Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI

Wyświetl stronę główną » Zamówienia klasyczne » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI

Podtytuł: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Szydłów i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Szydłów i jej jednostek
organizacyjnych oraz instytucji kultury
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Szydłów
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010814
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Rynek 2
1.5.2.) Miejscowość: Szydłów
1.5.3.) Kod pocztowy: 28-225
1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski
1.5.7.) Numer telefonu: 41 354-51-25
1.5.8.) Numer faksu: 41 354-51-25
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@szydlow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szydlow.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Szydłów i jej jednostek
organizacyjnych oraz instytucji kultury
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-15790760-da64-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00102657
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-02
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004445/06/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.2 Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Szydłów i jej
jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.szydlow.bip.jur.pl/kategorie/zamowienia_klasyczne, https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak
3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia
3.1. Zamawiający na podstawie art. 18 ust. 4 w związku z art. 96 ust. 1 oraz art. 280 ust. 3
ustawy Pzp. udostępni opis przedmiotu zamówienia tym Wykonawcom, którzy bezpośrednio
zwrócą się ze stosownym wnioskiem o udostępnienie informacji poufnych dotyczących mienia i
działalności Gminy Szydłów i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury
zamieszczonych w załącznikach nr 6, 6A, 6B, 6C do SWZ oraz załącznikach nr 1-12 do opisu
przedmiotu zamówienia – Wzór wniosku o udostępnienie informacji poufnych - załącznik nr 5 do
SWZ.
3.2. Informacje poufne, o którym mowa w ust. 2 udostępniane będą wyłącznie podmiotom
prowadzącym działalność ubezpieczeniową w świetle przepisów Ustawy z dnia 11 września
2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2020, poz. 895 z późn. zm.) -
zwana dalej „ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”.
3.3. Wykonawca zobowiązany jest przesłać wniosek na adres e-mail: gmina@szydlow.pl
3.4. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane
z postepowaniem o udzielenie zamówienia o charakterze poufnym będą przesyłane na adres
poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcę w złożonym wniosku.
3.5. Otrzymane w ten sposób informacje przez Wykonawców nie mogą być udostępniane innym
osobom i podmiotom oraz muszą służyć tylko i wyłącznie przygotowaniu oferty przez podmioty
uprawione do wykonywania działalności ubezpieczeniowej.
3.6. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do zachowania poufnego charakteru wszystkich
otrzymanych dokumentów i informacji uzyskanych w związku z prowadzeniem niniejszego
postępowania zgodnie z zasadą określoną w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej.
3.7. Zamawiający zobowiązuję Wykonawców do dołożenia właściwych starań w celu
zabezpieczenia informacji przed ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych
osób trzecich.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej - adres mailowy:
gmina@szydlow.pl
1.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do
„Formularza do komunikacji”.
1.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
1.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150
MB.
1.5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
1.6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej
SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu
klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
1.7. W przypadku przekazywania zawiadomień, oświadczeń, wniosków lub informacji przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej (wiadomość e-mail), Zamawiający żąda każdorazowo
niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faktu ich otrzymania, a na żądanie Wykonawcy
potwierdzi fakt ich otrzymania od niego. Dowodem wysłania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji drogą elektroniczną jest potwierdzenie transmisji danych.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO zgodnie z Rozdz. XXV SWZ.
Oświadczenie Wykonawcy zawarte w p-kt 13 - Załącznik nr 1A do SWZ - Formularz ofertowy CZĘŚĆ I
zamówienia oraz w p-kt 13 - Załącznik nr 1 B do SWZ - Formularz ofertowy CZĘŚĆ II zamówienia oraz
w p-kt 13 - Załącznik nr 1C do SWZ - Formularz ofertowy CZĘŚĆ III zamówienia.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IGP.II.271.33.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 3
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
A. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk;
B. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;
C. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
A. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk maksymalnie do wysokości 5% wartości
zamówienia podstawowego - ubezpieczenie ponad limit określony w klauzuli automatycznego
pokrycia w każdym roku polisowym umowy trzy letniej;
B. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk maksymalnie do wysokości 5 %
wartości zamówienia podstawowego - ubezpieczenie ponad limit określony w klauzuli
automatycznego pokrycia w każdym roku polisowym umowy trzy letniej.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z rozdz. XXI SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: fakultatywne warunki ubezpieczenia
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
A. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych;
B. ubezpieczenie autocasco;
C. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów;
D. ubezpieczenie assistance.
4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
A. ubezpieczenie obowiązkowej odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych;
B. ubezpieczenia autocasco;
C. ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów;
D. ubezpieczenia assistance
maksymalnie do wysokości 10% zamówienia podstawowego w każdym roku polisowym umowy
trzyletniej.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 85
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: fakultatywne warunki ubezpieczenia
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
A. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP - wariant bezimienny.
4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
A. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży
pożarnych Gminy Szydłów – wariant bezimienny;
maksymalne do wysokości 10% wartości zamówienia w każdym okresie polisowym umowy trzy
letniej.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: fakultatywne warunki ubezpieczenia
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale XI SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
udziału w postępowaniu, dotyczące:
2.1. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile
wynika to z odrębnych przepisów)
posiadają odpowiednie zezwolenie, licencję, koncesję lub wpis do rejestru działalności
regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia usług ubezpieczeniowych w
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, tj. Wykonawcy mających
siedzibę na terenie RP muszą posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności
ubezpieczeniowej w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej (Dz.U. 2020, poz. 895 z późn. zm.) w zakresie grup ryzyk objętych przedmiotem
zamówienia w danej części zamówienia.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej musi posiadać
potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru kraju siedziby Wykonawcy, a jeżeli
organ nadzoru w kraju siedziby Wykonawcy takiego potwierdzenia nie wystawia, Wykonawca
posiada oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, iż notyfikacja
została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru.
Wykonawca ma obowiązek posiadania stosownych zezwoleń, pozwoleń, zgód, zgłoszeń,
koncesji, licencji itp. zwanych dalej „zezwoleniami” przez cały okres trwania umowy oraz ich
okazywania Zamawiającemu na każde jego wezwanie. W przypadku, gdyby którekolwiek z
dotychczasowych zezwoleń wygasło lub zostało cofnięte w okresie obowiązywania niniejszej
umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić nowe zezwolenie w tym zakresie, nie później
niż w ostatnim dniu obowiązywania dotychczasowego.
3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w odniesieniu
do warunku określonego w ust. 2.1.:
3.1. warunek posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej musi
spełniać każdy z Wykonawców działających wspólnie,
3.2. zakres grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia Wykonawcy ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia muszą spełnić łącznie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania – Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp przed wyborem najkorzystniejszej oferty (w
danej części zamówienia) wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia
podmiotowych środków dowodowych:
3.1. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. 2021, poz. 275 z późń. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę
postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do
SWZ.
3.2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale XIII ust. 3 SWZ składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzania znajdują się z Załączniku nr 4A
do SWZ - wzór umowy CZĘŚĆ I zamówienia oraz w Załączniku nr 4B do SWZ - wzór umowy
CZĘŚĆ II zamówienia oraz w Załączniku nr 4C do SWZ - wzór umowy CZĘŚĆ III zamówienia.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-14 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl, https://epuap.gov.pl/wps/portal
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-14 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-07-02 13:19

Dodanie załącznika/ załączników - Małgorzata Walkowicz

2021-07-02 13:12

Dodanie załącznika/ załączników - Małgorzata Walkowicz

2021-07-02 12:54

Dodanie artykułu - Małgorzata Walkowicz

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

 

woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 354 51 25
gmina@szydlow.pl
 
 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.