Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Urząd Miasta i Gminy Szydłówwtorek, 4 sierpnia 2020 r.

imieniny: Dominika

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Zaproszenie do złożenia oferty

Strona główna » Przetargi » Zaproszenie do złożenia oferty

Podtytuł: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Budowę altany ogrodowo-grillowej na działce nr ewid. dz. 95 w Rudkach”

Znak: IGP.II.271.35.2020                                                                          Szydłów, 16 lipca 2020

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

1. Zamawiający:

Gmina Szydłów ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, tel./fax: 41 354 51 25

e-mail: gmina@szydlow.pl

zaprasza do złożenia ofert na: „Budowę altany ogrodowo-grillowej na działce nr ewid. dz. 95 w Rudkach”.

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie altany ogrodowej zgodnie z załączonym przedmiarem.

1) Roboty ziemne z utwardzeniem terenu kostka brukową,

2) Montaż konstrukcji i pokrycia altany,

 

3. Termin realizacji zamówienia: do 30-09-2020 r.

4. Kryterium oceny ofert: cena - 100%,

5. Miejsce i termin złożenia ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 24 lipca 2020 r. do Urzędu Miasta i Gminy Szydłów.

 

Klauzula informacyjna dotycząca RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Szydłów, reprezentowany przez Burmistrza (ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, telefon kontaktowy: 41 353 51 25, adres e-mail: gmina@szydlow.pl);
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub na adres Administratora;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986); 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy wykonawcy,
 2. Projekt umowy,
 3. Projekt altany.
Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Szydłów. Data utworzenia: 2020-07-20.
Wprowadził do systemu: Roksana Gozdek. Data wprowadzenia: 2020-07-20 11:30:02.
Zatwierdził do publikacji: Roksana Gozdek. Data publikacji: 2020-07-20 11:30:02.
czytano: 107 razy, id: 3547
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-07-23
Dodanie załącznika/ załączników
Roksana Gozdek

2020-07-20
Dodanie załącznika/ załączników
Roksana Gozdek

2020-07-20
Dodanie załącznika/ załączników
Roksana Gozdek

2020-07-20
Dodanie załącznika/ załączników
Roksana Gozdek

2020-07-20
Nowa wiadomość
Roksana Gozdek

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

SZYDŁÓW
Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 2 28-225

tel.: 41 35 45 125, e-PUAP: /504b6nhqk1/skrytka
e-mail: gmina@szydlow.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Szydłów 2007-2020