Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wyświetl stronę główną » Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł (od 01.01.2021 r.) » ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Podtytuł: „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania robót budowlanych przy odcinku kanalizacji sanitarnej na placu zamkowym w Szydłowie”

Zaproszenie do składania ofert

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 000 zł netto, prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), na

 

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania robót budowlanych przy odcinku kanalizacji sanitarnej na placu zamkowym w Szydłowie”.

 

 1. Zamawiający

Gmina Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, REGON 291010814, NIP 866 16 08 398.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów niezbędnych do wykonania zadania pn. Wykonanie robót budowlanych przy odcinku kanalizacji sanitarnej na placu zamkowym w Szydłowie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami Zamawiającego, w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682). w tym m.in.:
 • opracowanie dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia,
 • opracowanie kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane,
 • opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, warunków, decyzji i innych dokumentów na podstawie pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach związanych z przygotowywaniem przedmiotu zamówienia,
 • uzyskanie, w imieniu zamawiającego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
 1. Oprócz podstawowych obowiązków określonych w art. 20 ust. 1 prawa budowlanego, w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązuje się projektanta do zapewnienia nadzoru autorskiego, bez dodatkowego wynagrodzenia, w tym:
 • stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
 • uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
 • wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej,
 • udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego.
 1. Parametry odcinka sieci kanalizacyjnej, przy którym będą wykonywane roboty budowlane, w ramach przedsięwzięcia oraz inne niezbędne informacje:
 • długość odcinka sieci kanalizacyjnej: ok. 55 m,
 • ilość studni – 2 szt.,
 • średnica istniejącej sieci 250 mm,
 • w przebiegu występują kolizje z innymi sieciami,
 • lokalizacja studni stanowiącej początek przedmiotowego odcinka: działka nr ewidencyjny 725/2 w obrębie Szydłów,
 • lokalizacja studni stanowiącej koniec przedmiotowego odcinka: działka nr ewidencyjny 572 w obrębie Szydłów.

Uwaga: Parametry odcinka sieci kanalizacyjnej, przy którym będą wykonywane roboty budowlane, zaplanowane
w projekcie, mogą być zupełnie inne –parametry te będą zależały od przyjętego przez projektanta sposobu rozwiązania problemu.

 1. Zakres dokumentacji projektowej:

Dane podstawowe:

Nazwa inwestycji: „Wykonanie robót budowlanych przy odcinku kanalizacji sanitarnej na placu zamkowym w Szydłowie”.

Inwestor: Gmina Szydłów, ul. Rynek 2, 28 – 225 Szydłów.

Lokalizacja inwestycji: województwo świętokrzyskie, powiat staszowski, gmina Szydłów, obręb Szydłów.

Zakres inwestycji: Należy zaplanować taki zakres robót budowlanych, którego wykonanie umożliwi prawidłowe i bezawaryjne działanie systemu kanalizacji sanitarnej na bieżącym odcinku oraz wyeliminuje wszelkie zdiagnozowane problemy związane z korzystaniem z infrastruktury. Wykonawca w ramach zadania, we własnym zakresie, zleci lub wykona niezbędne prace geodezyjne (w szczególności związane z inwentaryzacją elementów sieci, sprawdzeniem wysokości posadowienia studni itp.) i/lub inne pomiary, analizy i opracowania, które będą jego zdaniem niezbędne do określenia skutecznych metod usprawnienia działania odcinka sieci.

Uwaga:

 • W miejscu realizacji inwestycji obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
 • Miejsce realizacji inwestycji znajduje się w obszarze ochrony zabytków.
 • Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia wymaga opiniowania i uzgadniania z Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Kielcach.
 • Gmina Szydłów posiada raport oraz film z inspekcji przedmiotowego odcinka kanalizacji wykonywanej w 2022 r. (materiały do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Szydłów).
 • Przed wystąpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych do właściwego organu, Wykonawca uzyska dla przygotowanej dokumentacji projektowej akceptację Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie, że na zapoznanie się z dokumentacją Wykonawca zapewni mu czas minimum 7 dni.

W celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca m. in.:

• uzyska aktualną mapę do celów projektowych,

• uzyska wyniki pomiarów geodezyjnych (w szczególności związane z ponowną inwentaryzacją elementów sieci, sprawdzeniem wysokości posadowienia studni itp.) i/lub inne materiały, analizy i opracowania, które będą jego zdaniem niezbędne do określenia skutecznych metod usprawnienia działania odcinka sieci,

• uzyska stosowne zgody właścicieli działek, wchodzących w zakres opracowania (w zależności od miejsca i zakresu realizacji planowanych robót budowlanych) - zgoda ma być wyrażona w formie pisemnej, z załącznikiem graficznym w postaci mapy sytuacyjno-wysokościowej obrazującej uzgodniony przebieg, projektowanej sieci kanalizacyjnej (załącznik graficzny do oświadczenia winien być tożsamy z projektowanym przebiegiem sieci), oraz zobowiązany jest do spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisów RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r, str. 1),

• uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, warunki techniczne, decyzje oraz opracuje i lub zgłoszenia robót budowlanych.

 1. Wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne Wykonawca opracuje w uzgodnieniu z Zamawiającym, z tym, że to po stronie Wykonawcy jest wskazanie technologii, której zastosowanie jest najbardziej racjonalne z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego. Proponowane rozwiązania powinny być oparte na najlepszych dostępnych technologiach, sprawdzonych, przy możliwie najlepszej efektywności kosztowej. Obowiązkiem Wykonawcy jest wskazanie takich rozwiązań, które zapewnią późniejszą prawidłową realizację inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Zamawiający wymaga, minimum dwóch spotkań w siedzibie Zamawiającego, w celu omówienia wszelkich spraw związanych z projektowanym przedsięwzięciem oraz dokonania wszelkich ustaleń i uzgodnień zastosowanych rozwiązań projektowych.
 3. Składniki kosztów robót budowlanych powinny odpowiadać, co najmniej grupom robót w rozumieniu Wspólnego Słownika Zamówień i obejmować koszty wszystkich robót niezbędnych do wykonania inwestycji. Wykonawca zobowiązuje się, do dokonania aktualizacji kosztów inwestycji, dwukrotnie, na żądanie Zamawiającego, w dowolnym terminie, w ciągu 36 miesięcy od dnia spisania protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji, bez dodatkowego wynagrodzenia. Czas na sporządzenie aktualizacji wynosi
  7 dni od dnia zgłoszenia takiej potrzeby, przez Zamawiającego.
 4. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, w trakcie trwania umowy, Wykonawca przygotuje przedmiot zamówienia w taki sposób, aby był on zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na dzień odebrania przedmiotu zamówienia, przez Zamawiającego protokołem zdawczo-odbiorczym.
 5. Zastosowane w dokumentacji rozwiązania nie mogą wskazywać tylko na jednego konkretnego producenta/dostawcę i nie mogą ograniczać konkurencji. W przypadku konieczności posłużenia się nazwami producentów i konkretnych wyrobów należy stosować dopisek lub równoważne, a także obligatoryjnie określić kryteria oceny równoważności.
 6. Wszelkie analizy, obliczenia, materiały graficzne, badania, które będą niezbędne do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach wynagrodzenia, za przedmiot zamówienia. Wykonawca pozyska na własny koszt wszelkie materiały niezbędne do jego zrealizowania.
 7. Zakres i forma dokumentacji projektowej powinny odpowiadać wymogom określonym w:
 • Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840),
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454),
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).
 1. Przedmiot umowy należy wykonać w 5 egz. w wersji papierowej i 1 wersji elektronicznej na płycie CD:
 • tekst w formacie .doc lub .docx oraz pdf,
 • rysunki w formacie .dwg i .dxf oraz .pdf,
 • kosztorys inwestorski .ath i .pdf.
 1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby osoba/osoby sporządzająca/e dokumentację będącą przedmiotem zamówienia posiadała/y odpowiednie uprawnienia budowlane w myśl obowiązującego prawa budowlanego, dla tego rodzaju przedsięwzięć, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce przez właściwy organ.
 2. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego udzielania Zamawiającemu wyjaśnień odnośnie dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem umowy, na etapie przeprowadzania procedury wyboru Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie robót budowlanych przy odcinku kanalizacji sanitarnej na placu zamkowym w Szydłowie, tzn. udzielania odpowiedzi na pytania osób zainteresowanych złożeniem oferty w postępowaniu na roboty budowlane realizowane na podstawie dokumentacji projektowej, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od ich przekazania chyba, że niezbędne będzie szybsze udzielenie odpowiedzi (w czasie wskazanym przez Zamawiającego), przy czym czas na udzielenie odpowiedzi w takim przypadku nie może być dłuższy niż 24 godziny.
 3. Wykonawca, wraz z dokumentacją, przekaże Zamawiającemu pisemne oświadczenie, że przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z zawartą umową, obowiązującymi przepisami i normami, i że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny
 1. Na załączonym formularzu oferty, należy przedstawić cenę netto, brutto oraz wartość podatku vat, za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
 5. Rozliczenie finansowe za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej za wykonaną dostawę potwierdzoną protokołem zdawczo-odbiorczym.

 

 1. Rodzaje i opis kryteriów

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1 kryterium: cena – 100%.

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą zaoferowaną ceną (jeśli cena najkorzystniejszej oferty nie przekroczy kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia). Wynik postępowania będzie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

 

 1. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać w terminie: 12 miesięcy od podpisania umowy.

 

 1. Termin i sposób składania ofert.

Ofertę cenową należy złożyć, na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert, w terminie do dnia 11.05.2023 r. w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Szydłów,
ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, Sekretariat – pokój 11 lub e-mailem na adres: gmina@szydlow.pl.

 

 1. Informacje o formalnościach
 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację o wyniku postępowania. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego ofertę uzna za najkorzystniejszą wskazując miejsce i termin podpisania umowy.
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.
 4. W przypadku, gdy zostaną złożone dwie oferty o takiej samej, a zarazem najniższej cenie, Wykonawcy, którzy złożyli te oferty zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych z ceną nie wyższą od zaoferowanej w ofercie podstawowej – do skutecznego rozstrzygnięcia postępowania.
 5. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a także do zakończenia postępowania bez wybrania jakiejkolwiek oferty.
 6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku, do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na czas trwania tych okoliczności. Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu Wykonawca składa oświadczenie na formularzu ofertowym.

 

 1. Klauzula informacyjna z art. 13 ust. 1 i 2 RODO w celu związanym z postępowaniem
  o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość bez podatku od towarów i usług jest mniejsza niż kwota 130.000,00 zł

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Szydłów (ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów), tel. kontaktowy: 41 35 45 125, adres e-mail: gmina@szydlow.pl).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z zamówieniem, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 000 zł netto, prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie sprawy (11 lat) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - dostawcy usług poczty mailowej, strony BIP, dostawcy usług informatycznych w zakresie programów księgowo-ewidencyjnych.
 7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
 • w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
 • na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.
 1. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 2. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy.
 3. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
 4. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku, gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
 5. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
 6. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Projekt umowy.
 3. Załącznik graficzny.
 4. Raport z inspekcji.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2023-04-26 12:30

Dodanie załącznika/ załączników - Roksana Gozdek

2023-04-26 12:30

Dodanie załącznika/ załączników - Roksana Gozdek

2023-04-26 12:30

Dodanie załącznika/ załączników - Roksana Gozdek

2023-04-26 12:27

Dodanie artykułu - Roksana Gozdek

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

 

woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 354 51 25
gmina@szydlow.pl
 
 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.