Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Urząd Miasta i Gminy Szydłówwtorek, 25 lutego 2020 r.

imieniny: Cezary, Jarosław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Zapytanie ofertowe

Strona główna » Przetargi » Zapytanie ofertowe

Podtytuł: „Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 548 w Szydłowie od km 0+000 do km 0+133”

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych / tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm./

 

I. Zamawiający

Gmina Szydłów, ul. Rynek, 28-225 Szydłów; tel/faks 41 354 51 25, zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 548 w Szydłowie od km 0+000 do km 0+133”

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Szydłów – dz. nr ewid. 548.

Rodzaj i zakres prac do wykonania obejmuje: Przebudowę odcinka drogi dł. 133 mb, szerokość jezdni 2,5 m, szerokość poboczy 2 x 0,30 m, a w szczególności:

1) wykonanie warstw podbudowy,

2) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych,

3) wykonanie poboczy: materiałem kamiennym i półwgłębne utrwalenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym,

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 15.10.2019 r.

3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty

 1. Formularz ofertowo – cenowy wg wzoru.
 2. Kosztorys ofertowy uproszczony wraz z podaniem zastosowanych w kosztorysie czynników cenotwórczych – ORYGINAŁ.

 

IV. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 10 września 2019 r., godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego Gmina Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, Sekretariat – pokój 11, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na realizację zadania pn. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 548 w Szydłowie od km 0+000 do km 0+133”

 

V. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
  za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
 5. Rozliczenie finansowe za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej za przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

 

VI. Kryterium oceny

Najniższa cena.

 

VII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści zestawienie ofert na stronie internetowej gmina@szydlow.pl.
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.


 

Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Szydłów. Data utworzenia: 2019-09-04.
Wprowadził do systemu: Mateusz Szwarc. Data wprowadzenia: 2019-09-04 09:54:08.
Zatwierdził do publikacji: Mateusz Szwarc. Data publikacji: 2019-09-04 09:54:08.
czytano: 114 razy, id: 3196
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-09-04
Dodanie załącznika/ załączników
Mateusz Szwarc

2019-09-04
Dodanie załącznika/ załączników
Mateusz Szwarc

2019-09-04
Nowa wiadomość
Mateusz Szwarc

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

SZYDŁÓW
Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 2 28-225

tel.: 41 35 45 125, e-PUAP: /504b6nhqk1/skrytka
e-mail: gmina@szydlow.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Szydłów 2007-2020