Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Nabór na stanowisko ds. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Wyświetl stronę główną » Nabory na stanowiska » Nabór na stanowisko ds. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Podtytuł: Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie ogłasza nabór na stanowisko świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Szydłów 10.05.2021 r.

 

Nabór na stanowisko
ds. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

W ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej - edycja 2021”

 

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Szydłowie ogłasza nabór na stanowisko

świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 poszukuje osoby chętne do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie. Programu realizowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Stanowisko i miejsce pracy: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej na terenie Gminy Szydłów.

Warunki zatrudnienia: umowa zlecenie z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w roku 2021 w trakcie realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i  Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest w godzinach ustalonych z rodziną .

 

 

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu

Usługi asystenta mogą świadczyć osoby:

 1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej ,
 2. osoby z przynajmniej średnim wykształceniem posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • umiejętność dobrej organizacji czasu pracy
 • predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi
 • komunikatywność i przyjazne usposobienie

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Program ma także zapewniać:

 1. w odniesieniu do rozwiązań systemowych:

wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym

 1. w odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych:
 1. czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;
 2. wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;

podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

 

Miejsce i termin złożenia dokumentów

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście lub przesłać na adres Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Rynek 2, 28-225, Szydłów, w zamkniętej kopercie  z dopiskiem „Nabór na stanowisko- Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 w terminie do 20.05.2021 r. do godz. 12.00.

Informacje dodatkowe można uzyskać w MGOPS Szydłów, pod numerem telefonu 41 35 45 158  Z osobami, które zakwalifikują się do Programu, skontaktujemy się telefonicznie.

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (pdf)

Uchwała nr XXXI/176/2021 Rady Miejskiej w Szydłowie (pdf)

Klauzul informacyjna

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych

oświadczenie kandydata o następującej treści: „Oświadczam, że nie byłam/byłem skazana/y za umyślne przestępstwo, umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,

 

Agnieszka Makowska
Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie

 

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-05-10 12:10

Dodanie załącznika/ załączników - Mateusz Szwarc

2021-05-10 12:10

Dodanie załącznika/ załączników - Mateusz Szwarc

2021-05-10 12:07

Dodanie artykułu - Mateusz Szwarc

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

 

woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 354 51 25
gmina@szydlow.pl
 
 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.