Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Ogłoszenie o konsultacjach zmian statutów sołectw

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia » Ogłoszenie o konsultacjach zmian statutów sołectw

Podtytuł: Ogłoszenie o konsultacjach z mieszkańcami Gminy Szydłów dotyczącymi zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Szydłów

OGŁOSZENIE
o konsultacjach z mieszkańcami Gminy Szydłów dotyczącymi zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Szydłów

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów zaprasza mieszkańców gminy Szydłów do przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Szydłów.

Sposób, tryb i termin konsultacji określa Zarządzenie Nr 2/2022 Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Szydłów. Przedmiotem konsultacji jest podjęcie przez Radę Miejską w Szydłowie uchwały w przedmiocie zmiany statutów sołectw.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone do dnia 31.03.2022 r. włącznie.

Konsultacje przeprowadzone są w formie zebrania opinii, uwag i propozycji poprzez omówienie z mieszkańcami każdego sołectwa projektu zmiany statutu Sołectwa na zebraniu wiejskim lub przesłanych na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 2/ 2022 Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów z dnia 3 stycznia 2022 r. w w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Szydłów, nadesłanych drogą elektroniczną na adres gmina@szydlow.pl, złożonych osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Szydłów, 28-225 Szydłów, ul. Rynek 2 lub za pośrednictwem poczty na adres jak podano wyżej.

Informacje o przeprowadzeniu konsultacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Szydłów oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

UZASADNIENIE

Niniejsze konsultacje są przeprowadzane w związku z potrzebą zmiany uchwał nadających statuty poszczególnym sołectwom Gminy Szydłów, a to jest spowodowane zmianą przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w zakresie wydłużenia kadencji Burmistrza Miasta i Gminy i Rady Miejskiej w Szydłowie, celem ujednolicenia kadencyjności wydłużonego do okresu 5 lat. W ocenie organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego niezbędne stało się także wydłużenie kadencji sołtysa i rady sołeckiej z 4 letniej na 5 letnią oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach sygn. akt II SA/Ke 669/20 z dnia 9 września 2020 r., którym to niektóre z zapisów obowiązujących statutów zostały uznane za nieważne, ponieważ WSA wskazał, że prawo wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej przysługuje osobom fizycznym, nie przysługuje natomiast organowi sołectwa jakim jest zebranie wiejskie. Z tego względu proponuje się zastąpić uchylone zapisy przedstawionymi normami.

Informacje

Rejestr zmian

2022-01-05 12:59

Dodanie artykułu - Piotr Walczak

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

 

woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 354 51 25
gmina@szydlow.pl
 
 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.