się montaż wysięgników pod linią n.n.

- dla słupów ŻN 12-to metrowych mocowanie wysięgnika z oprawą należy realizować pod linią n.n. dla uzyskania wysokości wyniesienia oprawy na wysokość wymaganą i opisaną w obliczeniach fotometrycznych.

- montaż wysięgnika typu w1,5/1,5/5 - montaż wysięgnika zapewniającego (przy montażu bocznym do słupa) wyniesienie oprawy ponad szczyt słupa na wymaganą wysokość według projektu fotometrycznego oraz wysunięcie oprawy - wysięg 1,5m w stronę środka jezdni/ kąt nachylenia ramienia 5 stopni do płaszczyzny jezdni / odległość oprawy od krawędzi jest wynikowa – dane w arkuszach obliczeń komputerowych.

w1,5/1,5/5 – oznacza

Odpowiedź dla pytania nr 1:

Zamawiający wymaga zastosowanie wysokości montażu opraw zgodnie z załącznikiem 190116_02c_Przykladowe_obliczenia_fotometryczne oraz kolumną „Wys. zawieszenia oprawy” z załącznika 190116_02a_Dane_do_obliczen_fotometrycznych. Zamawiający dopuszcza korektę wysokości montażu oprawy w zakresie pomiędzy 8 i 9 metrów, przy równoczesnym zastosowania tych korekt podczas montażu opraw przez Wykonawcę. 

 

Pytanie 2

Zamawiający w PFU powołuje się na normę  PN -EN 13201 , jeżeli optymalizacja ma być wg tej normy proszę o wykreślenie zapisu o kątach i długościach wysięgników i zastosowanie poniższego zapisu w celu zapewnienia uczciwe konkurencji a nie preferowanie jednej firmy.

..optymalizację geometrii zawieszenia opraw realizuje się poprzez zastosowanie opraw z regulacja kąta nachylenia dla uzyskania jak najlepszych efektów oświetleniowych w tym zgodności parametrów z normą PN-EN 13201.

Odpowiedź dla pytania nr 2:

Konkluzja mówiąca o optymalizacji geometrii i uzyskaniu zgodności parametrów z normą za pomocą regulacji kąta nachylenia jest niewłaściwa i znalazła się w opisie przez pomyłkę, jako pozostałość po praktykach stosowanych w realizacjach wykonywanych z oprawami odbłyśnikowymi z niedoskonałymi korektami rozsyłu światła.

Zamawiający skreśla zapis z rozdziału 2.1.2 strona numer 7 Programu funkcjonalno-użytkowego: „Optymalizację geometrii zawieszenia opraw realizuje się poprzez zastosowanie opraw z regulacja kąta nachylenia dla uzyskania jak najlepszych efektów oświetleniowych w tym zgodności parametrów z normą PN-EN 13201.”

 W zakresie optymalizacji parametrów oświetleniowych, spełnieniu wymagań normy oraz minimalizacji mocy zastosowanych opraw przewiduje się zastosowanie wysięgników o długości ramienia 1,5 metra, co jest maksymalnym wymiarem katalogowym dla konstrukcji nabudowywanych na słupach typu ŻN. Wymiar drugiego ramienia wysięgnika umożliwia jego montaż do słupa za pomocą haków bocznych i taki montaż, aby oprawę wynieść na wysokość zapewniającą uzyskanie parametrów oświetlenia jezdni zgodnych z normą.

Zamawiający zamieścił obliczenia fotometryczne, które zawierają geometrię przyjętą do obliczeń z zastosowaniem właśnie takich wysięgników (o ramieniu 1,5m i kącie nachylenia 5 stopni). Wymiary wysięgnika są jednolite i obowiązują wszystkich wykonawców. Właśnie dla zwiększenia dostępu do realizacji zamówienia Zamawiający dopuścił tolerancje dla montażu wysokości opraw oraz dopuścił możliwość nakierowania opraw pod katem 5 stopni dla stanowisk słupowych oddalonych nadmiernie od krawędzi jezdni tj. powyżej 4m. Być może zadający pytanie nie wie, jakie ta tolerancja może mieć pozytywne znaczenie dla poszerzenia liczby dostępnych modeli opraw możliwych do zastosowania. Podstawowym wymaganiem Zamawiającego jest usytuowanie opraw z kątem 0 stopni, co jest wymogiem dodatkowo zmniejszającym efekt olśnienia (mimo nieprzekroczenia wartości Ti dla ew. większych kątów) ale i istotnym wymogiem estetycznym. Wszystkie wysięgniki będą miały nachylenie jednorodne 5 stopni a oprawy 0 stopni (z dopuszczoną tolerancją dla oddalonych stanowisk słupowych).

Wymóg regulacji kata nachylenia opraw jest wobec powyższego wymogiem krytycznym i w żaden sposób nie ogranicza uczciwej konkurencji. Na rynku dostępnych jest, co najmniej 10 marek opraw posiadających taką regulację. Nieuczciwą konkurencją jest chęć zastosowania opraw, które nie posiadają wymaganych funkcji i nie spełniają wymagań Zamawiającego.

Na podstawie powyższego uzasadnienia Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu o kątach i długościach wysięgników i zastosowaniu zaproponowanego zapisu.

Pytanie 3

Zamawiający w odpowiedziach na pytania z dnia 30.01.2019 odpowiada, że nie wymaga systemu sterowania oświetleniem. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że nie będzie wymagana przez Zamawiającego opisana w PFU funkcjonalność polegającą na

”-bezpłatną, w dowolnej ilości, zmianę harmonogramu redukcji przez użytkownika w oprawach w warunkach polowych bez użycia specjalistycznych narzędzi oraz bez użycia podnośnika tzw. Zwyżki”.

Zwracamy uwagę, że redukcja mocy na szafkach zasilających nie spełni wymagań opisanych w PFU na stronie 11 pkt. 2.2.4.15., bo nie będzie to możliwe w każdej oprawie niezależnie.

Odpowiedź dla pytania nr 3:

Zamawiający podtrzymuje wymagania przedstawione w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający, dopuszcza możliwość zmiany harmonogramów dla wielu opraw równocześnie, w ramach jednego obwodu, za pośrednictwem przewodu zasilającego lub sygnału radiowego. Należy zwrócić uwagę, że w zakresie jednego punktu sterowania oświetleniem ulicznym występuje kilka obwodów. W przypadku zastosowania zmiany harmonogramów dla wielu opraw równocześnie, w ramach jednego obwodu, należy uwzględnić występowanie 80 obwodów.

Pytanie 4

W programie funkcjonalno – użytkowym oraz w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił, że „w przypadku wystąpienia opłat za energię bierną Wykonawca zostanie obciążony poniesionymi przez Zamawiającego opłatami”. Wykonawca nie ma wpływu na zawierane przez Zamawiającego umowy, zobowiązania i wynikające z tego opłaty, tak samo jak nie ma wpływu na stan sieci i urządzenia do niej przyłączane poza ramami zadania. Dlatego też w celu poprawnego doboru rozwiązania i spełnienia oczekiwań Zamawiającego proszę o określenie maksymalnej wartości cos φ dla opraw LED będących przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź dla pytania nr 4:

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia ulicznego, w której ma obowiązek zastosować odpowiednie rozwiązania zapewniające brak opłat za energię bierną po wykonaniu zadania, jak również w okresie udzielonej gwarancji.

W ramach zadania, wymianie podlegają wszystkie oprawy oświetlenia ulicznego zasilane w ramach jednego punktu rozliczeniowego rejestrującego pobór energii czynnej i biernej. Stąd Wykonawca będzie miał pełną kontrolę poboru mocy czynnej i biernej i możliwość zastosowania odpowiedniego rozwiązania spełniającego wymagania Zamawiającego.

Zamawiający nie podaje maksymalnej wartości cos φ, gdyż podanie maksymalnej wartości cos φ dla opraw LED nie gwarantuje Zamawiającemu braku opłat za energię bierną.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym do zmiany harmonogramu redukcji wymagany będzie programator dostarczony w ramach zamówienia? Programowanie będzie możliwe z poziomu szafki oświetleniowej za pomocą linii zasilającej.

Odpowiedź dla pytania nr 5:

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 6

Czy Zamawiający posiada tytuł własności (podstawę dysponowania) do całości mienia objętego modernizacją m.in. opraw oświetleniowych, wysięgników, oprzewodowowania, zacisków prądowych czy zabezpieczeń?

Odpowiedź dla pytania nr 6:

Tak, Zamawiający posiada tytuł własności.

Pytanie 7

Czy zamawiający posiada zgodę zakładu energetycznego PGE Dystrybucja na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w szczególności na wyniesienie punktów załączania oświetlenia i montaż szafek – jeżeli tak to prosimy o przedstawienie aktualnych warunków. Jeżeli nie – prosimy o informacje do kiedy Zamawiający takowe warunki uzyska.

Odpowiedź dla pytania nr 7:

Do SIWZ zostały załączone stosowane wymagania PGE Dystrybucja.

Pytanie 8

dotyczy Zał. Nr 9 do SIWZ

Każda oprawa ma być wyposażona w sterownik lub zasilacz umożliwiający realizację następujących funkcjonalności:

- zaprogramowanie pięciostopniowej redukcji strumienia świetlnego i mocy zgodnie z ustalonym harmonogramem (pierwszy harmonogram wprowadza Wykonawca)

Przykładowy harmonogram do zaprogramowania:

    Od zachodu słońca do godz. 21 – 100% mocy

    Od godz. 21.00 do godz. 00.00 – 70% mocy

    Od godz. 00.00 do 4.00 – 50% mocy

    Od godz. 4.00 do 6.00 – 70% mocy

    Od godz. 6.00 do wschodu słońca – 100% mocy

Czy Zamawiający oczekuje aby sterownik/zasilacz,  w który ma zostać wyposażona oprawa, umożliwiał zaprogramowanie innej wartości natężenia oświetlenia dla każdego z wymaganych pięciu stopni redukcji?

Tak aby można było wpisać np. poniższy harmonogram:

    Od zachodu słońca do godz. 21 – 100% mocy

    Od godz. 21.00 do godz. 00.00 – 75% mocy

    Od godz. 00.00 do 4.00 – 55% mocy

    Od godz. 4.00 do 6.00 – 83% mocy

    Od godz. 6.00 do wschodu słońca – 95% mocy

 

Odpowiedź dla pytania nr 8:

Zamawiający NIE oczekuje, aby sterownik/zasilacz umożliwiał zaprogramowanie innej wartości natężenia oświetlenia dla każdego z wymaganych pięciu stopni redukcji, ale takie rozwiązanie jest również akceptowane przez Zamawiającego.

Minimalne wymagania dotyczące pięciostopniowej redukcji strumienia świetlnego i mocy to:

Stopień pierwszy „od zachodu słońca” i piąty „do wschodu słońca” 100% mocy opraw

Stopień drugi i czwarty – ta sama wartość redukcji mocy, niższa niż 100%

Stopień trzeci – niższa wartość redukcji niż stopień drugi i czwarty

Dokładność uruchomienia harmonogramu, poszczególnych stopni +/-15 minut.

Dodatkowe wyjaśnienie:

Od zachodu słońca – należy rozumieć, jako załączenie zasilania obwodu przez zegar astronomiczny

Do wschodu słońca - należy rozumieć, jako wyłączenie zasilania obwodu przez zegar astronomiczny

 

Pytanie 9

Proszę o precyzyjne wyjaśnienie, które wartości należy przyjąć do obliczeń fotometrycznych i na jakiej wysokości maja być montowane oprawy.

- montaż należy prowadzić w sposób zapewniający wyniesienie oprawy na wymaganą wysokość tj. 8 m do 9 m dla oświetlenia ulicznego.

- dla słupów ŻN 10-cio metrowych oznacza montaż nad liniami przesyłowymi n.n. Dla sytuacji szczególnych (tylko jeżeli występuje rzeczywista trudność montażu nad linią jak gniazdo bocianie, brak miejsca ze względu na ilość przyłączy), dopuszcza się montaż wysięgników pod linią n.n.

- dla słupów ŻN 12-to metrowych mocowanie wysięgnika z oprawą należy realizować pod linią n.n. dla uzyskania wysokości wyniesienia oprawy na wysokość wymaganą i opisaną w obliczeniach fotometrycznych.

- montaż wysięgnika typu w1,5/1,5/5 - montaż wysięgnika zapewniającego (przy montażu bocznym do słupa) wyniesienie oprawy ponad szczyt słupa na wymaganą wysokość według projektu fotometrycznego oraz wysunięcie oprawy - wysięg 1,5m w stronę środka jezdni/ kąt nachylenia ramienia 5 stopni do płaszczyzny jezdni / odległość oprawy od krawędzi jest wynikowa – dane w arkuszach obliczeń komputerowych.

w1,5/1,5/5 – oznacza

Odpowiedź dla pytania nr 9

Zamawiający wymaga zastosowanie wysokości montażu opraw zgodnie z załącznikiem 190116_02c_Przykladowe_obliczenia_fotometryczne oraz kolumną „Wys. zawieszenia oprawy” z załącznika 190116_02a_Dane_do_obliczen_fotometrycznych. Zamawiający dopuszcza korektę wysokości montażu oprawy w zakresie pomiędzy 8 i 9 metrów, przy równoczesnym zastosowania tych korekt podczas montażu opraw przez Wykonawcę. 

 

Pytanie 10

Zamawiający w PFU powołuje się na normę PN -EN 13201, jeżeli optymalizacja ma być wg tej normy proszę o wykreślenie zapisu o kątach i długościach wysięgników i zastosowanie poniższego zapisu w celu zapewnienia uczciwe konkurencji a nie preferowanie jednej firmy.

..optymalizację geometrii zawieszenia opraw realizuje się poprzez zastosowanie opraw z regulacja kąta nachylenia dla uzyskania jak najlepszych efektów oświetleniowych w tym zgodności parametrów z normą PN-EN 13201

Odpowiedź dla pytania nr 10

Konkluzja mówiąca o optymalizacji geometrii i uzyskaniu zgodności parametrów z normą za pomocą regulacji kąta nachylenia jest niewłaściwa i znalazła się w opisie przez pomyłkę, jako pozostałość po praktykach stosowanych w realizacjach wykonywanych z oprawami odbłyśnikowymi z niedoskonałymi korektami rozsyłu światła.

Zamawiający skreśla zapis z rozdziału 2.1.2 strona numer 7 Programu funkcjonalno-użytkowego: „Optymalizację geometrii zawieszenia opraw realizuje się poprzez zastosowanie opraw z regulacja kąta nachylenia dla uzyskania jak najlepszych efektów oświetleniowych w tym zgodności parametrów z normą PN-EN 13201.”

 

 

Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Szydłów. Data utworzenia: 2019-02-05.
Wprowadził do systemu: Mateusz Szwarc. Data wprowadzenia: 2019-02-05 13:53:18.
Zatwierdził do publikacji: Mateusz Szwarc. Data publikacji: 2019-02-05 13:53:18.
czytano: 249 razy, id: 2972
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-02-05
Aktualizacja wiadomości
Mateusz Szwarc

2019-02-05
Dodanie załącznika/ załączników
Mateusz Szwarc

2019-02-05
Nowa wiadomość
Mateusz Szwarc

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

SZYDŁÓW
Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 2 28-225

tel.: 41 35 45 125, e-PUAP: /504b6nhqk1/skrytka
e-mail: gmina@szydlow.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Szydłów 2007-2019