Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Urząd Miasta i Gminy Szydłówsobota, 18 stycznia 2020 r.

imieniny: Małgorzata, Piotr

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Zapytanie ofertowe

Strona główna » Przetargi » Zapytanie ofertowe

Podtytuł: „Wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabki Duże”

Szydłów, dn. 06.09.2019 r.

Znak sprawy: IGP.271.56.2019

 

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych / tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm./

 

I. Zamawiający

Gmina Szydłów, ul. Rynek, 28-225 Szydłów; tel/faks 41 354 51 25, zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. „Wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabki Duże”

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana odcinka kanalizacji w miejscowości Grabki Duże dz. ewid. nr: 1/13, 1/45, 1/5, 1/6, 1/56, 1/52, 1/12 (ok. 250 mb).

Rodzaj i zakres prac do wykonania obejmuje: Wymianę odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabki Duże wraz ze studzienkami.

 1. Zaprojektowanie, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych, (jeżeli dotyczy) oraz wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabki Duże (zaprojektuj i wybuduj) wraz ze studzienkami (odcinek sieci przeznaczony do wymiany przedstawia załącznik nr 3).

Wymiana odcinków sieci kanalizacji sanitarnej o fi 200: A-B, C-B, B-D.

 1. Zaprojektowanie i wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej ze studzienkami wraz z podłączaniem istniejących przyłączy kanalizacyjnych
 2. Realizacja budowy z uwzględnieniem konieczności dojazdów do posesji (możliwość zamknięcia dojazdu na okres do 6 godz.).
 3. Odtworzenie nawierzchni w miejscach uszkodzonych – przywrócenie do pierwotnego stanu.
 4. Uporządkowanie terenu budowy wraz z wywozem i utylizacją odpadów.
 1. Zgłoszenie rozpoczęcia budowy wraz z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, (jeżeli dotyczy).
 2. Geodezyjne wytyczenie obiektu wraz z dokumentacją powykonawczą zgodnie z przepisami prawa budowlanego, (jeżeli dotyczy).
 3. Inwentaryzacja geodezyjna wraz ze zgłoszeniem zakończenia budowy do Powiatowego Inspektora nadzoru Budowalnego, (jeżeli dotyczy).
 4. Zgłoszenie w imieniu Zamawiającego zakończenia robót, (jeżeli dotyczy).

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 13.12.2019 r.

3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty

 1. Formularz ofertowo – cenowy wg wzoru.
 2. Kosztorys ofertowy uproszczony wraz z podaniem zastosowanych w kosztorysie czynników cenotwórczych – ORYGINAŁ.

 

IV. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 13 września 2019 r., do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego Gmina Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, Sekretariat – pokój 11, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na realizację zadania pn. Wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabki Duże”

 

V. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
  za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
 5. Rozliczenie finansowe za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej za przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

 

VI. Kryterium oceny

Najniższa cena.

 

VII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści zestawienie ofert na stronie internetowej gmina@szydlow.pl
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Projekt umowy
 3. Przedstawiony graficznie odcinek sieci przeznaczony do wymiany
Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Szydłów. Data utworzenia: 2019-09-06.
Wprowadził do systemu: Mateusz Szwarc. Data wprowadzenia: 2019-09-06 08:33:34.
Zatwierdził do publikacji: Mateusz Szwarc. Data publikacji: 2019-09-06 08:33:34.
czytano: 219 razy, id: 3221
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-09-06
Aktualizacja wiadomości
Mateusz Szwarc

2019-09-06
Aktualizacja wiadomości
Mateusz Szwarc

2019-09-06
Dodanie załącznika/ załączników
Mateusz Szwarc

2019-09-06
Dodanie załącznika/ załączników
Mateusz Szwarc

2019-09-06
Dodanie załącznika/ załączników
Mateusz Szwarc

2019-09-06
Nowa wiadomość
Mateusz Szwarc

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

SZYDŁÓW
Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 2 28-225

tel.: 41 35 45 125, e-PUAP: /504b6nhqk1/skrytka
e-mail: gmina@szydlow.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Szydłów 2007-2020