Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Urząd Miasta i Gminy Szydłówponiedziałek, 1 czerwca 2020 r.

imieniny: Jakub, Konrad

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Konkurs na stanowisko kierownika (dyrektora) SPZOZ w Szydłowie

Strona główna » Nabory na stanowiska » Konkurs na stanowisko kierownika (dyrektora) SPZOZ w Szydłowie

Podtytuł: Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów ogłasza konkurs na stanowisko kierownika (dyrektora) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie, ul. Urocza 1, 28-225 Szydłów.

BURMISTRZ MIASTA i GMINY SZYDŁÓW
ogłasza konkurs na stanowisko:
kierownika (dyrektora)
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie,
ul. Urocza 1, 28-225 Szydłów

I. Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, poz. 2219, z 2019 r. poz. 492, poz. 730, poz. 959, poz. 655), tj.:
- posiada wykształcenie wyższe (preferowane medyczne, ze specjalnością: medycyny rodzinnej, internistycznej lub pediatrii),
- posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,
- posiada co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3 letni staż pracy,
- nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

II. Oferty powinny zawierać:
1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2. dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem,
3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4. dokumenty potwierdzające opisany przebieg pracy zawodowej, w szczególności: świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
5. zaświadczenie o niekaralności,
6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego.

Wszystkie dokumenty składane w postaci kopii powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” (oryginały do wglądu w dniu konkursu na prośbę Komisji Konkursowej).

III. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty powinny być złożone w terminie do 10 grudnia 2019 roku w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko kierownika (dyrektora) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie” na adres: Urząd Miasta i Gminy Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, pok. 12 (sekretariat) w godzinach 7:30 - 15:15 (czwartek w godz. 7:30 - 16:30) osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu). Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego.

IV. Udostępnienie materiałów informacyjnych:
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym zakładu dostępne są w siedzibie SPZOZ w Szydłowie, ul. Urocza 1, 28-225 Szydłów, tel./fax. 41 354 51 82.

V. Pozostałe informacje
1. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Radę Miejską w Szydłowie. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub pisemnie. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur - do 30 dni od ostatniego dnia składania ofert.
2. Z kandydatem na stanowisko dyrektora, wybranym w drodze konkursu Burmistrz może nawiązać stosunek pracy albo zawrzeć umowę cywilnoprawną na 6 lat. Okres ten może być przedłużony do 8 lat, jeżeli do osiągnięcia wieku emerytalnego pracownikowi brakuje nie więcej niż 2 lata.
3. Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów nie jest związany stanowiskiem Komisji Konkursowej i decyduje o zatrudnieniu kandydata wskazanego przez Komisję Konkursową albo o odmowie jego zatrudnienia.
4. Wskazanie kandydata przez Komisję Konkursową nie może stanowić podstawy roszczenia o zatrudnienie na stanowisku dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie, ul. Urocza 1, 28-225 Szydłów.

Ogłoszenie zamieszczone jest także na stronie: www.szydlow.bip.jur.pl

Szydłów, dnia 29 listopada 2019 r.

Burmistrz Miasta i Gminy
(-) Andrzej Tuz

Źródło informacji: Janusz Sowa. Data utworzenia: 2019-12-02.
Wprowadził do systemu: Piotr Walczak. Data wprowadzenia: 2019-12-02 09:01:21.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Walczak. Data publikacji: 2019-12-02 09:01:21.
czytano: 172 razy, id: 3299
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-12-02
Nowa wiadomość
Piotr Walczak

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

SZYDŁÓW
Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 2 28-225

tel.: 41 35 45 125, e-PUAP: /504b6nhqk1/skrytka
e-mail: gmina@szydlow.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Szydłów 2007-2020