Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Urząd Miasta i Gminy Szydłówczwartek, 13 sierpnia 2020 r.

imieniny: Elwira, Hipolit

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Ogloszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Strona główna » Przetargi » Ogloszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Podtytuł: Rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku – I etap

Gmina Szydłów: „Rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku – I
etap”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Ogłoszenie nr 526329-N-2020 z dnia 2020-03-24 r.
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=820a0...
1 z 15 24.03.2020, 12:07
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szydłów, krajowy numer identyfikacyjny 29101081400000, ul. ul.
Rynek 2 , 28-225 Szydłów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 545 125, e-mail
machnik@szydlow.pl, faks 413 545 125.
Adres strony internetowej (URL): www.szydlow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
http://www.szydlow.bip.jur.pl/kategorie/przetargi_28
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=820a0...
2 z 15 24.03.2020, 12:07
zamówienia
Tak
http://www.szydlow.bip.jur.pl/kategorie/przetargi_28
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej.
Adres:
Gmina Szydłów 28-225 Szydłów, ul. Rynek 2
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=820a0...
3 z 15 24.03.2020, 12:07
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Rozbudowa i przebudowa budynku
Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku – I etap”
Numer referencyjny: IGP.II.271.15.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na
przebudowie i rozbudowie budynku Centrum Aktywności Lokalnej i uzyskaniu powierzchni garażu na
samochód OSP oraz zaplecza sanitarnego. 3.1. Zakres robót I etapu zadania: 1) Roboty ziemne, 2)
Fundamenty, 3) Ściany + ściany działowe, 4) Kominy, 5) Wieńce podciągi, strop, 6) Pokrycie i więźba
dachowa, Uwagi: 1) Szczegółowy zakres robót określają projekt budowlany, przedmiar robót i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w załączeniu do SIWZ, 2) Przy
określeniu ceny, obejmującej wykonanie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić niniejsze
informacje, dane wynikające z analizy dokumentacji projektowej, przedmiaru robót oraz wnioski
wypływające z przeprowadzonych ewentualnie wizji lokalnych w terenie oraz inne konieczne prace
gwarantujące prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia, 3) Jakość wykonania robót oraz
materiałów użytych do zrealizowania zadania powinna spełniać wymogi zawarte w szczegółowych
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=820a0...
4 z 15 24.03.2020, 12:07
specyfikacjach technicznych, 4) Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w
dokumentacji są przykładowe. Dopuszcza się „rozwiązania równoważne”, zastosowanie innych
materiałów i urządzeń o parametrach i właściwościach takich samych lub lepszych od podanych. W
takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających, iż te
materiały odpowiadają opisanym przez zamawiającego 5) Odpady powstałe w toku realizacji
inwestycji należy zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach (Dz. U. 07. 39. 251 z póź. zm.), 6)
Przedmiar robót jest uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia i nie może stanowić jedynej
podstawy do obliczenia ceny za wykonanie zamówienia, 7) Całość robót przewidywanych do
wykonania będzie odbywała się w obrębie istniejącego pasa drogowego.
II.5) Główny kod CPV: 45400000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45261000-4
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje
możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia
udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych
do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. 6.2. Zamówienia, o których mowa w pkt
6.1. będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych z zakresem robót stanowiącymi przedmiot
niniejszego zamówienia. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt
6.1. będą prace z zakresu: - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych -
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=820a0...
5 z 15 24.03.2020, 12:07
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Szczegółowy opis technologii
wykonywania tych robót określa dokumentacja projektowa, a w przypadku wykonania tego zakresu w
innej technologii normy krajowe i europejskie odnoszące się do tych robót. Zakres rzeczowy robót
stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 6.1. nie przekroczy wartości 50 % wartości
niniejszego zamówienia. 6.3. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą udzielane po
przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia
z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty o której mowa w art. 4 pkt. 8
ustawy tylko po przeprowadzenie negocjacji. 6.4. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą
udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, zmiana
technologii lub wprowadzenia zakresu dodatkowego w przypadku konieczności dokonania zmian w
dokumentacji projektowej oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanym
odbiorze końcowym. 6.5 Zamówienie o którym mowa w pkt.6.1 może obejmować rodzajowo cały lub
częściowy zakres robót wskazanych w pkt. 6.2.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-09-30
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym
jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: a) Dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - to
jest wykonywaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż 80 000,00 PLN.
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=820a0...
6 z 15 24.03.2020, 12:07
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za
spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: jedną robotę budowlaną związaną
z budową lub przebudową lub rozbudową obiektu kubaturowego. Wymagana wartość roboty -
minimum 50 000,00 zł brutto. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy
roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) wykazu osób,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego
warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje
n/w osobami: • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia
w pełnieniu funkcji kierownika budowy w tym przy budowie co najmniej 1 obiektu kubaturowego,
Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że
zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu
zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa
budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r.
poz. 65) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli
państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=820a0...
7 z 15 24.03.2020, 12:07
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w
wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby
samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
1. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do
wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów. (dokumenty te zostały określone w pkt. 9.4.4
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=820a0...
8 z 15 24.03.2020, 12:07
SIWZ) 2. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi
należyte wykonanie tych robót 9.4.2 a) - załącznik nr 8 SIWZ 2. Wykazu osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.2 b) - załącznik nr 6
SIWZ 3. Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z
opisanym warunkiem 9.4.3 SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z
art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Złożenie oświadczenia wraz
z ofertą dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy
kapitałowej. Jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy
kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie
Wykonawcy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=820a0...
9 z 15 24.03.2020, 12:07
Tak
Informacja na temat wadium
1 500,00 (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania
ofert.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=820a0...
10 z 15 24.03.2020, 12:07
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=820a0...
11 z 15 24.03.2020, 12:07
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=820a0...
12 z 15 24.03.2020, 12:07
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=820a0...
13 z 15 24.03.2020, 12:07
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=820a0...
14 z 15 24.03.2020, 12:07
zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=820a0...
15 z 15 24.03.2020, 12:07

Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Szydłów. Data utworzenia: 2020-03-24.
Wprowadził do systemu: Roksana Gozdek. Data wprowadzenia: 2020-03-24 13:10:11.
Zatwierdził do publikacji: Roksana Gozdek. Data publikacji: 2020-03-24 13:10:11.
czytano: 354 razy, id: 3435
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-03-24
Dodanie załącznika/ załączników
Roksana Gozdek

2020-03-24
Dodanie załącznika/ załączników
Roksana Gozdek

2020-03-24
Dodanie załącznika/ załączników
Roksana Gozdek

2020-03-24
Nowa wiadomość
Roksana Gozdek

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

SZYDŁÓW
Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 2 28-225

tel.: 41 35 45 125, e-PUAP: /504b6nhqk1/skrytka
e-mail: gmina@szydlow.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Szydłów 2007-2020