Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wyświetl stronę główną » Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł (od 01.01.2021 r.) » ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Podtytuł: „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na zadanie pn. Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowości Kotuszów, Korytnica i Jabłonica”

Zaproszenie do składania ofert

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 000 zł netto, prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), na

 

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na zadanie pn. Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowości Kotuszów, Korytnica i Jabłonica”.

 

 1. Zamawiający

Gmina Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów; tel./faks 41 354 51 25, REGON 291010814,
NIP 866 16 08 398.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowości Kotuszów, Korytnica i Jabłonica”, obejmującego opis zadania budowlanego, w którym podane zostanie przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne (zgodnie z definicją PFU zawartą w art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych).
 2. Zlecane PFU służyć ma do opisu przedmiotu zamówienia pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowości Kotuszów, Korytnica i Jabłonica”, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, zgodnie z art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
 3. Zakres i forma PFU powinny odpowiadać wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454).
 4. Obowiązkowe przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie (w ramach przedmiotu zamówienia należy przekazać zamawiającemu dokumentację fotograficzną z przeprowadzonej wizji).
 5. Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, wykona inwentaryzację obiektów, których dotyczyć będzie planowana inwestycja, bez dodatkowego wynagrodzenia (dotyczy zadania 2 określonego w pkt II, ust 13).
 6. Zamawiający wymaga, co najmniej czterech, spotkań w siedzibie Zamawiającego w celu omówienia i uzgodnienia zastosowanych w PFU rozwiązań i technologii.
 7. W ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca określi wymagania dotyczące uzyskania, w imieniu Zamawiającego, wszelkich potrzebnych uzgodnień i decyzji dla późniejszego Wykonawcy robót projektowych.
 8. W ramach przedmiotu zamówienia należy obliczyć wartości planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych i sporządzić szacunkowe zestawienie kosztów inwestycji pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowości Kotuszów, Korytnica i Jabłonica”, opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458).
 9. Składniki kosztów robót budowlanych powinny odpowiadać, co najmniej grupom robót w rozumieniu Wspólnego Słownika Zamówień i obejmować koszty wszystkich robót niezbędnych do wykonania inwestycji pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowości Kotuszów, Korytnica i Jabłonica”.
 10. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, w trakcie trwania umowy, Wykonawca przygotuje przedmiot zamówienia w taki sposób, aby był on zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na dzień odebrania przedmiotu zamówienia, przez Zamawiającego protokołem zdawczo-odbiorczym.
 11. Zastosowane w dokumentacji rozwiązania nie mogą wskazywać tylko na jednego konkretnego producenta/dostawcę i nie mogą ograniczać konkurencji. W przypadku konieczności posłużenia się nazwami producentów i konkretnych wyrobów należy stosować dopisek lub równoważne, a także obligatoryjnie określić kryteria oceny równoważności.
 12. Wszelkie analizy, obliczenia, badania, które będą niezbędne do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (PFU), Wykonawca zobowiązany jest wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia. W ramach wynagrodzenia, za przedmiot zamówienia, Wykonawca pozyska na własny koszt wszelkie materiały niezbędne do jego zrealizowania.
 13. Zakres PFU:

Dane podstawowe:

Nazwa inwestycji: „Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowości Kotuszów, Korytnica i Jabłonica

Inwestor: Gmina Szydłów, ul. Rynek 2, 28 – 225 Szydłów

Na przedmiotową inwestycję składają się następujące zadania:

Zadanie 1 – Budowa hydroforni w Kotuszowie

Zadanie 2 – Wymiana Urządzeń w celu modernizacji ujęcia wody w Korytnicy oraz przepompowni wody w Kotuszowie

Część A - Wymiana Urządzeń w celu modernizacji ujęcia wody w Korytnicy

Część B - Wymiana Urządzeń w celu modernizacji przepompowni wody w Kotuszowie

Zadanie 3 – Wykonanie systemu monitoringu sieci wodociągowej i systemu zdalnego odczytu wodomierzy w miejscowościach Kotuszów, Korytnica i Jabłonica.

Uwaga:

Na terenie Gminy Szydłów częściowo obowiązuje Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Uzasadnienie i cel inwestycji:

Realizacja przedsięwzięcia poprawi warunki sanitarno-bytowe mieszkańców miejscowości, w których funkcjonowało Państwowe Gospodarstwo Rolne.

 

Opis zadania 1:

Zadanie 1 – Budowa hydroforni w Kotuszowie

Lokalizacja przedsięwzięcia: województwo świętokrzyskie, powiat staszowski, gmina Szydłów, obręb Kotuszów, Szczegółowa lokalizacja zostanie wskazana przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia.

Zakres przedsięwzięcia: Budowa hydroforni polegająca na montażu pomp i hydrofora w studni, w celu podniesienia ciśnienia wody w sieci wodociągowej Ø 90.

 

Opis zadania 2:

Zadanie 2 – Wymiana urządzeń w celu modernizacji ujęcia wody w Korytnicy oraz przepompowni wody w Kotuszowie

 

Część A - Wymiana urządzeń w celu modernizacji ujęcia wody w Korytnicy

Lokalizacja przedsięwzięcia: województwo świętokrzyskie, powiat staszowski, gmina Szydłów, obręb Korytnica, działka ewidencyjna nr 877/6.

Opis stanu istniejącego: Ujęcie wody stanowią dwie studnie głębinowe S-3 (studnia zasadnicza) i S-2a (studnia awaryjna).

Parametry eksploatacyjne studni S-3:

- wydajność eksploatacyjna w kat. „’B" - QE=24 m3 /h,

- depresja S=6 m,

- głębokość studni - 35,5 m.

Parametry eksploatacyjne studni S-2a:

- wydajność eksploatacyjna w kat. ,,B" - QE=15 m3/h,

- depresja S=2,3 m,

- głębokość studni- 29,0 m.

W obydwu studniach zainstalowano pompy głębinowe o GCA.2.02.2.2110.4 moc 5,5 KW. Pracą pomp sterują sondy elektryczne umieszczone w zbiorniku wyrównawczym typu ZTK-150, który posiada pojemność 150 m3. Włączenie do pracy pompy głębinowej następuje przy osiągnięciu w zbiorniku minimalnego poziomu lustra wody. Zaś wyłączenie pompy głębinowej następuje przy osiągnięciu w zbiorniku maksymalnego lustra wody.

W budynku sieci wodociągowej zainstalowano trzy pompy poziome, które pobierają wodę ze zbiornika wyrównawczego i tłoczą przez hydrofor do sieci zasilająco rozbiorczej.

Parametry pomp poziomych:

- pompy typu SK-7.02,

- wydajność Q=14 m3/h,

- wysokość podnoszenia H=54,9 m,

- zakres ciśnień 25-40 m,

- sterowanie wyłącznikiem ciśnieniowym.

Zabezpieczenie pracy przed suchobiegiem sondami elektrycznymi w zbiorniku.

W /w urządzenia, obecnie zainstalowane w przepompowni, nie są w stanie zapewnić prawidłowej obsługi ujęcia wody, ze względu na zbyt małą wydajność godzinową oraz konfigurację terenu na trasie przebiegu wodociągu Korytnica-Kotuszów.

W miejscowości Jabłonica występują duże deniwelacje terenu i możliwości przekroczenia ciśnienia dopuszczalnego przy P max oraz nieosiągnięcia wymaganego ciśnienia na wyżej położonych partiach wodociągu przy P min.

Zakres przedsięwzięcia: W ramach przedsięwzięcia należy zaplanować wymianę urządzeń, w celu modernizacji ujęcia wody w Korytnicy, w sposób umożliwiający osiągnięcie optymalnych warunków pracy ujęcia. W szczególności w studniach głębinowych wymienić pompy głębinowe. Parametry i rodzaje pomp dostosować do parametrów sieci. Zmodernizować hydrofornię w Korytnicy, poprzez zastosowanie zestawu hydroforowego z przetwornicą częstotliwości, który wyeliminuje różnicę ciśnień w sieci wodociągowej przy P max i P min, oraz zastosowanie układu sterowania, w celu utrzymania odpowiedniego ciśnienia w sieci. Dodatkowo, należy wykonać system monitoringu pracy ujęcia wody (powiadomienia sms o alarmach np. brak prądu, wyłączenie pomp, informacja o wysokim/niskim ciśnieniu). Uruchomienie ujęcia wody oraz kompleksowe przeszkolenie pracowników z obsługi i konserwacji urządzeń.

 

Część B - Wymiana urządzeń w celu modernizacji przepompowni wody w Kotuszowie

Lokalizacja przedsięwzięcia: województwo świętokrzyskie, powiat staszowski, gmina Szydłów, obręb Kotuszów, działka ewidencyjna nr 94/1.

Opis stanu istniejącego:

Obecnie w przepompowni wody zastosowano zestaw pomp pionowych, typ SK 7.02.1.2, o wydajności 12-20 m3/h, silnik 7.5 kw. Zestaw pomp stracił już na wydajności i nie spełnia należycie swojej funkcji.

Zakres przedsięwzięcia: W ramach przedsięwzięcia należy zaplanować wymianę urządzeń, w celu modernizacji przepompowni wody w Kotuszowie, w sposób umożliwiający osiągnięcie optymalnych warunków pracy przepompowni. W szczególności, zestaw pomp należy wymienić na zestaw hydroforowy o parametrach dostosowanych do wymagań infrastruktury, w celu utrzymania odpowiedniego ciśnienia w sieci.

 

Opis zadania 3:

Zadanie 3 – Wykonanie systemu monitoringu sieci wodociągowej i systemu zdalnego odczytu wodomierzy w miejscowościach Kotuszów, Korytnica i Jabłonica.

Lokalizacja przedsięwzięcia: województwo świętokrzyskie, powiat staszowski, gmina Szydłów, obręby: Kotuszów, Korytnica, Jabłonica

Opis stanu istniejącego:

 • długość istniejącego odcinka sieci wodociągowej: ok. 10 km,
 • średnica istniejącej sieci 160 i 90 mm,
 • ilość wodomierzy ok. 280 szt.,
 • rodzaj wodomierzy: sucho/mokrobieżne DN 20 i DSN 15,

Zakres przedsięwzięcia: W ramach przedsięwzięcia należy zaplanować m. in. wymianę wodomierzy w miejscowościach Kotuszów, Korytnica i Jabłonica (montaż wodomierzy przez wykonawcę), zainstalowanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy, wykonanie systemu monitoringu sieci wodociągowej – 4 punkty w lokalizacji wskazanej przez zamawiającego –istniejąca sieć PCV Ø 160 (3 punkty) i Ø 90 (1 punkt), oraz roboty budowlane i montaż wszelkich urządzeń/elementów niezbędnych do sprawnego działania systemów.

 1. Wymagania dotyczące wodomierzy:
 • jednostrumieniowe sucho bieżne DN15 i DN20 R≥160 H R≥100 V,
 • wodomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną w roku dostawy,
 • korpus wodomierza wykonany z mosiądzu, pokrywany galwanicznie,
 • zgodność wyrobu z normą PN-EN 14154,
 • oznakowanie typu mosiądzu naniesione trwale na korpusie wodomierza,
 • maksymalna temperatura pracy T=50oC,
 • maksymalne ciśnienie robocze P=16 bar,
 • liczydło wodomierza hermetyczne, klasy IP68, obrotowe, ośmiobębenkowe z dokładnością odczytu 1 litr,
 • odporność wodomierza na zewnętrzne pole magnetyczne (czteropolowe sprzęgło magnetyczne, pierścień antymagnetyczny),
 • dwustronne łożyskowanie wirnika na kamieniach technicznych,
 • brak opaski wykonanej z tworzywa sztucznego łączącej korpus wodomierza z liczydłem,
 • możliwość montażu, bezpośrednio na liczydle, wodomierza modułu radiowego, w trakcie eksploatacji, bez uszkodzenia cech legalizacyjnych, wyklucza się rozwiązania oparte na nadajnikach kontaktronowych i optycznych,
 • możliwość aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia lub awarii nakładki radiowej,
 • możliwość rozbudowania o dodatkowe/zamienne urządzenie, w przypadku ciężkich warunków odczytu (głębokie, zalane wodą studnie),
 • Wszystkie wodomierze muszą posiadać aktualny atest higieniczny PZH dopuszczający urządzenia do kontaktu z wodą pitną, europejskie lub polskie świadectwo badania typu lub zatwierdzenie typu, deklarację zgodności wydaną przez producenta, kartę katalogową potwierdzającą spełnianie wymagań technicznych postawionych przez Zamawiającego,
 • wszystkie wodomierze z zamontowanym i skonfigurowanym modułem radiowym, jako komplet, zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Zamawiającego.
 1. Wymagania dotyczące modułów radiowych:
 • konstrukcja modułowa (oddzielna od wodomierza),
 • montaż modułu bezpośrednio na liczydle wodomierza,
 • częstotliwość nośna w wolnym od opłat paśmie,
 • transmisja danych: jednokierunkowa,
 • nie dopuszcza się rozwiązań opartych na nadajnikach kontaktronowych i optycznych,
 • wymagana klasa szczelności modułu: IP68,
 • zasilanie modułu: bateria litowa o żywotności powyżej 10 lat z możliwością nadawanie sygnału co 15 sekund,
 • Funkcje modułu radiowego:
 • podanie aktualnego wskazania wodomierza w momencie odczytu,
 • podanie informacji o alarmach, w tym:

o użyciu magnesu neodymowego,

o demontażu modułu radiowego,

o przecieku z podaniem ilości dni w miesiącu,

o stanie baterii,

o przepływie wstecznym,

 • aktualna data i godzina odczytu (z uwzględnieniem czasu letniego i zimowego oraz lat przestępnych),
 • podanie informacji o przepływach wstecznych,
 • rejestr wskazań licznika z poprzednich 12 miesięcy (wskazanie, przepływ wsteczny),
 • historia alarmów z 12 miesięcy.
 • Funkcje programowalne modułu:
 • aktualna data i godzina,
 • aktualne wskazanie wodomierza,
 • interwał czasowy pomiędzy kolejnymi transmisjami radiowymi, programowalne miesiące, dni, godziny, w których moduł radiowy dokonuje transmisji danych,
 • próg alarmu przepływu wstecznego,
 • próg alarmu wycieku.
 1. Wymagania dotyczące modułów radiowych z funkcją rejestratora:
 • konstrukcja modułowa (oddzielna od wodomierza),
 • nie dopuszcza się rozwiązań zintegrowanych w liczydle wodomierza oraz zespolonych
  z wodomierzem w sposób trwały, który w przypadku demontażu modułu naruszałyby cechy legalizacyjne wodomierza lub powodowały konieczność demontażu wodomierza
  z instalacji,
 • częstotliwość nośna w wolnym od opłat paśmie,
 • transmisja danych: jednokierunkowa,
 • nie dopuszcza się rozwiązań opartych na nadajnikach kontaktronowych i optycznych,
 • wymagana klasa szczelności modułu: IP68,
 • zasilanie modułu: bateria litowa o żywotności powyżej 10 lat, nadawanie co 15 sekund,
 • funkcje modułu radiowego:
 • podanie aktualnego wskazania wodomierza w momencie odczytu,
 • podanie informacji o alarmach, w tym:

o użyciu magnesu neodymowego,

o demontażu modułu radiowego,

o przecieku z podaniem ilości dni w miesiącu,

o stanie baterii,

o przepływie wstecznym,

 • aktualna data i godzina odczytu (z uwzględnieniem czasu letniego
  i zimowego oraz lat przestępnych),
 • podanie informacji o przepływach wstecznych,
 • możliwość zapamiętywania minimum 45 rejestrów poprzednich dni/godzin,
 • rejestr wskazań licznika z poprzednich 12 miesięcy (wskazanie, przepływ wsteczny),
 • historia alarmów z 12 miesięcy,
 • funkcje programowalne modułu:
 • aktualna data i godzina,
 • aktualne wskazanie wodomierza,
 • interwał czasowy pomiędzy kolejnymi transmisjami radiowymi, programowalne miesiące, dni, godziny, w których moduł radiowy dokonuje transmisji danych,
 • próg alarmu przepływu wstecznego,
 • próg alarmu wycieku.
 1. Wymagania dotyczące urządzeń do odczytu i konfiguracji modułów radiowych:
 • odbiornik radiowy zintegrowany na stałe z urządzeniem odczytującym lub komunikujący się za pośrednictwem łącza Bluetooth,
 • możliwość podłączenia do odbiornika radiowego dodatkowej anteny samochodowej w celu polepszenia odbioru sygnału i możliwości realizacji odczytów w układzie drive by,
 • urządzenie do odczytu z systemem Android 4.4 lub wyższym,
 • optyczna głowica do konfiguracji i odczytu zaprogramowanych parametrów modułu radiowego,
 • jedno oprogramowanie do odczytu i konfiguracji modułów radiowych.
 1. Wymagania dotyczące oprogramowania:
 • dostęp do oprogramowania za pomocą portalu WEB,
 • oprogramowanie w języku polskim,
 • możliwość importu i eksportu plików w formacie .csv; .xml; .txt,
 • możliwość integracji z systemem rozliczeniowo – księgowym ZAMAWIAJĄCEGO w układzie wymiany plików,
 • informacja o odczytanych i nieodczytanych licznikach,
 • możliwość kreowania wzoru eksportu plików,
 • archiwizacja pomiarów z okresu 10 lat.

 

Lp.

Nazwa i opis

ilość

1

Wodomierz DN15

10

2

Wodomierz DN20

270

3

Hermetyczny moduł radiowy

260

4

Hermetyczny moduł radiowy z funkcją rejestratora

20

5

Zestaw do radiowego odczytu wraz z licencją i oprogramowaniem

1

 

 1. Wymagania dotyczące przepływomierzy:

Przepływomierz bateryjny zoptymalizowany do aplikacji wodnych, do pomiarów przepływów i detekcji wycieków na sieciach wodociągowych. Czujnik i przetwornik przepływomierza w ochronie IP68. Przepływomierze z możliwością zakopania w ziemi (do 5m) lub zalania (do 10m). Przepływomierz w wersji rozłącznej z przewodem o długości min 10m.

Informacje dotyczące czujnika pomiarowego:

 • wymagane odcinki proste przed i za czujnikiem: 0xD przed i 0xD za (gdzie D = średnica czujnika),
 • przewężenie średnicy wewnętrznej czujnika dla pomiaru niskich przepływów nocnych,
 • elektrody pomiarowe i uziemiające ze stali nierdzewnej 316L,
 • atest PZH do kontaktu z wodą pitną,
 • dokładność pomiaru 0,5% lub 0,4% lub 0,2% potwierdzona protokołem kalibracji na mokro,
 • temperatura medium: - 6...+70 °C,
 • temperatura otoczenia: -20...+70 °C,
 • przechowywanie wartości liczników w przód/tył, danych kalibracyjnych i konfiguracyjnych
  w pamięci czujnika,
 • możliwość zabudowy czujnika na dowolnym rurociągu (pionowym, poziomym, ukośnym).

Informacje dotyczące przetwornika pomiarowego:

 • przetwornik o stopniu ochrony IP68 umożliwiający zalanie przetwornika, np. w komorze,
 • przyłącza MIL (militarne zapewniające IP68) dla kabla z: wyjść impulsowych, komunikacji Modbus, kabla z czujnika,
 • wyświetlacz LCD umożliwiający odczyt stanu liczników w przód i w tył, stanu baterii, prędkości przepływu, przepływu chwilowego i komunikatów awarii,
 • 3 stopniowy status naładowania baterii na wyświetlaczu,
 • obsługa i programowanie przepływomierza za pomocą aplikacji w urządzeniu mobilnym
  z obsługą komunikacji NFC bez rozszczelnienia obudowy (możliwość, konfiguracji parametrów przepływomierza, odczytu stanów alarmowych oraz programowanie wyjść),
 • menu programowania w języku polskim,
 • 3 wyjścia sygnałowe: 2 wyjścia impulsowe pasywne dla przepływu w przód i w tył oraz wyjście cyfrowe dla alarmów,
 • zabezpieczenie dostępu do menu programowania 4-cyfrowym hasłem,
 • co 30 minutowy SELF-TEST podczas, którego przetwornik sprawdza wartości elektryczne przepływomierza i porównuje z zapisanymi wartościami podczas pierwszej kalibracji
  w fabryce, aby upewnić się, że przepływomierz utrzymuje tą samą dokładność pomiarową jak w momencie produkcji,
 • zasilanie z 2 litowych baterii (rozmiar D): czas pracy baterii do 10 lat (bateryjne wewnętrzne podtrzymanie pracy przepływomierza w trakcie wymiany baterii – na czas ok. 2 minut),
 • przechowywanie wartości liczników w przód / tył, danych kalibracyjnych i konfiguracyjnych
  w pamięci czujnika.
 1. Wymagania dotyczące czujnika ciśnienia:
 • wymagany zakres pomiarowy od 0 do 10MP,
 • wykonany ze stali nierdzewnej,
 • stopień ochrony obudowy IP68,
 • długość przewodu 10m.
 1. Wymagania dotyczące modułu telemetrycznego:
 • wymagana klasa szczelności IP68,
 • wymagany odczyt danych z przepływomierzy i czujników ciśnienia,
 • wymagane zasilanie bateryjne o żywotności minimum 5 lat,
 • moduł musi umożliwiać wymianę baterii w miejscu instalacji urządzenia bez utraty klasy szczelności,
 • moduł musi umożliwiać rejestrację danych od 1 minuty i programowanie tego parametru przez użytkownika,
 • moduł musi umożliwiać konfigurację i lokalny odczyt w standardzie NFC,
 • urządzenie musi generować i przekazywać alarmy o następujących zdarzeniach: 
 • zmianie czasu wewnętrznego urządzenia,
 • zmianie licznika objętości,
 • ingerencji magnetycznej,
 • niskim poziomie baterii (poniżej 10%),
 • zmianie wagi impulsu,
 • przekroczeniu zaprogramowanego minimalnego przepływu i ciśnienia,
 • przekroczeniu zaprogramowanego maksymalnego przepływu i ciśnienia,
 • wycieku,
 • braku zasięgu sieci GSM.
 • moduł musi umożliwiać natychmiastowe dosłanie danych pomiarowych po wykryciu alarmu.  
 1. Wymagania dotyczące oprogramowania do zarządzania odczytami i wizualizacji danych:
 • oprogramowanie w języku polskim,
 • do działania od strony użytkownika wymagana jedynie przeglądarka internetowa zgodna z obowiązującymi standardami,
 • system musi umożliwić zdalną konfiguracje parametrów urządzenia,
 • system powinien umożliwiać prezentowanie danych z poszczególnych punktów pomiarowych w formie wykresów trendu strumienia godzinowego oraz zużycia dobowego,
 • system powinien umożliwiać generowanie raportów dobowych. Godzina końca doby raportów powinna być konfigurowalna. Raporty dobowe powinny zawierać trend przyrostów godzinowych w danej dobie wraz z tabelą: data rekordu wraz z godziną, stan licznika, przyrost objętości w ciągu godziny, przyrost objętości w kierunku wstecznym, minimalny strumień, maksymalny strumień w danej godzinie,
 • system powinien umożliwiać generowanie raportów miesięcznych. Raporty miesięczne powinny zawierać trent przyrostów dobowych w danym miesiącu wraz z tabelą: data rekordu, stan licznika, przyrost objętości w ciągu doby, przyrost objętości w kierunku wstecznym, minimalny strumień, maksymalny strumień w danej dobie,
 • system powinien umożliwiać export raportów dobowych, miesięcznych do postaci plików pdf, csv oraz excel,
 • system powinien umożliwić definiowanie alarmów przez panel przeglądarki internetowej, definiowanie alarmów z automatycznym wysyłaniem powiadomień do zdefiniowanych użytkowników.
 1. Wymagania dotyczące słupka telemetrycznego:
 •  wykonanie z HDPE w postaci cylindrycznej kolumny, posadowionej na betonowej stopie,
 • korpus słupka o średnicy 200mm wyposażony w wspornik do montażu różnego rodzaju łączówek szczelinowych,
 • kołpak o średnicy 225mm przystosowany do zamknięcia zamkiem,
 • betonowa podstawa z wbudowanymi kolanami do łatwego wprowadzania kabli do słupka,
 • elementy stalowe zabezpieczone są przed korozją przez cynkowanie galwaniczne.
 1. Wymagania dotyczące montażu:
 • montaż przepływomierzy w wyznaczonych przez zamawiającego miejscach,
 • uzbrojenie słupków telemetrycznych wraz z urządzeniami komunikacyjnymi,
 • rekultywacja terenu po pracach ziemnych związanych z montażem przepływomierzy.
 1. Proponowane rozwiązania powinny być oparte na najlepszych dostępnych technologiach, sprawdzonych, zapewniających uzyskanie wymaganych prawem parametrów obiektu, przy najlepszych stosunkach kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.
 2. Obowiązkiem Wykonawcy jest wskazanie w PFU takich rozwiązań, które zapewnią późniejszą prawidłową realizację inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Przedmiot umowy musi odpowiadać także warunkom określonym w:

- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z późn. zm.),

- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1169),

- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 2280).

 1. PFU zostanie opracowane z uwzględnieniem wszelkich obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 2. Przedmiot umowy należy wykonać w 3 egz. w wersji papierowej i 1 wersji elektronicznej na płycie CD:
 • tekst w formacie .doc lub .docx oraz pdf,
 • rysunki w formacie .dwg i .dxf oraz .pdf,
 • kosztorys w formacie .ath oraz .pdf.
 1. Wykonawca ma obowiązek konsultowania z Zamawiającym wszelkich zastosowanych w dokumentacji rozwiązań, w tym także technologicznych, konstrukcyjnych, sprzętowych i materiałowych.
 2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni współpracę z wykonawcą projektu budowlanego i wykonawcą robót budowlanych (wsparcie techniczne Zamawiającego) na etapie realizacji inwestycji w zakresie jej zgodności z PFU.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby osoba/osoby sporządzająca/e dokumentację będącą przedmiotem zamówienia posiadała/y odpowiednie uprawnienia budowlane w myśl obowiązującego prawa budowlanego, dla tego rodzaju przedsięwzięć, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce przez właściwy organ.
 4. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego udzielania Zamawiającemu wyjaśnień odnośnie PFU będącego przedmiotem umowy – na etapie przeprowadzania procedury wyboru Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowości Kotuszów, Korytnica i Jabłonica”, tzn. udzielania odpowiedzi na pytania osób zainteresowanych złożeniem oferty w postępowaniu, a dotyczących PFU oraz zawartych w nim rozwiązań, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od ich przekazania chyba, że niezbędne będzie szybsze udzielenie odpowiedzi (w czasie wskazanym przez Zamawiającego), przy czym czas na udzielenie odpowiedzi w takim przypadku nie może być dłuższy niż 24 godziny.

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny
 1. Na załączonym formularzu oferty, należy przedstawić cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
 5. Rozliczenie finansowe za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej za wykonaną dostawę potwierdzoną protokołem zdawczo-odbiorczym.

 

 1. Rodzaje i opis kryteriów

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1 kryterium: cena – 100%.

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą zaoferowaną ceną (jeśli cena najkorzystniejszej oferty nie przekroczy kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia). Wynik postępowania będzie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

 

 1. Termin realizacji zamówienia

Etap I – 25.10.2022 r.

Etap II – 02.12.2022 r.

Zamówienie należy wykonać do dnia 02.12.2022 r. 

Etap I – Wykonawca przekaże Zamawiającemu, do wstępnej weryfikacji, kompletne opracowanie (przygotowane zgodnie z pkt II Zaproszenia do składania ofert) do dnia 25.10.2022 r. Zamawiający w terminie 14 dni od przekazania dokumentacji, przekaże Wykonawcy uwagi do przekazanej dokumentacji.

Etap II - Wykonawca przekaże Zamawiającemu po naniesieniu poprawek, kompletne opracowanie uwzględniające uwagi Zamawiającego, stanowiące przedmiot zamówienia do dnia 02.12.2022 r. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 14 dni od jego przekazania.

 

 1. Termin i sposób składania ofert.

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 20.09.2022 r., w siedzibie Zamawiającego: Gmina Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, Sekretariat – pokój 11 lub e-mailem na adres: gmina@szydlow.pl.

 

 1. Informacje o formalnościach
 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację o wyniku postępowania. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego ofertę uzna za najkorzystniejszą wskazując miejsce i termin podpisania umowy.
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. W przypadku, gdy zostaną złożone dwie oferty o takiej samej, a zarazem najniższej cenie, Wykonawcy, którzy złożyli te oferty zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych z ceną nie wyższą od zaoferowanej w ofercie podstawowej – do skutecznego rozstrzygnięcia postępowania.
 4. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a także do zakończenia postępowania bez wybrania jakiejkolwiek oferty.
 5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku, do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na czas trwania tych okoliczności. Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu Wykonawca składa oświadczenie na formularzu ofertowym.

 

 1. Klauzula informacyjna z art. 13 ust. 1 i 2 RODO w celu związanym z postępowaniem
  o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość bez podatku od towarów i usług jest mniejsza niż kwota 130.000,00 zł

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Szydłów (ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów), tel. kontaktowy: 41 35 45 125, adres e-mail: gmina@szydlow.pl).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z zamówieniem, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 000 zł netto, prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie sprawy (11 lat) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - dostawcy usług poczty mailowej, strony BIP, dostawcy usług informatycznych w zakresie programów księgowo-ewidencyjnych.
 7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
 • w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
 • na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.
 1. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 2. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy.
 3. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
 4. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku, gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
 5. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
 6. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Projekt umowy.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2022-09-13 08:32

Dodanie załącznika/ załączników - Małgorzata Walkowicz

2022-09-13 08:01

Dodanie artykułu - Małgorzata Walkowicz

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

 

woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 354 51 25
gmina@szydlow.pl
 
 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.