Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyświetl stronę główną » Przetargi » Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Podtytuł: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej, jakości życia mieszkańców”

Ogłoszenie nr 540204281-N-2020 z dnia 19-10-2020 r.

Szydłów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 596586-N-2020
Data: 13/10/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Szydłów, Krajowy numer identyfikacyjny 29101081400000, ul. ul. Rynek  2, 28-225  Szydłów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 545 125, e-mail machnik@szydlow.pl, faks 413 545 125.
Adres strony internetowej (url): www.szydlow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3 a)
W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: a) wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: Dla zadania 1: jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową obiektu kubaturowego wraz z zagospodarowaniem terenu (np. ciągi piesze, parkingi, mała architektura, oświetlenie terenu, urządzenie zieleni). Wymagana wartość roboty - minimum 800 000,00 zł brutto. Dla zadania 2: jedną robotę budowlaną związaną z zagospodarowaniem przestrzeni (np. ciągi piesze, parkingi, mała architektura, place zabaw, parki, siłownie zewnętrzne, wiaty piknikowe, oświetlenie terenu, urządzenie zieleni). Wymagana wartość roboty - minimum 800 000,00 zł brutto. Dla zadania 3: jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową obiektu kubaturowego wraz z zagospodarowaniem terenu (np. ciągi piesze, parkingi, parki, mała architektura, oświetlenie terenu, urządzenie zieleni). Wymagana wartość roboty - minimum 800 000,00 zł brutto. UWAGA! W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca może wykazać się jedną robotą na zadania, na które składa ofertę, jeżeli sumaryczna wartość tej roboty odpowiada sumarycznej wartości opisanego warunku dla zadań, na które składa ofertę oraz swym zakresem obejmuje zakres robót opisany w warunkach postawionych w zadaniach, na które składa ofertę. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: a) wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: Dla zadania 1: jedną lub dwie roboty budowlane, w ramach których wykonano: roboty związane z budową lub przebudową lub rozbudową obiektu kubaturowego, zagospodarowaniem terenu (np. ciągi piesze, parkingi, mała architektura, oświetlenie terenu, urządzenie zieleni). Wymagana wartość roboty - minimum 800 000,00 zł brutto. Dla zadania 2: jedną lub dwie roboty budowlane, w ramach których wykonano: roboty związane z zagospodarowaniem terenu (np. ciągi piesze, parkingi, mała architektura, place zabaw, parki, siłownie zewnętrzne, wiaty piknikowe, oświetlenie terenu, urządzenie zieleni). Wymagana wartość roboty - minimum 800 000,00 zł brutto. Dla zadania 3: jedną lub dwie roboty budowlane, w ramach których wykonano: roboty związane z budową lub przebudową lub rozbudową obiektu kubaturowego, zagospodarowaniem terenu (np. ciągi piesze, parkingi, parki, mała architektura, oświetlenie terenu, urządzenie zieleni). Wymagana wartość roboty - minimum 800 000,00 zł brutto. UWAGA! W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca może wykazać się jedną lub dwoma robotami na zadania, na które składa ofertę, jeżeli sumaryczna wartość tych robót odpowiada sumarycznej wartości opisanego warunku dla zadań, na które składa ofertę oraz swym zakresem obejmują one zakres robót opisany w warunkach postawionych w zadaniach, na które składa ofertę. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-29, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-30, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2020-10-19 11:45

Dodanie załącznika/ załączników - Roksana Gozdek

2020-10-19 11:45

Dodanie załącznika/ załączników - Roksana Gozdek

2020-10-19 11:40

Dodanie artykułu - Roksana Gozdek

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

 

woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 354 51 25
gmina@szydlow.pl
 
 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.