Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Obwieszczenie o ponownym przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z udziałem społeczeństwa

Wyświetl stronę główną » Ochrona środowiska » Obwieszczenie o ponownym przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z udziałem społeczeństwa

Podtytuł: Rozbudowa fermy brojlerów na działce nr 137/3, 137/4, 137/5, 137/7, 137/8 obręb Potok, gmina Szydłów

Znak: RGK-6220.01-16.2016 

Szydłów, dnia 22.03.2017 r.

OBWIESZCZENIE

o ponownym przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z udziałem społeczeństwa

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016.353 ze zm.)

Wójt Gminy Szydłów

informuje

o ponownym przeprowadzeniu postępowania administracyjnego  z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa fermy brojlerów na działce nr 137/3, 137/4, 137/5, 137/7, 137/8 obręb Potok, gmina Szydłów”, powiat Staszów, województwo świętokrzyskie.

            Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 31.06.2016 r. firmy EKOPLON spółka z o.o. sp.k., Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów reprezentowanej przez AgroTrade Grzegorz Bujak, Ul. Staszica 6/10, 25-008 Kielce.

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko złożono w dniu 31.6.2016 r. razem z wnioskiem o wydanie decyzji (raport uzupełniany aneksem nr 1, aneksem nr 2, aneksem nr 3, aneksem nr 4 i aneksem nr 5).

Raport o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został ostatecznie uzgodniony postanowieniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie znak: SE V-4471/2/16/II z dnia 13.03.2017 r. oraz postanowieniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach znak WOO-II.4242.31.2016.GO.5 z dnia 17 marca 2017 r.

 Zgodnie z art. 79 ust. 1 Uooś postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. W niniejszej sprawie organ przeprowadza ponowny udział społeczeństwa ze względu na złożone przez Inwestora uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w związku z czym zaszła konieczność ponownego uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia. 

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia 22.03.2017 do dnia 12.04.2017 r.

            Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone  w formie pisemnej lub ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu Gminy w Szydłowie, pok. 21, w godzinach urzędowania) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 Uooś.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szydłów, oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i w miejscu planowanej inwestycji.

Informacje

Rejestr zmian

2017-03-23 08:13

Dodanie artykułu - Piotr Walczak

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

 

woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 354 51 25
gmina@szydlow.pl
 
 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.