Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Konkurs na stanowisko kierownika (dyrektora) SPZOZ w Szydłowie

Wyświetl stronę główną » Nabory na stanowiska » Konkurs na stanowisko kierownika (dyrektora) SPZOZ w Szydłowie

Podtytuł: Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów ogłasza konkurs na stanowisko kierownika (dyrektora) Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie.

BURMISTRZ MIASTA i GMINY SZYDŁÓW

ogłasza konkurs na stanowisko:

kierownika (dyrektora)

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie,

ul. Urocza 1, 28-225 Szydłów

 

I. Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, poz. 2219, z 2019 r. poz. 492, poz. 730, poz. 959, poz. 655), tj.:

    - posiada wykształcenie wyższe (preferowane medyczne, ze specjalnością: medycyny rodzinnej, internistycznej lub pediatrii),

- posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,

- posiada co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3 letni staż pracy,

- nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.  

 II. Oferty powinny zawierać:

  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
  2. dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem,
  3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
  4. dokumenty potwierdzające opisany przebieg pracy zawodowej, w szczególności: świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
  5. zaświadczenie o niekaralności,
  6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego.

      Wszystkie dokumenty składane w postaci kopii powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” (oryginały do wglądu w dniu konkursu na prośbę Komisji Konkursowej).

 III. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty powinny być złożone w terminie do 25 listopada 2019 roku w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko kierownika (dyrektora) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie”  na adres: Urząd Miasta i Gminy Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów,  pok. 12 (sekretariat) w godzinach 730-1515 (czwartek w godz. 730 - 1630) osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu). Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego.

 IV. Udostępnienie materiałów informacyjnych:

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym zakładu dostępne są w siedzibie SPZOZ w Szydłowie, ul. Urocza 1, 28-225 Szydłów, tel./fax. 41 3545 182.

 V. Pozostałe informacje

1. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Radę Miejską w Szydłowie. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub pisemnie. Przewidywany termin rozpatrzenia  zgłoszonych kandydatur - do 30 dni od ostatniego dnia składania ofert.

2. Z kandydatem na stanowisko dyrektora, wybranym w drodze konkursu Burmistrz może nawiązać stosunek pracy albo zawrzeć umowę cywilnoprawną na 6 lat. Okres ten może być przedłużony do 8 lat, jeżeli do osiągnięcia wieku emerytalnego pracownikowi brakuje nie więcej niż 2 lata.

3. Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów nie jest związany stanowiskiem Komisji Konkursowej i decyduje o zatrudnieniu kandydata wskazanego przez Komisję Konkursową albo o odmowie jego zatrudnienia.

4. Wskazanie kandydata przez Komisję Konkursową nie może stanowić podstawy roszczenia o zatrudnienie na stanowisku dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie, ul. Urocza 1, 28-225 Szydłów.

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów

(-) Andrzej Tuz

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych jest Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów, z siedzibą przy ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, tel.: 41 35-45-125 w . 232, e-mail: gmina@szydlow.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego1,2. Podanie innych danych jest dobrowolne i następuje na podstawie Państwa zgody, która może zostać w dowolnym czasie wycofana3. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie4, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.

4. W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:

a) 1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) oraz ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.),

b) 2art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

c) 3art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

d) 4art. 9 ust. 2 lit. a RODO,

5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.

6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

7. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),

e) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 3-5  Kodeksu pracy, jak również z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością rozpatrzenia Państwa aplikacji złożonej w postępowaniu rekrutacyjnym.

Informacje

Rejestr zmian

2019-11-18 10:35

Edycja artykułu - Mateusz Szwarc

2019-11-18 10:28

Edycja artykułu - Mateusz Szwarc

2019-11-14 14:27

Edycja artykułu - Piotr Walczak

2019-11-14 14:24

Edycja artykułu - Piotr Walczak

2019-11-14 13:34

Dodanie artykułu - Piotr Walczak

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

 

woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 354 51 25
gmina@szydlow.pl
 
 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.