Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Urząd Miasta i Gminy Szydłówniedziela, 18 sierpnia 2019 r.

imieniny: Bronisław, Ilona

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Informacja dla wykonawców nr 5

Strona główna » Przetargi » Informacja dla wykonawców nr 5

Podtytuł: Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Modernizacja lamp oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED”

Szydłów, dnia 06.02.2019 r.

 

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 5

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

 „Modernizacja lamp oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na pytanie:

Pytanie 1

Prosimy o określenie terminu realizacji Umowy w miesiącach od daty jej podpisania. Obecna konstrukcja jest sprzeczna z zasadami równego traktowania stron gdyż wykonawca nie ma wiedzy kiedy Zamawiający planuje podpisać Umowę, a tym samym nie jest ws stanie rzetelnie oszacować kosztów. Sytuacja ta prowadzi do braku porównywalności ofert oraz utrudnia konkurencję.

Odpowiedź:

Zamawiający, nie wyraża zgody na zmiana. Termin wskazany w SIWZ ostateczny.

 

Pytanie 2

W par 11.1.5 jest odesłanie do par 3 odnośnie maksymalnego poziomu kar, jednak w par 3 brak jest takiej wartości. Sytuacja ta uniemożliwia rzetelną kalkulację ryzyk związanych z Umową, a tym samym prowadzi do braku porównywalności ofert. Prosimy o modyfikację wzoru Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 11 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

 1. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną:
 1. w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy, w przypadku opóźnienia
  w wykonaniu przedmiotu umowy oraz dokumentacji technicznej, za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy;
 2. w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości, liczonej od dnia, w którym wada lub usterka miała być usunięta;
 3. w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1  umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po jego stronie;
 4. w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1  umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
 5. maksymalny limit kar umownych, o którym mowa w ust. 1 nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia o którym mowa w § 7
 1. W przypadku, gdy Zamawiający z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy utraci dotację lub obciążony zostanie korektą finansową, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu utraconej przez niego dotacji oraz pokrycia naliczonej korekty finansowej.
 2. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia instalacji lub innych zobowiązań wynikających z umowy.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę kar umownych.
 4. Naliczone kary umowne stają się wymagalne jeżeli  Wykonawca w terminie 5 dni od daty otrzymania oświadczenia złożonego przez Zamawiającego o naliczeniu kar umownych nie dokonał ich zapłaty.
 5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia z faktury kar umownych.

 

Pytanie 3

Par 7 .6 Wzoru umowy mówi o konieczności załączenia do FV protokołu odbioru końcowego całego przedmiotu Umowy, podczas kiedy Umowa przewiduje płatności pośrednie. Prosimy o wyjaśnienie i/lub modyfikację wzoru Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 7 ust. 6 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wystawionej fakturze w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru częściowego lub końcowego przedmiotu umowy.

 

Pytanie 4

Par 13,2,3 oraz par 7.5 Wzoru umowy przywołany jest harmonogram rzeczowo finansowy. Brak w umowie wskazań jak i kiedy taki dokument ma powstać. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. 23.3.8 SIWZ, harmonogram należy przedłożyć przed podpisaniem umowy.

 

Pytanie 5

Par 13,2,3 Wzoru umowy zakłada możliwość odstąpienia od Umowy w przypadku opóźnienia w realizacji jakiegokolwiek punktu harmonogramu. Zapis taki rodzi obawy, co do równego rozłożenia ryzyk i odpowiedzialności pomiędzy strony Umowy. Wnioskujemy o zakreślenie odpowiedzialności wykonawcy na zasadzie jego winy poprzez wprowadzenie pojęcia zwłoki oraz zakreślenie terminu 21 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 6

Par 11,2 Wzoru umowy nakłada na Wykonawcę obowiązek pokrycia kosztów utraconej dotacji. Jest to ryzyko, które nie jest możliwe do oszacowania, co prowadzi do braku możliwości rzetelnego określenia kosztów umowy. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że całkowita odpowiedzialność finansowa wykonawcy z tytułu realizacji umowy jest ograniczona do wartości Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy. Przepisy kodeksu cywilnego nie zabraniają Zamawiającemu do żądania odszkodowania w pełnej wysokości. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia inwestycji w taki sposób, aby nie dopuści do sytuacji, w której na zmawiającego zostaną nałożone korekty finansowe.

 

Pytanie 7

Par 6,4 wzoru Umowy - zwracamy uwagę, że brak konserwacji po stronie Zamawiającego może oznaczać, że wykonana modernizacja oświetlenia nie zapewni wymaganych umową o dofinansowanie efektów ekologicznych. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że Zamawiający jest tego świadomy a okoliczność ta nie będzie obciążać Wykonawcy.

Odpowiedź:

Pytanie jest niezrozumiałe. Zmawiający nie wie, co Wykonawca ma na myśli. 

Źródło informacji: Janusz Machnik. Data utworzenia: 2019-02-06.
Wprowadził do systemu: Piotr Walczak. Data wprowadzenia: 2019-02-06 13:54:09.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Walczak. Data publikacji: 2019-02-06 13:54:09.
czytano: 276 razy, id: 2974
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-02-06
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Walczak

2019-02-06
Nowa wiadomość
Piotr Walczak

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

SZYDŁÓW
Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 2 28-225

tel.: 41 35 45 125, e-PUAP: /504b6nhqk1/skrytka
e-mail: gmina@szydlow.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Szydłów 2007-2019