Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Wyświetl stronę główną » Przetargi » INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Podtytuł: INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na zadanie pn. : „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej, jakości życia mieszkańców”

 

Szydłów, dnia 12.11.2020 r.

 

 

INFORMACJA  O  UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

 

 

                Gmina Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów informuje, że w dniu 02.11.2020 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej, jakości życia mieszkańców”, numer postępowania: IGP.II.271.50.2020.

 

Zamawiający informuje, iż w związku z rozbieżnością zapisów w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu dot. wymagań dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania co podmiotów krajowych oraz podmiotów zagranicznych postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.

Zamawiający w SIWZ w pkt. 9.4.4 wymagał od Wykonawców krajowych złożenia dokumentów dot. fakultatywnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy (tj zaświadczenia z urzędu skarbowego oraz zaświadczenie z ZUS), natomiast w przypadku wymagań co do podmiotów zagranicznych w pkt. 9.4.5 SIWZ Zamawiający omyłkowo nie ujął wymogu złożenia tych dokumentów.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia nakłada obowiązek wymagania dokumentów od podmiotów zagranicznych jak i krajowych w tym samym zakresie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia.

Żądanie przez zamawiającego różnego katalogu dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania od podmiotów zagranicznych i krajowych, stanowi naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej narażony zostałby na nałożenie korekty finansowej skutkującej pomniejszeniem dofinansowania.

 

W związku z powyższym stosownie do zapisów art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) postępowanie unieważniono.

 

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2020-11-12 12:55

Dodanie załącznika/ załączników - Roksana Gozdek

2020-11-12 12:53

Dodanie artykułu - Roksana Gozdek

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

 

woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 354 51 25
gmina@szydlow.pl
 
 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.