Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Konsultacje społeczne projektu uchwały

Wyświetl stronę główną » Projekty uchwał » Konsultacje społeczne projektu uchwały

Podtytuł: Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Szydłów oraz określenia drzew lub krzewów, których usunięcie nie wymaga uzyskania zezwolenia.

           W związku wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku przepisów znowelizowanej ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 ze zmianami), Wójt Gminy Szydłów podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanego projektu (projekt poniżej) uchwały w sprawie ustalenia wysokości  stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Szydłów oraz określenia drzew lub krzewów, których usunięcie nie wymaga uzyskania zezwolenia.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej  Urzędu Gminy Szydłów, ul. Rynek 2, pokój pok. 23, w godzinach pracy Urzędu Gminy Szydłów, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30.

Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać w terminie do dnia 27 lutego 2017 r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres: gmina@szydlow.pl. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr ………………….. Rady Gminy Szydłów z dnia  ………………… r.                        w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz określenia drzew lub krzewów, których usunięcie nie wymaga uzyskania zezwolenia

Zgodnie  z art. 85 ust 4a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody.  (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późniejszymi zmianami) rada gminy w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, określa wysokość stawek opłat, o których mowa  w art. 85 ust.1 i 3, jednolicie dla wszystkich drzew lub krzewów albo różnicując je ze względu na:

- rodzaj lub gatunek drzew lub krzewów,

- obwód pnia drzewa lub powierzchnię krzewu albo krzewów rosnących w skupisku.

Stawki za usunięcie drzew, o których mowa w art. 85 ust. 4a, w oparciu o art. 85 ust. 5 i ust. 6 nie mogą przekraczać 500,00 zł, a za krzewy 200,00 zł.

Zgodnie z art. 85 ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., w przypadku nie ustalenia stawek o których mowa art. 85 ust. 5 i ust. 6 będą stosowane maksymalne stawki wynoszące:

 - 500,00 zł za 1 cm obwodu pnia drzewa,

 - 200,00 zł za 1 m2 powierzchni krzewów.

Rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, może

także  określić, że przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się także do innych drzew lub

krzewów wskazanych w oparciu o kryteria wynikające z cech nieruchomości, między

innymi: położenia w pasie drogowym drogi publicznej lub rodzaju użytku wynikającego z ewidencji gruntów  i budynków.

Rodzaje i gatunki drzew oraz stawki do nich przyporządkowane zostały określone w oparciu o kryteria takie jak: tempo przyrostu drzewa na grubość, częstotliwość występowania danego gatunku na terenie gminy, wartość przyrodniczą oraz funkcję jaką pełnią w ekosystemie gminy, jak również wartość kulturową gatunku drzewa.

Wójt Gminy Szydłów

Informacje

Rejestr zmian

2017-03-27 14:52

Edycja artykułu - Piotr Walczak

2017-02-17 15:10

Dodanie artykułu - Piotr Walczak

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

 

woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 354 51 25
gmina@szydlow.pl
 
 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.