Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyświetl stronę główną » Zamówienia klasyczne » Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Podtytuł: Odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie Gminy Szydłów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie Gminy Szydłów
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Szydłów
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010814
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Rynek 2
1.4.2.) Miejscowość: Szydłów
1.4.3.) Kod pocztowy: 28-225
1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@szydlow.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szydlow.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00229371/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-10-12 12:38
SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00222681/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.3.10. Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub
rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert
Przed zmianą:
Po zmianie:
zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu
Przed zmianą:
1. Zdolność techniczna lub zawodowa:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:
1) Wykonanych usług.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz usług wykonanych, w okresie
ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
• minimum jedną usługę polegającą na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych
(zbieranych w sposób selektywny i zmieszany) na rzecz właścicieli nieruchomości, a każda z
tych usług realizowana była minimum 10 miesięcy w granicach administracyjnych jednego
miasta (dzielnicy, posesji należących do Spółdzielni Mieszkaniowej) lub jednej gminy,
obejmujące swym zakresem, co najmniej 800 gospodarstw domowych lub nie mniej niż 2 000
mieszkańców, wartość brutto zrealizowanej usługi wynosiła minimum 200 000,00 zł,
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane
w sposób należyty.
2) Dysponuje narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi w celu
wykonania zamówienia publicznego lub przedstawi pisemne zobowiązania innych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji nw. potencjału technicznego do wykonania zamówienia na okres
korzystania z niego przy wykonaniu zamówienia.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje
samochodami specjalistycznymi na poziomie odpowiadającym liczbą i rodzajem pojazdów, o
których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości (Dz.U z 2013r., poz.122):
- co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych,
- co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych
odpadów komunalnych,
- co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej
- co najmniej jednym samochodem dostawczym lub terenowym przystosowanym do odbioru
odpadów komunalnych z możliwością wjazdu na drogi o nawierzchni gruntowej i szerokości do
3,0 m o ładowności do 5 Mg.
- bazą magazynowo-transportową, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11
stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości ( Dz.U 2013 r.,poz.122)
Pojazdy winny być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania
satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o
położeniu pojazdów i miejscach ich postoju. Pojazdy winne być wyposażone w narzędzia lub
urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników.
2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego nie mniejszą niż: 400 000,00 zł brutto.
Po zmianie:
1. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań co do złożenia dokumentów,
wystarczającym jest złożenie wraz z ofertą oświadczenia (załącznik do SWZ) na podstawie
którego Zamawiający uzna że Wykonawca posiada zezwolenie na odbiór i transport odpadów
oznaczonych kodami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia;
− wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Szydłow, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13
września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439);
− wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami (tzw. BDO) zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o
odpadach w zakresie transportu odpadów w zakresie obejmującym minimum przedmiot
niniejszego zamówienia;
Uwaga:
Na odbiór odpadów gdzie nie określono kodów odpadów Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu dokument uprawniający do wykonania usługi w terminie 7 dni przed
rozpoczęciem świadczenia lub w tym terminie zgłosi podwykonawcę, który będzie posiadał
stosowne uprawnienia.
2. Zdolność techniczna lub zawodowa:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:
1) Wykonanych usług.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz usług wykonanych, w okresie
ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
• minimum jedną usługę polegającą na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych
(zbieranych w sposób selektywny i zmieszany) na rzecz właścicieli nieruchomości, a każda z
tych usług realizowana była minimum 10 miesięcy w granicach administracyjnych jednego
miasta (dzielnicy, posesji należących do Spółdzielni Mieszkaniowej) lub jednej gminy,
obejmujące swym zakresem, co najmniej 800 gospodarstw domowych lub nie mniej niż 2 000
mieszkańców, wartość brutto zrealizowanej usługi wynosiła minimum 200 000,00 zł,
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane
w sposób należyty.
2) Dysponuje narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi w celu
wykonania zamówienia publicznego lub przedstawi pisemne zobowiązania innych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji nw. potencjału technicznego do wykonania zamówienia na okres
korzystania z niego przy wykonaniu zamówienia.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje
samochodami specjalistycznymi na poziomie odpowiadającym liczbą i rodzajem pojazdów, o
których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości (Dz.U z 2013r., poz.122):
- co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych,
- co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych
odpadów komunalnych,
- co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej
- co najmniej jednym samochodem dostawczym lub terenowym przystosowanym do odbioru
odpadów komunalnych z możliwością wjazdu na drogi o nawierzchni gruntowej i szerokości do
3,0 m o ładowności do 5 Mg.
- bazą magazynowo-transportową, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11
stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości ( Dz.U 2013 r.,poz.122)
Pojazdy winny być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania
satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o
położeniu pojazdów i miejscach ich postoju. Pojazdy winne być wyposażone w narzędzia lub
urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników.
3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
określoną przez Zamawiającego nie mniejszą niż: 400 000,00 zł brutto.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-10-15 09:00
Po zmianie:
2021-10-19 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-10-15 11:00
Po zmianie:
2021-10-19 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2021-11-13
Po zmianie:
2021-11-17
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00229371/01 z dnia 2021-10-12
2021-10-12 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-10-12 14:36

Dodanie załącznika/ załączników - Roksana Gozdek

2021-10-12 14:33

Dodanie artykułu - Roksana Gozdek

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

 

woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 354 51 25
gmina@szydlow.pl
 
 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.