Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Wyświetl stronę główną » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Podtytuł: „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców”

Ogłoszenie nr 612106-N-2020 z dnia 2020-11-18 r.

Gmina Szydłów: „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Zamówienie zostało dofinansowane ze środków UE w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6 – Rozwój miast, Działanie 5 – Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szydłów, krajowy numer identyfikacyjny 29101081400000, ul. ul. Rynek  2 , 28-225  Szydłów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 545 125, e-mail machnik@szydlow.pl, faks 413 545 125.
Adres strony internetowej (URL): www.szydlow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://www.szydlow.bip.jur.pl/kategorie/przetargi_28


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.szydlow.bip.jur.pl/kategorie/przetargi_28


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej.
Adres:
Gmina Szydłów 28-225 Szydłów, ul. Rynek 2.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców”
Numer referencyjny: IGP.II.271.59.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamierzeń inwestycyjnych pn: Zadanie 1 - Przebudowa i nadbudowa budynku dawnego Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, Zadanie 2 - Adaptacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych po zakończonej działalności oczyszczalni ścieków, Ochrona i udostępnienie odsłonięcia geologicznego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, Zadanie 3 - Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kieleckiej w Szydłowie, w ramach zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej, jakości życia mieszkańców". Zamówienie zostało dofinansowane ze środków UE w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6 – Rozwój miast, Działanie 5 – Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich. Zadanie 1 – Przebudowa i nadbudowa budynku dawnego Urzędu Gminy wraz zagospodarowaniem przyległego terenu, 1) Roboty ogólnobudowlane, a w szczególności: a) Roboty rozbiórkowe i niezbędne przemurowania, b) Podbicie fundamentów, c) Odgrzybianie, osuszanie ścian, d) Wykonanie iniekcji oraz izolacji pionowej wokół ścian piwnic i parteru, e) Przebudowa parteru, f) Nadbudowa poddasza, g) Wykonanie nowych instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, wraz z montażem pompy cieplnej, h) Roboty wykończeniowe, i) Zagospodarowanie terenu – zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, j) Wykonanie lub wymiana przyłączy: kanalizacyjne, wodociągowe – zgodnie z odrębnymi projektami przyłączy, k) Demontaż 2 lamp oświetlenia ulicznego (w rogach budynku) i montaż tych samych lamp na wysięgniku zamocowanym do ściany budynku, l) Wykonanie wycinki (3 szt.) drzew znajdujących się na terenie inwestycji, m) Uporządkowanie terenu wraz z przedłożeniem dokumentów potwierdzających zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 2) Wykonanie monitoringu terenu, 3) Opracowanie i wyposażenie obiektu w: a) instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, b) znaki ewakuacji i ochrony ppoż. c) wymagane odrębnymi przepisami urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, d) wykonanie pomiarów parametrów technicznych hydrantów zewnętrznych, 4) Zgłoszenie gotowości instalacji wewnętrznej elektrycznej i gazowej wraz z niezbędnymi dokumentami, do przyłączenia do sieci energii elektrycznej i gazowej – w porozumieniu z Zamawiającym, 5) Zgłoszenie rozpoczęcia budowy wraz z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie i innymi niezbędnymi dokumentami, do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 6) Geodezyjne wytyczenie obiektu wraz z dokumentacją powykonawczą zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 7) Zawiadomienie, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych (art. 56 ustawy Prawo budowlane), organy: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, (jeżeli dotyczy) oraz uzyskanie: a) pozytywnego stanowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej, b) pozytywną opinię sanitarną / protokół kontroli sanitarnej, 8) Inwentaryzacja geodezyjna wraz ze zgłoszeniem do Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii. 9) Zgłoszenie zakończenia budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Uwagi: a) Wykonawca zapewni projekt organizacji ruchu, jeżeli okaże się to niezbędne podczas realizacji zadania. b) Wykonawca uzgodni wybór elementów małej architektury oraz innych elementów wyposażenia, które mają wpływ na estetykę przestrzeni z zamawiającym i uzyska, przed montażem, ich akceptacje przez Zamawiającego. c) Prace związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych (azbestu) należy prowadzić zgodnie obowiązującymi przepisami. Rozbiórki elementów zawierających azbest, należy zlecić firmie posiadającej wymagane prawem zezwolenie na prowadzenie tego typu prac.. Zadanie 2 – Adaptacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych po zakończonej działalności oczyszczalni ścieków, Ochrona i udostępnienie odsłonięcia geologicznego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. 1) Roboty ogólnobudowlane, a w szczególności: a) Budowa obiektu usług publicznych z tarasem widokowym oraz miejscem eksponowania i sprzedaży produktów wytwarzanych przez lokalnych producentów i rolników, b) Budowa toalety publicznej wraz z przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i hydrantem przeciwpożarowym, c) Budowa ścian oporowych, schodów terenowych i pochylni, d) Budowa miejsc postojowych i rozbiórka bariery energochłonnej, e) Remont budynku mieszkalnego i zmiana sposobu użytkowania na budynek gospodarczy, f) Budowa wiat piknikowych wraz z stołami piknikowymi i miejscem na ognisko, g) Budowa ścieżek pieszych i nawierzchni utwardzonych, h) Budowa kładki pieszej nad rzeką Ciekącą, i) Budowa zejścia z ul. Kazimierza Wielkiego w postaci schodów, montaż barierki drogowej oraz częściowy demontaż bariery energochłonnej oraz oznakowania, j) Budowa sieci oświetlenia terenu, iluminacji świetlnej, k) Montaż elementów małej architektury: ławek, koszy na śmieci, słupków informacyjnych, stojaków rowerowych, elementów placu zabaw i jego ogrodzenia, elementów siłowni zewnętrznej, budowa murku, piaskownicy i górki ze zjeżdżalnią, l) Wycinka drzew, uporządkowanie istniejącej zieleni, rekultywacja terenu i nowe nasadzanie zieleni, m) Rozbiórka istniejących obiektów po oczyszczalni ścieków, n) Rozbiórka budynku mieszkalnego, gospodarczego oraz pozostałości po nieistniejących budynkach, rozbiórka ogrodzeń, o) Uporządkowanie terenu wraz z przedłożeniem dokumentów potwierdzających zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, p) Wymiana zanieczyszczonych gruntów wraz z przedłożeniem dokumentów potwierdzających dokonanie ich wymiany oraz zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. 2) Wykonanie monitoringu terenu, 3) Opracowanie i wyposażenie obiektu w: a) instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, b) znaki ewakuacji i ochrony ppoż. c) wymagane odrębnymi przepisami urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, d) wykonanie pomiarów parametrów technicznych hydrantów zewnętrznych, 4) Zgłoszenie gotowości instalacji wewnętrznej elektrycznej wraz z niezbędnymi dokumentami, do przyłączenia do sieci energii elektrycznej - w porozumieniu z Zamawiającym, 5) Zgłoszenie rozpoczęcia budowy wraz z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie i innymi niezbędnymi dokumentami, do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 6) Geodezyjne wytyczenie obiektu wraz z dokumentacją powykonawczą zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 7) Zawiadomienie, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych (art. 56 ustawy Prawo budowlane), organy: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, (jeżeli dotyczy) oraz uzyskanie: a) pozytywnego stanowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej, b) pozytywną opinię sanitarną / protokół kontroli sanitarnej, 8) Inwentaryzacja geodezyjna wraz ze zgłoszeniem do Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii. 9) Zgłoszenie zakończenia budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Uwagi: a) Wykonawca zapewni projekt organizacji ruchu, jeżeli okaże się to niezbędne podczas realizacji zadania. b) Wykonawca uzgodni wybór elementów małej architektury oraz innych elementów wyposażenia, które mają wpływ na estetykę przestrzeni z Zamawiającym, i uzyska, przed montażem, ich akceptacje przez Zamawiającego. c) Wykonawca poświadczy zamawiającemu dokonanie wymiany zanieczyszczonych gruntów na wolne od zanieczyszczeń odpowiednimi dokumentami np. stosownymi wynikami badań, przeprowadzonymi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. d) Prace związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych (np. azbestu) należy prowadzić zgodnie obowiązującymi przepisami. Zadanie 3 – Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kieleckiej w Szydłowie. 1) Roboty ogólnobudowlane, a w szczególności: a) Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikami, b) Budowa budynku informacji turystycznej i punktu sprzedaży produktów lokalnych z sanitariatami ogólnodostępnymi wraz z instalacjami wewnętrznymi i przyłączami (wodociągowe, kanalizacyjne), c) Budowa dwóch wiat autobusowych, d) Przebudowa istniejących parkingów, e) Budowa parkingu, f) Przebudowa ścieżki dla pieszych w obrębie murów przez fosę, g) Budowa dwóch pylonów reklamowych oraz słupa ogłoszeniowego, h) Oświetlenie terenu na słupach (lampy hybrydowe), i) Uporządkowanie, nasadzeniem zieleni i elementami małej architektury, j) Budowa przejść dla pieszych (5 szt.), k) Wycinka (2 szt.) drzew znajdujących się na terenie inwestycji. l) Uporządkowanie terenu wraz z przedłożeniem dokumentów potwierdzających zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 2) Wykonanie monitoringu terenu, 3) Wykonanie nowych ogrodzeń (lub przesunięcie istniejących ogrodzeń), znajdujących się w pasie drogowym wzdłuż ul. Staszowskiej, które będą kolidowały z zaplanowanymi do wykonania robotami drogowymi. Technologię ich wykonania należy uzgodnić z zamawiającym. Wykonawca na własny koszt dokona ustalenia przebiegu granic lub wyznaczenia punktów granicznych działki drogowej, w tych miejscach. 4) Opracowanie i wyposażenie obiektu w: a) instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, b) znaki ewakuacji i ochrony ppoż. c) wymagane odrębnymi przepisami urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, d) wykonanie pomiarów parametrów technicznych hydrantów zewnętrznych, 5) Zgłoszenie gotowości instalacji wewnętrznej elektrycznej i gazowej wraz z niezbędnymi dokumentami, do przyłączenia do sieci energii elektrycznej i gazowej – w porozumieniu z Zamawiającym, 6) Zgłoszenie rozpoczęcia budowy wraz z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie i innymi niezbędnymi dokumentami, do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 7) Geodezyjne wytyczenie obiektu wraz z dokumentacją powykonawczą zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 8) Zawiadomienie, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych (art. 56 ustawy Prawo budowlane), organy: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, (jeżeli dotyczy) oraz uzyskanie: a) pozytywnego stanowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej, b) pozytywną opinię sanitarną / protokół kontroli sanitarnej, 9) Inwentaryzacja geodezyjna wraz ze zgłoszeniem do Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii. 10) Zgłoszenie zakończenia budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Uwagi: a) Wykonawca zapewni projekt organizacji ruchu, jeżeli okaże się to niezbędne podczas realizacji zadania oraz zapewni przystanek zastępczy, (jeżeli okaże się to konieczne). b) Wykonawca uzgodni wybór elementów małej architektury oraz innych elementów wyposażenia, które mają wpływ na estetykę przestrzeni z zamawiającym, i uzyska, przed montażem, ich akceptacje przez zamawiającego. c) Przebieg sieci uzbrojenia terenu oraz przyłączy musi być zgodny z odrębnymi opracowaniami przygotowanymi dla robót budowlanych dotyczących tych elementów.

II.5) Główny kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45110000-1

45200000-9

45300000-0

45400000-1

45233120-6

45233161-5

45316100-6

77211400-6

77310000-6

90722100-5II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 6.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. 6.2. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych z zakresem robót stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 6.1. będą prace z zakresu: - Przygotowanie terenu pod budowę - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - Roboty instalacyjne w budynkach - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych - Roboty w zakresie budowy dróg - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego - Usługi wycinania drzew - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych - Rekultywacja terenów przemysłowych Szczegółowy opis technologii wykonywania tych robót określa dokumentacja projektowa, a w przypadku wykonania tego zakresu w innej technologii normy krajowe i europejskie odnoszące się do tych robót. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 6.1. nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia. 6.3. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy tylko po przeprowadzenie negocjacji. 6.4. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, zmiana technologii lub wprowadzenia zakresu dodatkowego w przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu, po dokonanym odbiorze końcowym. 6.5 Zamówienie, o którym mowa w pkt. 6.1 może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres robót wskazanych w pkt. 6.2.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2022-07-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: a) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - to jest wykonywaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż: Dla zadania 1 - 1 500 000,00 PLN Dla zadania 2 - 2 000 000,00 PLN Dla zadania 3 - 2 000 000,00 PLN W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie wartości te podlegają sumowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: Dla zadania 1: jedną lub dwie roboty budowlane, w ramach których wykonano: roboty związane z budową lub przebudową lub rozbudową obiektu kubaturowego, zagospodarowaniem terenu (np. ciągi piesze, parkingi, mała architektura, oświetlenie terenu, urządzenie zieleni). Wymagana łączna wartość robót - minimum 800 000,00 zł brutto. Dla zadania 2: jedną lub dwie roboty budowlane, w ramach których wykonano: roboty związane z zagospodarowaniem terenu (np. ciągi piesze, parkingi, mała architektura, place zabaw, parki, siłownie zewnętrzne, wiaty piknikowe, oświetlenie terenu, urządzenie zieleni). Wymagana łączna wartość robót - minimum 800 000,00 zł brutto. Dla zadania 3: jedną lub dwie roboty budowlane, w ramach których wykonano: roboty związane z budową lub przebudową lub rozbudową obiektu kubaturowego, zagospodarowaniem terenu (np. ciągi piesze, parkingi, parki, mała architektura, oświetlenie terenu, urządzenie zieleni). Wymagana łączna wartość robót - minimum 800 000,00 zł brutto. UWAGA! W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca może wykazać się jedną lub dwoma robotami na zadania, na które składa ofertę, jeżeli sumaryczna wartość tych robót odpowiada sumarycznej wartości opisanego warunku dla zadań, na które składa ofertę oraz swym zakresem obejmują one zakres robót opisany w warunkach postawionych w zadaniach, na które składa ofertę. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: Zadanie 1: • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane, do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej posiadający, co najmniej 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy. • Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych. • Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych. Zadanie 2 i 3: • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane, do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej posiadający, co najmniej 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy. • Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych. • Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych. • Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej. Tymi samymi osobami można wykazać się do wszystkich zadań. Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 r. poz. 220) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów. (dokumenty te zostały określone w pkt. 9.4.4 SIWZ) 2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 SIWZ. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót 9.4.2 a) - załącznik nr 8 SIWZ. 2. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.2 b) - załącznik nr 6 SIWZ. 3. Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3 SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Złożenie oświadczenia wraz z ofertą dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej. Jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy. 2. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 2 SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wadium w wysokości: Zadanie 1 – 30 000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) Zadanie 2 – 30 000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) Zadanie 3 – 30 000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Przebudowa i nadbudowa budynku dawnego Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu,

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 1 – Przebudowa i nadbudowa budynku dawnego Urzędu Gminy wraz zagospodarowaniem przyległego terenu, 1) Roboty ogólnobudowlane, a w szczególności: a) Roboty rozbiórkowe i niezbędne przemurowania, b) Podbicie fundamentów, c) Odgrzybianie, osuszanie ścian, d) Wykonanie iniekcji oraz izolacji pionowej wokół ścian piwnic i parteru, e) Przebudowa parteru, f) Nadbudowa poddasza, g) Wykonanie nowych instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, wraz z montażem pompy cieplnej, h) Roboty wykończeniowe, i) Zagospodarowanie terenu – zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, j) Wykonanie lub wymiana przyłączy: kanalizacyjne, wodociągowe – zgodnie z odrębnymi projektami przyłączy, k) Demontaż 2 lamp oświetlenia ulicznego (w rogach budynku) i montaż tych samych lamp na wysięgniku zamocowanym do ściany budynku, l) Wykonanie wycinki (3 szt.) drzew znajdujących się na terenie inwestycji, m) Uporządkowanie terenu wraz z przedłożeniem dokumentów potwierdzających zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 2) Wykonanie monitoringu terenu, 3) Opracowanie i wyposażenie obiektu w: a) instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, b) znaki ewakuacji i ochrony ppoż. c) wymagane odrębnymi przepisami urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, d) wykonanie pomiarów parametrów technicznych hydrantów zewnętrznych, 4) Zgłoszenie gotowości instalacji wewnętrznej elektrycznej i gazowej wraz z niezbędnymi dokumentami, do przyłączenia do sieci energii elektrycznej i gazowej – w porozumieniu z Zamawiającym, 5) Zgłoszenie rozpoczęcia budowy wraz z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie i innymi niezbędnymi dokumentami, do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 6) Geodezyjne wytyczenie obiektu wraz z dokumentacją powykonawczą zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 7) Zawiadomienie, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych (art. 56 ustawy Prawo budowlane), organy: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, (jeżeli dotyczy) oraz uzyskanie: a) pozytywnego stanowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej, b) pozytywną opinię sanitarną / protokół kontroli sanitarnej, 8) Inwentaryzacja geodezyjna wraz ze zgłoszeniem do Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii. 9) Zgłoszenie zakończenia budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Uwagi: a) Wykonawca zapewni projekt organizacji ruchu, jeżeli okaże się to niezbędne podczas realizacji zadania. b) Wykonawca uzgodni wybór elementów małej architektury oraz innych elementów wyposażenia, które mają wpływ na estetykę przestrzeni z zamawiającym i uzyska, przed montażem, ich akceptacje przez Zamawiającego. c) Prace związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych (azbestu) należy prowadzić zgodnie obowiązującymi przepisami. Rozbiórki elementów zawierających azbest, należy zlecić firmie posiadającej wymagane prawem zezwolenie na prowadzenie tego typu prac..
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45100000-8, 45110000-1, 45200000-9, 45300000-0, 45400000-1, 45233120-6, 45233161-5, 45316100-6, 77211400-6, 77310000-6, 90722100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-10-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

2

Nazwa:

Adaptacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych po zakończonej działalności oczyszczalni ścieków, Ochrona i udostępnienie odsłonięcia geologicznego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu,

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 2 – Adaptacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych po zakończonej działalności oczyszczalni ścieków, Ochrona i udostępnienie odsłonięcia geologicznego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. 1) Roboty ogólnobudowlane, a w szczególności: a) Budowa obiektu usług publicznych z tarasem widokowym oraz miejscem eksponowania i sprzedaży produktów wytwarzanych przez lokalnych producentów i rolników, b) Budowa toalety publicznej wraz z przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i hydrantem przeciwpożarowym, c) Budowa ścian oporowych, schodów terenowych i pochylni, d) Budowa miejsc postojowych i rozbiórka bariery energochłonnej, e) Remont budynku mieszkalnego i zmiana sposobu użytkowania na budynek gospodarczy, f) Budowa wiat piknikowych wraz z stołami piknikowymi i miejscem na ognisko, g) Budowa ścieżek pieszych i nawierzchni utwardzonych, h) Budowa kładki pieszej nad rzeką Ciekącą, i) Budowa zejścia z ul. Kazimierza Wielkiego w postaci schodów, montaż barierki drogowej oraz częściowy demontaż bariery energochłonnej oraz oznakowania, j) Budowa sieci oświetlenia terenu, iluminacji świetlnej, k) Montaż elementów małej architektury: ławek, koszy na śmieci, słupków informacyjnych, stojaków rowerowych, elementów placu zabaw i jego ogrodzenia, elementów siłowni zewnętrznej, budowa murku, piaskownicy i górki ze zjeżdżalnią, l) Wycinka drzew, uporządkowanie istniejącej zieleni, rekultywacja terenu i nowe nasadzanie zieleni, m) Rozbiórka istniejących obiektów po oczyszczalni ścieków, n) Rozbiórka budynku mieszkalnego, gospodarczego oraz pozostałości po nieistniejących budynkach, rozbiórka ogrodzeń, o) Uporządkowanie terenu wraz z przedłożeniem dokumentów potwierdzających zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, p) Wymiana zanieczyszczonych gruntów wraz z przedłożeniem dokumentów potwierdzających dokonanie ich wymiany oraz zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. 2) Wykonanie monitoringu terenu, 3) Opracowanie i wyposażenie obiektu w: a) instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, b) znaki ewakuacji i ochrony ppoż. c) wymagane odrębnymi przepisami urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, d) wykonanie pomiarów parametrów technicznych hydrantów zewnętrznych, 4) Zgłoszenie gotowości instalacji wewnętrznej elektrycznej wraz z niezbędnymi dokumentami, do przyłączenia do sieci energii elektrycznej - w porozumieniu z Zamawiającym, 5) Zgłoszenie rozpoczęcia budowy wraz z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie i innymi niezbędnymi dokumentami, do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 6) Geodezyjne wytyczenie obiektu wraz z dokumentacją powykonawczą zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 7) Zawiadomienie, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych (art. 56 ustawy Prawo budowlane), organy: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, (jeżeli dotyczy) oraz uzyskanie: a) pozytywnego stanowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej, b) pozytywną opinię sanitarną / protokół kontroli sanitarnej, 8) Inwentaryzacja geodezyjna wraz ze zgłoszeniem do Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii. 9) Zgłoszenie zakończenia budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Uwagi: a) Wykonawca zapewni projekt organizacji ruchu, jeżeli okaże się to niezbędne podczas realizacji zadania. b) Wykonawca uzgodni wybór elementów małej architektury oraz innych elementów wyposażenia, które mają wpływ na estetykę przestrzeni z Zamawiającym, i uzyska, przed montażem, ich akceptacje przez Zamawiającego. c) Wykonawca poświadczy zamawiającemu dokonanie wymiany zanieczyszczonych gruntów na wolne od zanieczyszczeń odpowiednimi dokumentami np. stosownymi wynikami badań, przeprowadzonymi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. d) Prace związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych (np. azbestu) należy prowadzić zgodnie obowiązującymi przepisami.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45100000-8, 45110000-1, 45200000-9, 45300000-0, 45400000-1, 45233120-6, 45233161-5, 45316100-6, 77211400-6, 77310000-6, 90722100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-07-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

3

Nazwa:

Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kieleckiej w Szydłowie.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 3 – Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kieleckiej w Szydłowie. 1) Roboty ogólnobudowlane, a w szczególności: a) Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikami, b) Budowa budynku informacji turystycznej i punktu sprzedaży produktów lokalnych z sanitariatami ogólnodostępnymi wraz z instalacjami wewnętrznymi i przyłączami (wodociągowe, kanalizacyjne), c) Budowa dwóch wiat autobusowych, d) Przebudowa istniejących parkingów, e) Budowa parkingu, f) Przebudowa ścieżki dla pieszych w obrębie murów przez fosę, g) Budowa dwóch pylonów reklamowych oraz słupa ogłoszeniowego, h) Oświetlenie terenu na słupach (lampy hybrydowe), i) Uporządkowanie, nasadzeniem zieleni i elementami małej architektury, j) Budowa przejść dla pieszych (5 szt.), k) Wycinka (2 szt.) drzew znajdujących się na terenie inwestycji. l) Uporządkowanie terenu wraz z przedłożeniem dokumentów potwierdzających zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 2) Wykonanie monitoringu terenu, 3) Wykonanie nowych ogrodzeń (lub przesunięcie istniejących ogrodzeń), znajdujących się w pasie drogowym wzdłuż ul. Staszowskiej, które będą kolidowały z zaplanowanymi do wykonania robotami drogowymi. Technologię ich wykonania należy uzgodnić z zamawiającym. Wykonawca na własny koszt dokona ustalenia przebiegu granic lub wyznaczenia punktów granicznych działki drogowej, w tych miejscach. 4) Opracowanie i wyposażenie obiektu w: a) instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, b) znaki ewakuacji i ochrony ppoż. c) wymagane odrębnymi przepisami urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, d) wykonanie pomiarów parametrów technicznych hydrantów zewnętrznych, 5) Zgłoszenie gotowości instalacji wewnętrznej elektrycznej i gazowej wraz z niezbędnymi dokumentami, do przyłączenia do sieci energii elektrycznej i gazowej – w porozumieniu z Zamawiającym, 6) Zgłoszenie rozpoczęcia budowy wraz z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie i innymi niezbędnymi dokumentami, do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 7) Geodezyjne wytyczenie obiektu wraz z dokumentacją powykonawczą zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 8) Zawiadomienie, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych (art. 56 ustawy Prawo budowlane), organy: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, (jeżeli dotyczy) oraz uzyskanie: a) pozytywnego stanowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej, b) pozytywną opinię sanitarną / protokół kontroli sanitarnej, 9) Inwentaryzacja geodezyjna wraz ze zgłoszeniem do Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii. 10) Zgłoszenie zakończenia budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Uwagi: a) Wykonawca zapewni projekt organizacji ruchu, jeżeli okaże się to niezbędne podczas realizacji zadania oraz zapewni przystanek zastępczy, (jeżeli okaże się to konieczne). b) Wykonawca uzgodni wybór elementów małej architektury oraz innych elementów wyposażenia, które mają wpływ na estetykę przestrzeni z zamawiającym, i uzyska, przed montażem, ich akceptacje przez zamawiającego. c) Przebieg sieci uzbrojenia terenu oraz przyłączy musi być zgodny z odrębnymi opracowaniami przygotowanymi dla robót budowlanych dotyczących tych elementów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45100000-8, 45110000-1, 45200000-9, 45300000-0, 45400000-1, 45233120-6, 45233161-5, 45316100-6, 77211400-6, 77310000-6, 90722100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-07-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Pozostałe załączniki dostępne do pobrania po wyjściu w poniższy link :

https://drive.google.com/file/d/1Ph939PATCSSNeZJC96iitfe5nRhvKoH3/view?usp=sharing

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2020-11-18 14:42

Dodanie załącznika/ załączników - Roksana Gozdek

2020-11-18 14:42

Dodanie załącznika/ załączników - Roksana Gozdek

2020-11-18 14:40

Dodanie artykułu - Roksana Gozdek

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

 

woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 354 51 25
gmina@szydlow.pl
 
 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.