Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wyświetl stronę główną » Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł (od 01.01.2021 r.) » ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Podtytuł: „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego przebudowy dróg na terenie gminy Szydłów”

Zaproszenie do składania ofert

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 000 zł netto, prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), na

 

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego przebudowy dróg na terenie gminy Szydłów”.

 

 1. Zamawiający

Gmina Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów; tel./faks 41 354 51 25, REGON 291010814,

NIP 866 16 08 398.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) przebudowy dróg na terenie gminy Szydłów, obejmującego opis zadania budowlanego, w którym podane zostanie przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne (zgodnie z definicją PFU zawartą w art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych).
 2. Zlecane PFU służyć ma do opisu przedmiotu zamówienia pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy Szydłów”, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, zgodnie z art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
 3. Zakres i forma PFU powinny odpowiadać wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
 4. Obowiązkowe przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie (w ramach przedmiotu zamówienia należy przekazać zamawiającemu dokumentację fotograficzną z przeprowadzonej wizji).
 5. Zamawiający wymaga, co najmniej dwóch spotkań w siedzibie Zamawiającego w celu omówienia
  i uzgodnienia zastosowanych w PFU rozwiązań i technologii.
 6. Jeżeli do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia niezbędne będzie wykonanie inwentaryzacji dróg podlegających przebudowie, to Wykonawca wykona stosowną inwentaryzację w ramach przedmiotu zamówienia, bez dodatkowego wynagrodzenia.
 7. W ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca określi wymagania dotyczące uzyskania, w imieniu Zamawiającego, wszelkich potrzebnych uzgodnień i decyzji dla późniejszego Wykonawcy robót projektowych.
 8. W ramach przedmiotu zamówienia należy obliczyć wartości planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych i sporządzić szacunkowe zestawienie kosztów inwestycji pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy Szydłów”, opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389).
 9. Składniki kosztów robót budowlanych powinny odpowiadać, co najmniej grupom robót w rozumieniu Wspólnego Słownika Zamówień i obejmować koszty wszystkich robót niezbędnych do wykonania inwestycji pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy Szydłów”.
 10. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, w trakcie trwania umowy, Wykonawca przygotuje przedmiot zamówienia w taki sposób, aby był on zgodny
  z przepisami prawa obowiązującymi na dzień odebrania przedmiotu zamówienia, przez Zamawiającego protokołem zdawczo-odbiorczym.
 11. Zastosowane w dokumentacji rozwiązania nie mogą wskazywać tylko na jednego konkretnego producenta/dostawcę i nie mogą ograniczać konkurencji. W przypadku konieczności posłużenia się nazwami producentów i konkretnych wyrobów należy stosować dopisek lub równoważne, a także obligatoryjnie określić kryteria oceny równoważności.
 12. Wszelkie analizy, obliczenia, badania, które będą niezbędne do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (PFU), Wykonawca zobowiązany jest wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia. W ramach wynagrodzenia, za przedmiot zamówienia, Wykonawca pozyska na własny koszt wszelkie materiały niezbędne do jego zrealizowania.
 13. Zakres PFU:

Przebudowa następujących dróg wewnętrznych, na terenie gminy Szydłów:

 1. Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 141/1 w miejscowości Grabki Duże (odcinek o długości ok. 160 m od drogi wojewódzkiej nr 765).
 2. Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 255/2 w miejscowości Grabki Duże (w całości), ok. 195 m długości.
 3. Droga wewnętrzna zlokalizowana na działkach ewidencyjnych nr 2503/2, 2504 i 2502
  w miejscowości Szydłów oraz na działce ewidencyjnej nr 466 w miejscowości Wola Żyzna
  i na działce ewidencyjnej nr 326 w miejscowości Solec Stary (w całości, z wyłączeniem działki nr 2502, na której przebudowa realizowana będzie tylko w obrębie skrzyżowania
  z działkami 2503/2, 2504), ok. 2581 m.
 4. Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 550 w miejscowości Potok
  (w całości), ok. 390 m.
 5. Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 40/1 w miejscowości Brzeziny (w całości), ok. 495 m.
 6. Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 286/3 w miejscowości Rudki (w całości), ok. 386 m.
 7. Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 522 w miejscowości Rudki
  (w całości), ok. 345 m.
 8. Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 480 w miejscowości Wola Żyzna (w całości), ok. 340 m.
 9. Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 45 w miejscowości Jabłonica (odcinek o długości ok. 480 m od drogi gminnej 390022).
 10. Droga wewnętrzna zlokalizowana na działkach ewidencyjnych nr 579 i 2502
  w miejscowości Szydłów (odcinek o długości ok. 500 m od drogi wojewódzkiej nr 756).
 11. Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 189 w miejscowości Wolica (odcinek o długości ok. 560 m od drogi powiatowej Z 0038 T).

 

Przebudowa wyżej wymienionych dróg wynika z konieczności:

- dostosowania dróg do obecnych potrzeb, poprzez zmianę ich parametrów technicznych
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz środowiskowych warunków ich użytkowania,

- poprawy standardu ich wykonania oraz bezpieczeństwa użytkowania.

 

Uwaga:

 • Według wstępnych szacunków łączna długość przebudowywanych odcinków dróg wynosi ok. 6 450 m. Ostateczna długość zostanie wyliczona w PFU.
 • Inwestycja winna być realizowana w istniejącym pasie drogowym.
 • Należy przyjąć rozwiązania techniczne, dające optymalne warunki realizacji inwestycji i eksploatacji dróg po jej zakończeniu, z uwzględnieniem efektywności ekonomicznej proponowanych rozwiązań. Zakres robót (nawierzchnia, pobocza, chodniki, odwodnienia, przebudowę ogrodzeń, zjazdy do posesji, likwidacja ewentualnych kolizji itp.) Wykonawca zoptymalizuje i dostosuje indywidualnie do każdej z dróg. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania i uzgadniania z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych.
 • Na terenie Gminy Szydłów częściowo obowiązuje Miejscowy Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

 

 1. Obowiązkiem Wykonawcy jest wskazanie w PFU takich rozwiązań, które zapewnią późniejszą prawidłową realizację inwestycji przy zachowaniu parametrów technicznych dróg, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 2. Przedmiot umowy musi odpowiadać także warunkom określonym w:

- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z późn. zm.),

 

- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1169).

 1. Przedmiot umowy należy wykonać w 3 egz. w wersji papierowej i 2 w wersji elektronicznej na płycie CD, z podziałem na obiekty określone w punkcie 13:
  - tekst w formacie .doc lub .docx oraz pdf,
  - rysunki w formacie .dwg i .dxf oraz .pdf,
  - kosztorys w formacie .ath oraz .pdf.
 2. Wykonawca ma obowiązek konsultowania z Zamawiającym rozwiązań konstrukcyjnych
  i materiałowych mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji.
 3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni współpracę z wykonawcą projektu budowlanego i wykonawcą robót budowlanych (wsparcie techniczne Zamawiającego) na etapie realizacji inwestycji w zakresie jej zgodności z PFU.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby osoba/osoby sporządzająca/e dokumentację będącą przedmiotem zamówienia posiadała/y odpowiednie doświadczenie pozwalające na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
 5. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego udzielania Zamawiającemu wyjaśnień odnośnie PFU będącego przedmiotem umowy – na etapie przeprowadzania procedury wybory Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy Szydłów”, tzn. udzielania odpowiedzi na pytania osób zainteresowanych złożeniem oferty w postępowaniu, a dotyczących PFU oraz zawartych w nim rozwiązań, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od ich przekazania chyba, że niezbędne będzie szybsze udzielenie odpowiedzi (w czasie wskazanym przez Zamawiającego), przy czym czas na udzielenie odpowiedzi w takim przypadku nie może być dłuższy niż 24 godziny.

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny
 1. Na załączonym formularzu oferty, należy przedstawić cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
 5. Rozliczenie finansowe za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej za wykonaną dostawę potwierdzoną protokołem zdawczo-odbiorczym.

 

 1. Rodzaje i opis kryteriów

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1 kryterium: cena – 100%.

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą zaoferowaną ceną (jeśli cena najkorzystniejszej oferty nie przekroczy kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia). Wynik postępowania będzie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

 

 1. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać do dnia 17.02.2022 r.  

 

 1. Termin i sposób składania ofert.

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 17.01.2022 r., godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: Gmina Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, Sekretariat – pokój 11 lub e- mailem na adres: gmina@szydlow.pl.

 

 1. Informacje o formalnościach
 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację o wyniku postępowania. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego ofertę uzna za najkorzystniejszą wskazując miejsce i termin podpisania umowy.
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. W przypadku, gdy zostaną złożone dwie oferty o takiej samej, a zarazem najniższej cenie, Wykonawcy, którzy złożyli te oferty zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych z ceną nie wyższą od zaoferowanej w ofercie podstawowej – do skutecznego rozstrzygnięcia postępowania.
 4. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a także do zakończenia postępowania bez wybrania jakiejkolwiek oferty.

 

 1. Klauzula informacyjna z art. 13 ust. 1 i 2 RODO w celu związanym z postępowaniem
  o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość bez podatku od towarów i usług jest mniejsza niż kwota 130.000,00 zł

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Szydłów (ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów), tel. kontaktowy: 41 35 45 125, adres e-mail: gmina@szydlow.pl).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z zamówieniem, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 000 zł netto, prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie sprawy (11 lat) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - dostawcy usług poczty mailowej, strony BIP, dostawcy usług informatycznych w zakresie programów księgowo-ewidencyjnych.
 7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
 • w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
 • na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.
 1. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 2. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy.
 3. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
 4. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku, gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
 5. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
 6. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Projekt umowy.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2022-01-13 11:18

Dodanie załącznika/ załączników - Małgorzata Walkowicz

2022-01-13 11:00

Dodanie artykułu - Małgorzata Walkowicz

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

 

woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 354 51 25
gmina@szydlow.pl
 
 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.