Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Urząd Miasta i Gminy Szydłówponiedziałek, 17 czerwca 2019 r.

imieniny: Laura, Leszek

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Konkurs ofert na zadania publiczne w 2019 roku

Strona główna » Ogłoszenia » Konkurs ofert na zadania publiczne w 2019 roku

Podtytuł: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku.

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) oraz Uchwały Nr II/4/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia na rok 2018 programu współpracy gminy Szydłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZYDŁÓW

ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

REGULAMIN KONKURSU

I. Cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej, działalności na rzecz organizacji pozarządowych, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Szydłów.

II. Rodzaje zadań

1. Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
1.1. „Promocja Gminy Szydłów poprzez działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.”

2. Zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej:
2.1. „Promocja postaw patriotycznych mieszkańców Gminy Szydłów poprzez organizację marszy, turniejów strzeleckich, obozów wędrownych, uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych.”

3. Zadania z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych:
3.1. „Udzielanie wsparcia finansowego i szkoleniowego organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Szydłów poprzez organizację otwartego konkursu ofert.”

4. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
4.1. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Szydłów poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych.”

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

1. Na wsparcie realizacji zadania nr 1 w 2019 roku przeznacza się środki w wysokości 26.000 PLN (dwadzieścia sześć tysięcy złotych).
2. Na wsparcie realizacji zadania nr 2 w 2019 roku przeznacza się środki w wysokości 2.000 PLN (dwa tysiące złotych).
3. Na wsparcie realizacji zadania nr 3 w 2019 roku przeznacza się środki w wysokości 4.000 PLN (cztery tysiące złotych).
4. Na wsparcie realizacji zadania nr 4 w 2019 roku przeznacza się środki w wysokości 3.000 PLN (trzy tysiące złotych).

Jednocześnie informuje się, że wysokość środków publicznych wydatkowanych na realizację tych zadań w 2018 roku wyniosła odpowiednio:
- na zadanie 1 – 15.000 PLN,
- na zadanie 2 – 3.000 PLN,
- na zadanie 3 – 4.000 PLN,
- na zadanie 4 – 0 PLN.

IV. Zasady przyznawania dotacji

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057). Wzory dokumentów znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Szydłowie: www.szydlow.bip.jur.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Szydłowie: www.szydlow.pl oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Szydłowie, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów.

3. Do ofert należy dołączyć:
a) Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwego rejestru lub ewidencji. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.
b) Kopię aktualnego statutu lub adres strony internetowej, na której jest on udostępniony (link bezpośredni).
c) Dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów). Dokument ten załączyć należy w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru.

4. Załączniki składane w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnione do tego osoby. Na potwierdzanym dokumencie należy umieścić napis (pieczątkę) „Za zgodność z oryginałem”, datę potwierdzenia oraz podpisy uprawnionych osób (tj. wymienionych w dokumencie rejestracyjnym lub innych upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta) wraz z imiennymi pieczątkami. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami, strona winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem.

5. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

6. Wysokość dotacji dla podmiotów uprawnionych nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów realizacji zadania. Wymagany wkład własny podmiotu wynosi minimum 20% całkowitej wartości zadania, w tym:
- wkład finansowy podmiotu winien stanowić minimum 5%,
- wkład pozafinansowy - osobowy (świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji) może stanowić pozostały wkład własny (15%).

7. Wydatki z przyznanej dotacji mogą być ponoszone od dnia podpisania umowy, nie później niż do 31 grudnia 2019 r.

8. Do kosztów kwalifikowanych, można zaliczyć m. in. następujące rodzaje kosztów:
a) koszty administracyjne związane z realizacją zadania, w tym:
- koszty osobowe administracji i obsługi projektu (udokumentowane umowami zlecenia/o dzieło) np. koordynator projektu, obsługa administracyjno-biurowa, księgowość,
- inne koszty administracyjne związane z realizacją zadania (np. usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych, koszty telekomunikacyjne - na podstawie opisanych bilingów i faktur);
b) koszty osobowe, tj. honoraria i wynagrodzenia osób bezpośrednio zatrudnionych przy realizacji zadania, w tym np. trenerów, ekspertów, artystów, pedagogów, sędziów sportowych, innych specjalistów;
c) koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów projektu w tym np. materiały szkoleniowe, wynajem pomieszczeń (sal widowiskowych, szkoleniowych, konferencyjnych itp.), wynajem niezbędnego sprzętu, urządzeń technicznych (np. nagłośnienia, oświetlenia, sceny itd.), odzież, żywność, noclegi, przejazd beneficjentów, nagrody rzeczowe itp.
d) wyjazdy służbowe osób zaangażowanych w realizacje projektu;
e) wydatki związane z działaniami promocyjnymi projektu w tym m.in.: plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe, zaproszenia, banery, gadżety promocyjne itp.
f) usługi transportowe,
g) zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadania,
h) zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników.

9. Koszty niekwalifikowane, które nie mogą być uwzględnione w kosztorysie zadania, stanowią m. in.:
a) stałe koszty działalności podmiotu, w szczególności: wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych i utrzymanie biura (np. opłaty czynszowe, abonamentowe, rachunki telefoniczne, materiały biurowe, opłaty pocztowe) z wyłączeniem kosztów administracyjnych bezpośrednio związanych z realizacją zadania;
b) zakup nieruchomości i środków trwałych,
c) odsetki i odsetki karne,
d) zakup wyposażenia,
e) wierzytelności i zobowiązania podmiotu składającego ofertę.

10. Oferty niekompletne bądź sporządzone wadliwie nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.

V. Termin składania ofert.

1. Wyznacza się termin składania ofert na dzień 10 kwietnia 2019 roku, do godz. 15.15.

2. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Szydłowie, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie pod rygorem nieważności z adnotacją „Konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w 2019 roku” oraz nazwą rodzaju zadania.

3. Decyduje data wpływu oferty do urzędu potwierdzona pieczęcią wpływu a nie data stempla pocztowego.

VI. Tryb wyboru ofert.

1. Oferty podlegają ocenie powołanej w tym celu przez Wójta Gminy Szydłów Komisji Konkursowej przy zastosowaniu następujących kryteriów punktowych:
1) wartość merytoryczna i walory promocyjne projektu (celowość oferty, zakres rzeczowy, liczba odbiorców, zgodność z ogłoszeniem, cykliczność zadania) – od 0 do 3 punktów;
2) rzetelność przedłożonego planu finansowego (zasadność wydatkowania środków) oraz kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie – od 0 do 3 punktów
3) procentowy wkład własny (pozyskiwanie środków finansowych przez oferenta z innych źródeł) oraz wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia i praca społeczna wolontariuszy – od 0 do 2 punktów;
4) rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania dotychczas realizowanych przedsięwzięć finansowanych z budżetu Gminy Szydłów – od 0 do 2 punktów.

2. Komisja Konkursowa przedstawia swoją propozycję najlepszej oferty i proponowaną wysokość dotacji.

3. Decyzję ostateczną o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów w drodze Zarządzenia w przeciągu 14 dni od ostatecznej daty składania ofert.

4. Wyniki konkursu ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szydłowie, na stronie internetowej www.szydlow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.szydlow.bip.jur.pl

5. Od Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

VII. Zawarcie umowy

1. Po ogłoszeniu listy ofert wybranych do dofinansowania, do oferentów wysyłane są powiadomienia o przyznanej dotacji wraz z prośbą o przesłanie zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu jeżeli przyznana dotacja jest niższa od oczekiwanej.

2. Wraz ze zaktualizowanym harmonogramem i kosztorysem oferent składa oświadczenie, że przedłożony przez niego odpis z KRS i zawarte w nim informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Jeżeli zostały zmienione istotne dane organizacji (adres, osoby uprawnione, nr rachunku bankowego) - należy o tym niezwłocznie poinformować Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów i jednocześnie dostarczyć dokumenty poświadczające dokonane zmiany.

3. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów w sprawie wyboru i dofinansowania oferty wraz z wyżej wymienionymi dokumentami stanowi podstawę do przygotowania i zawarcia umowy.

4. Jeżeli przyznana dotacja jest niższa od oczekiwanej, oferent nie będzie związany złożoną ofertą, może on zmniejszyć zakres zadania lub odstąpić od podpisania umowy.

5. Zadanie będzie realizowane w okresie od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2019 roku.

VIII. Sprawozdanie z realizacji zadania

1. Rozliczenie dotacji następuje na podstawie sprawozdania złożonego w terminie 30 dni od określonego w umowie dnia zakończenia realizacji zadania.

2. Sprawozdanie należy złożyć na formularzu określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057).

3. Do sprawozdania należy dołączyć:
a) kopie faktur, umów, rachunków lub innych dokumentów księgowych pokrytych z dotacji, potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz kopie wyciągów bankowych potwierdzające ich zapłatę,
b) dokumenty potwierdzające udział w realizacji zadania wolontariuszy oraz pracę społeczną członków organizacji (np. karty pracy),
c) kopię przelewu potwierdzającego dokonanie zwrotu niewykorzystanych środków finansowych z udzielonej dotacji (jeżeli nie wykorzystano pełnej kwoty udzielonej dotacji) oraz wpłatę odsetek (jeśli dotyczy).

4. Dokumentami potwierdzającymi koszty kwalifikowane są w szczególności: faktury VAT, rachunki, noty obciążeniowe, umowy zlecenia lub dzieło wraz z rachunkami do umów, druki delegacji.

5. Wszystkie oryginały dokumentów księgowych stanowiących dowód poniesionych wydatków powinny być wystawione na zleceniobiorcę oraz zawierać następujące dane:
a) opis wydatku;
b) numer umowy;
c) kwotę kosztu kwalifikowalnego w ramach projektu;
d) źródła finansowania (np. dotacja Gminy Szydłów lub wkład własny finansowy);
e) akceptację wydatku podpisaną przez osoby uprawnione.

6. Załączniki składane w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby.

7. Zatwierdzenie sprawozdania następuje w terminie do 30 dni od dnia jego złożenia. Sprawozdanie jest uznane za prawidłowe, jeżeli:
a) złożone jest na właściwym formularzu,
b) zawiera wymagane załączniki,
c) złożone jest w terminie wskazanym w umowie,
d) jest podpisane przez osoby uprawnione,
e) jest spójne tzn. istnieje logiczne powiązanie pomiędzy kosztorysem w ofercie i rozliczeniem w sprawozdaniu,
f) termin realizacji zadania jest zgodny z umową,
g) nie zawiera błędów rachunkowych,
h) poniesione wydatki są zgodne z kosztorysem, stanowiącym załącznik do umowy.

Burmistrz Miasta i Gminy
(-) Andrzej Tuz

Uwaga! Obowiązują nowe wzory formularzy określone w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057).

Dokumenty konkursowe:

Dokumenty aktualizacyjne:

Dokumenty sprawozdawcze:

Inne dokumenty

Źródło informacji: Piotr Walczak. Data utworzenia: 2019-03-19.
Wprowadził do systemu: Piotr Walczak. Data wprowadzenia: 2019-03-19 15:25:21.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Walczak. Data publikacji: 2019-03-19 15:25:21.
czytano: 210 razy, id: 3033
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-03-19
Nowa wiadomość
Piotr Walczak

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

SZYDŁÓW
Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 2 28-225

tel.: 41 35 45 125, e-PUAP: /504b6nhqk1/skrytka
e-mail: gmina@szydlow.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Szydłów 2007-2019