Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wyświetl stronę główną » Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł (od 01.01.2021 r.) » ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Podtytuł: na wykonanie i dostawę trwałego, wodoodpornego plakatu informacyjnego w ramach promocji projektu pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12”

Zaproszenie do składania ofert

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 000 zł netto, prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.),

 

na wykonanie i dostawę trwałego, wodoodpornego plakatu informacyjnego w ramach promocji projektu pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 – Efektywna i zielona energia, Działanie 3.3 – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

 

 1. Zamawiający

Gmina Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów; tel./fax: 41 354 51 25, Regon 291010814, NIP 866-16-08-398

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na „wykonaniu i dostawie trwałego, wodoodpornego plakatu informacyjnego dla projektu pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 – Efektywna i zielona energia, Działanie 3.3 – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Plakat musi zawierać:

 1. nazwę Beneficjenta – Gmina Szydłów,
 2. tytuł projektu – „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12”,
 3. cel projektu – „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych”,
 4. zestaw logo – znak FE (tj. Fundusze Europejskie Program Regionalny), barwy RP, znak UE (tj. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) oraz znak Województwa Świętokrzyskiego (tj. herb Województwa Świętokrzyskiego i napis „Województwo Świętokrzyskie”),
 5. adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.

 

Wymiary plakatu informacyjnego:

Plakat o minimalnym rozmiarze A3 (arkusz o wymiarach 297×420 mm).

 

Ważne:

Plakat ma być wykonany z materiału PCV, który zapewni estetykę wyglądu przez cały czas ekspozycji. Ważne jest, aby elementy, które muszą się znaleźć na plakacie, były czytelne
i wyraźnie widoczne.

 

Plakat należy wykonać zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. W wersji elektronicznej wzory plakatów do wykorzystania są dostępne na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja (Zasady dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018 r.) oraz na stronie internetowej programu.

 

Ostateczna forma plakatu przygotowana przez Wykonawcę zostanie przedstawiona do akceptacji Zamawiającego.

Zakres zamówienia:

 1. wykonanie plakatu informacyjnego zgodnie z zaleceniami Zamawiającego (2 kopie),
 2. dostawa plakatu informacyjnego do siedziby Zamawiającego: Gmina Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów. Materiał, z którego ma być wykonany plakat musi być trwały i estetyczny.
 1. Opis sposobu obliczania ceny
 1. Na załączonym formularzu oferty, należy przedstawić cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
 5. Rozliczenie finansowe za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej za wykonaną dostawę potwierdzoną protokołem zdawczo-odbiorczym.
 1. Rodzaje i opis kryteriów

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1 kryterium: cena – 100%.

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą zaoferowaną ceną, (jeśli cena oferty z najniższą ceną nie przekroczy kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia). Wynik postępowania będzie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

 1. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać do dnia 10-11-2021 r.

 1. Termin i sposób składania ofert składania ofert.

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 29-10-2021 r. do godz. 9:00, w siedzibie Zamawiającego: Gmina Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, Sekretariat – pokój 11 lub e- mailem na adres: gmina@szydlow.pl.

 1. Informacje o formalnościach
 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację o wyniku postępowania.
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. W przypadku, gdy zostaną złożone dwie oferty o takiej samej a zarazem najniższej cenie, Wykonawcy, którzy złożyli te oferty zostaną poproszeni
  o złożenie ofert dodatkowych z ceną nie wyższą od zaoferowanej w ofercie podstawowej –
  do skutecznego rozstrzygnięcia postępowania.
 1. Klauzula informacyjna z art. 13 ust. 1 i 2 RODO w celu związanym z postępowaniem
  o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość bez podatku od towarów i usług jest mniejsza niż kwota 130.000,00 zł.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Szydłów (ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów), tel. kontaktowy: 41 35 45 125, adres e-mail: gmina@szydlow.pl).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z zamówieniem, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 000 zł netto, prowadzonym
  z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie sprawy (11 lat) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
  i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - dostawcy usług poczty mailowej, strony BIP, dostawcy usług informatycznych w zakresie programów księgowo-ewidencyjnych.
 7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
 • w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
 • na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.
 1. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,
  w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 2. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy.
 3. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
 4. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku, gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
 5. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia,
  o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
 6. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Projekt umowy.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-10-25 12:57

Dodanie załącznika/ załączników - Małgorzata Walkowicz

2021-10-25 12:40

Dodanie artykułu - Małgorzata Walkowicz

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

 

woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 354 51 25
gmina@szydlow.pl
 
 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.