Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Urząd Miasta i Gminy Szydłówśroda, 27 maja 2020 r.

imieniny: Jana, Juliusza

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Zaproszenie do złożenia oferty

Strona główna » Przetargi » Zaproszenie do złożenia oferty

Podtytuł: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zadań pn.: Zadanie 1 „Ogrodzenie placu zabaw nr ewid. działki 22/1 Mokre” Zadanie 2 „Ogrodzenie placu zabaw nr ewid. działki 1/54 Grabki Duże”

Znak sprawy: IGP.II.271.21.01.2020                                                                 Szydłów, dn. 11.05.2020 r.

 

 

Zaproszenie do składania ofert

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 ust 8, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

 

I. Zamawiający

Gmina Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów; tel/faks 41 354 51 25, zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadań pn.:

Zadanie 1 „Ogrodzenie placu zabaw nr ewid. działki 22/1 Mokre”

Zadanie 2 „Ogrodzenie placu zabaw nr ewid. działki 1/54 Grabki Duże”

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:

 

W zadaniu 1 „Ogrodzenie placu zabaw nr ewid. działki 22/1 Mokre”, wykonanie, z materiałów własnych, ogrodzenia na działce ewid. nr 22/1 w miejscowości Mokre, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1. Ogrodzenie panelowe zgrzewane z prętów fi 5mm, długości ok 83 mb., wysokość paneli 1,50 m, na słupkach stalowych z daszkami obsadzonych w fundamentach prefabrykowanych i zabetonowanych. Cokół ogrodzenia z deski żelbetowej wys. 25 cm. Kolor ogrodzenia czarny lub ciemny zielony. W ogrodzeniu umieścić jedną furtkę zamykaną na kluczyk (2 klucze do furtki).

 

W zadaniu 2 „Ogrodzenie placu zabaw nr ewid. działki 1/54 Grabki Duże”, wykonanie, z materiałów własnych, ogrodzenia na działce ewid. nr 1/54 w miejscowości Grabki Duże, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2 (tz. wykonane w takiej samej technologii, kolorystyce, z takich samych materiałów, aby efekt wizualny wykonanego ogrodzenia był tożsamy z tym, który przedstawia załącznik graficzny nr 2). Ogrodzenie długości ok 50 mb., wysokość ogrodzenia ok. 1,25 m, szerokość przęsła ok. 2,5 m

 

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 31.07.2020 r.

3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty

 1. Formularz ofertowo – cenowy wg wzoru.
 2. Kosztorys ofertowy uproszczony wraz z podaniem zastosowanych w kosztorysie czynników cenotwórczych – ORYGINAŁ.

 

IV. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 15 maja 2020 r. w siedzibie Zamawiającego Gmina Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na realizację zadań pn.: Zadanie 1 „Ogrodzenie placu zabaw nr ewid. działki 22/1 Mokre”; Zadanie 2 „Ogrodzenie placu zabaw nr ewid. działki 1/54 Grabki Duże”, lub elektronicznie na adres: gmina@szydlow.pl

 

V. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową jednostkową brutto
  za wykonanie przedmiotu zamówienia za 1 mb.
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
 5. Rozliczenie finansowe za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktur końcowych wystawionych osobno dla każdego zadania.

 

VI. Kryterium oceny

Najniższa cena.

 

VII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści zestawienie ofert na stronie internetowej gmina@szydlow.pl.
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Projekt umowy
 3. Załącznik graficzny nr 1
 4. Załącznik graficzny nr 2
Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Szydłów. Data utworzenia: 2020-05-11.
Wprowadził do systemu: Roksana Gozdek. Data wprowadzenia: 2020-05-11 13:35:28.
Zatwierdził do publikacji: Roksana Gozdek. Data publikacji: 2020-05-11 13:35:28.
czytano: 188 razy, id: 3474
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-05-11
Dodanie załącznika/ załączników
Roksana Gozdek

2020-05-11
Nowa wiadomość
Roksana Gozdek

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

SZYDŁÓW
Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 2 28-225

tel.: 41 35 45 125, e-PUAP: /504b6nhqk1/skrytka
e-mail: gmina@szydlow.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Szydłów 2007-2020