Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyświetl stronę główną » Przetargi » Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Podtytuł: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. "Przebudowa dachu budynku sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną" oraz Informacja dla Wykonawców nr 1

Ogłoszenie nr 540139768-N-2020 z dnia 30-07-2020 r.

Szydłów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 566820-N-2020
Data: 27/07/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Szydłów, Krajowy numer identyfikacyjny 29101081400000, ul. ul. Rynek  2, 28-225  Szydłów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 545 125, e-mail machnik@szydlow.pl, faks 413 545 125.
Adres strony internetowej (url): www.szydlow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: a) wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: jedną robotę budowlaną związaną z wykonaniem/ wymianą / remontem dachu. Wymagana wartość roboty - minimum 500 000,00 zł brutto. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy. Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 65) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: a) wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/ przebudowie/ rozbudowie/ remoncie budynku użyteczności publicznej*, w ramach której zrealizowano prace związane z wykonaniem/ wymianą/ remontem dachu. Wymagana wartość roboty - minimum 500 000,00 zł brutto. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. * budynek użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy. Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 65) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-08-11, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-08-12, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski

 


                                                                                                     Szydłów, dnia 30 lipca 2020

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:

„Przebudowa dachu budynku sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4, 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. Nr poz. 1843 ze zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz modyfikuje treść SIWZ.

 

Pytanie nr 1

Prosimy o podanie całkowitej wysokości obecnej podłogi sportowej?

Odpowiedź:

Nie jest znana wysokość konstrukcji podłogi. Przewidywany jest remont polegający na zerwaniu deszczułek parkietu o wys. 22 mm i przyklejenie nowego parkietu bez ingerencji w istniejące warstwy posadzkowe.

 

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby cały system podłogi sportowej spełniał normę PN EN 14904 oraz materiały posiadały oznaczenie CE?

Odpowiedź:

System nie musi spełniać wymogów PN. EN 14904. Materiały powinny posiadać oznaczenie CE.

 

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby nowo montowana podłoga zawierała: ruszt składający się z dwóch warstw legarów ułożonych krzyżowo oraz ślepej podłogi ułożonej ażurowo, folii paroizolacyjnej, 2 warstw płyt wilgocioodpornych ułożonych na „cegiełkę” oraz wykończonej nawierzchnią sportową?

Odpowiedź:

Nie, remont polega na ułożeniu parkietu na istniejącym podłożu betonowym.

 

Pytanie nr 4

Czy zamawiający dopuści żeby nawierzchnia sportowa została wykona z homogenicznej wykładziny sportowej typu linoleum o grubości 4mm posiadającej co najmniej jeden certyfikat międzynarodowej federacji sportowej np. IHF?

Uzasadnienie

Zastosowanie takiej wykładziny zwiększa funkcjonalności sali gimnastycznej bez dodatkowego zakupu wykładzin ochronnych oraz ma dużo zalet jak:

1. Jest wykładziną homogeniczną, ścieralną w całym swoim przekroju. Stanowi to gwarancję długowieczności, zachowania przez cały czas jednakowej kolorystyki i braku niebezpieczeństwa rozwarstwiania się,

2. Jest antybakteryjna , antystatyczna, nie powoduje wyładowań elektrostatycznych a także dzięki swoim bioseptycznym własnościom zmniejsza ryzyko infekcji,

3. Jest łatwa do czyszczenia, nie wymaga lakierowania, cyklinowania i pastowania, INVEST BIURO 4. Jest odporna na żar z papierosa, oleje mineralne, ekstremalne obciążenia punktowe typu damska szpilka, a także wszelkiego rodzaju najazdowy sprzęt sportowy oraz wysuwane trybuny,

6. Idealnie nadaje się do wszelkiego rodzajów sportów zespołowych przez swoje właściwości antypoślizgowe. Własności tej podłogi nie wpływają hamująco na dynamikę ruchu sportowców, zapobiegają jednak niekontrolowanym poślizgom. Oprócz tego nawierzchnia sportowa z linoleum nie jest wrażliwa na ciepło tarcia i nie powoduje mocnych otarć skóry,

7. Linoleum, ze względu na zastosowanie naturalnych surowców, jest materiałem ciepłym. Sportowcy mogą na niej wygodnie siedzieć, leżeć i wykonywać ćwiczenia gimnastyczne nie odczuwając dyskomfortu zimnej podłogi

8. Pozwala uprawiać sport osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich oraz uprawiać piłkę rowerową, ponieważ temperatura tarcia nie powoduje żadnych uszkodzeń wykładziny.

Odpowiedź:

Nie, wymagana jest posadzka z parkietu drewnianego.

 

 

Ponadto zamawiający modyfikuje SIWZ:

 

  1. treść pkt. 9.4.2 a) SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

 

a) wykonanych robót

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:

jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/ przebudowie/ rozbudowie/ remoncie budynku użyteczności publicznej*, w ramach której zrealizowano prace związane z wykonaniem/ wymianą/ remontem dachu.

Wymagana wartość roboty - minimum 500 000,00 zł brutto. 

 

Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

 

* budynek użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

 

  1. treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

19.4 Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

„Przebudowa dachu budynku sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną”.

„Nie otwierać przed 12.08.2020 r. godz. 10:15”

 

  1. treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
    1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – w terminie do dnia 12.08.2020 r. do godz. 10:00
  2. treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

21.1     Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w miejscu składania ofert w dniu 12.08.2020 r. godz. 10:15.

Informacje

Rejestr zmian

2020-07-30 13:24

Dodanie artykułu - Piotr Walczak

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

 

woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 354 51 25
gmina@szydlow.pl
 
 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.