Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wyświetl stronę główną » Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł (od 01.01.2021 r.) » ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Podtytuł: „Dostawa sprzętu IT, oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – III postępowanie

Zaproszenie do składania ofert

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 000 zł netto, prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, na zadanie pn. „Dostawa sprzętu IT, oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – III postępowanie.

 

Umowa o powierzenie grantu o numerze 3700/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

 

 1. Zamawiający

Gmina Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, REGON 291010814, NIP 866 16 08 398.

                                                                                               

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących urządzeń:

 

Stacja robocza o następujących parametrach:

* Procesor min. 6 rdzeni 12 wątków osiągający w teście Passmark na stronie: www.cpubenchmark.net co najmniej 19000 punktów, Zainstalowana pamięć RAM 16 GB

* Maks. wielkość pamięci 64 GB

* Liczba obsadzonych gniazd pamięci 1

* Liczba wolnych gniazd pamięci 1

* Rodzaj pamięci DDR4

* Częstotliwość szyny pamięci 3200 MHz

* Pojemność dysku SSD min. 512 GB

* Format szerokości SSD M.2

* Interfejs dysku SSD PCI-Express

* Porty wideo

* 1 x HDMI

* 1 x DisplayPort

* Interfejs sieciowy

* 1 x 10/100/1000 Mbit/s

* Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

* Bluetooth

* Wbudowany napęd optyczny DVD-RW

* Wbudowany czytnik kart pamięci Tak

* min. 4 x USB 2.0 Type-A

* min. 4 x USB 3.0 Type-A

* Pozostałe porty we/wy

* 1 x Audio (Line-out)

* 1 x Audio (Combo)

* 1 x RJ-45

* Gniazda rozszerzeń

* 1 x PCIe x 1

* 1 x PCIe x 16

* 2 x M.2

* Moc zasilacza min. 180 W

* System operacyjny Windows 10 lub 11 wersja Pro.

 

Dodatkowe oprogramowanie:

* Pakiet Microsoft Office STD 2021 wersja nowa nigdzie nie używana.

 

Akcesoria w zestawie:

- Klawiatura i myszka bezprzewodowa producenta zaoferowanego komputera

- Monitor producenta komputera o przekątnej min. 22" z wbudowanymi głośnikami stereo
i wejściami min. 1 x HDMI, 1 x DP.

- Zasilacz awaryjny:

* moc pozorna: 800VA,

* moc skuteczna: 480W,

* zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, przeciwprzepięciowe, termiczne.

 

Kody CPV wspólnego słownika zamówień:

30200000- 1 Urządzenia komputerowe

30230000- 0 Sprzęt związany z komputerami

30214000- 2 Stacje robocze

48000000- 8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

 

 1. Miejsce dostawy wraz z wniesieniem do siedziby Zamawiającego: Polska, województwo świętokrzyskie, powiat staszowski, gmina Szydłów, Urząd Miasta i Gminy Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów.
 2. Zamawiający wymaga:
 • fabrycznie nowego systemu operacyjnego/oprogramowania biurowego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu,
 • by oprogramowanie systemowe/biurowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera,
 • aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji,
 • aby system operacyjny dawał możliwość podłączenia do domeny Active Directory.
 1. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości, co do ich legalności.
 2. Wymagany okres gwarancji na dostarczony sprzęt objęty przedmiotem zamówienia wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia – protokołu odbioru podpisanego przez Strony bez zastrzeżeń.
 3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub  pochodzenie, źródło lub szczególny proces, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta/dostawcę – nie stanowi to preferowania konkretnego wyrobu lub producenta/dostawcy lecz  ma na celu  jedynie wskazanie cech – parametrów technicznych, użytkowych i jakościowych nie gorszych od podanych w opisie. Należy to więc traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia.
 4. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w zaproszeniu ofertowym parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w zaproszeniu ofertowym, również dopuszcza się wykazanie normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w zaproszeniu ofertowym. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wykazania „równoważności”.
 5. Wykonawca musi zaoferować sprzęt spełniający min. takie wymagania i parametry techniczne, jak w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca może zaoferować produkty o lepszych parametrach. Dostarczone przedmioty zamówienia powinny być fabrycznie nowe, wykonane zgodnie z wymaganiami i normami mającymi zastosowanie do danego wyrobu, wolne od wad, odpowiadać normom jakościowym, określonym we właściwych aktach prawnych, posiadać aktualne aprobaty techniczne, gwarancje producenta, niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa oraz winny spełniać wszelkie wymogi przewidziane obowiązującymi przepisami dla tego typu wyrobów.
 6. Zamawiający dopuszcza wyłącznie sprzęt fabrycznie nowy, pochodzący z oficjalnego kanału dystrybucji. Na żądanie zamawiającego wykonawca ma obowiązek udostępnić dokumenty to poświadczające.
 7. Dostarczone oprogramowanie musi być oryginalne, pochodzące z legalnych kanałów dystrybucji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w dokumenty potwierdzające legalność dostarczanego oprogramowania.
 8. Określenie warunków udziału w postępowaniu:
  1. Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:
 1. zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszego Zaproszenia,
 2. złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.
  1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenia w zakresie:
 1. spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3;
 2. braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4.

 

 1. Zakres zamówienia:

Zakres rzeczowy zamówienia zgodny z rozdziałem II ust. 1 zaproszenia do składania ofert.

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny
 1. Na załączonym formularzu oferty, należy przedstawić cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
 5. Rozliczenie finansowe za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej za wykonaną dostawę potwierdzoną protokołem zdawczo-odbiorczym.
 6. Cena nie ulegnie zmianie przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji ze względu na inflację.
 7. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo, a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena podana słownie.
 8. Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary, których nabycie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) to Wykonawca wraz z ofertą składa o tym informację wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. - Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje.
 9. W okolicznościach, o których mowa w ust. 8 Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

 

 1. Rodzaje i opis kryteriów
 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 

Nr kryt.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1

Cena brutto

100% = 100 pkt

 

Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksimum 100 pkt.

 

 1. Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:

 

l.p.

 

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1

Cena brutto

Liczba punktów = Cn/Cb  x 100

gdzie:

 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nieodrzuconych

 - Cb – cena oferty badanej

 - 100 wskaźnik stały

100 %

100 pkt

 

 

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach.
 2. Zamawiający wybierze ofertę, jeśli cena najkorzystniejszej oferty nie przekroczy kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

 

 1. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać w ciągu 2 miesięcy od daty podpisania umowy.  

 

 1. Termin i sposób składania ofert

Ofertę cenową wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 24.05.2023 r., w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, Sekretariat – pokój 11, lub e- mailem na adres: gmina@szydlow.pl, lub złożyć ofertę za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności Bazy konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Do oferty należy dołączyć szczegółową specyfikację techniczną wszystkich oferowanych urządzeń oraz oprogramowania na podstawie, której jednoznacznie będzie można stwierdzić spełnienie warunków określonych przez Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje uzupełniania specyfikacji technicznej złożonej z ofertą.

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

 1. Informacje o formalnościach
 1. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację o wyniku postępowania. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego ofertę uzna za najkorzystniejszą wskazując miejsce i termin podpisania umowy.
 3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty,
  ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach – do skutecznego rozstrzygnięcia postępowania.
 5. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a także do zakończenia postępowania bez wybrania jakiejkolwiek oferty.
 6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku, do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na czas trwania tych okoliczności. Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu Wykonawca składa oświadczenie na formularzu ofertowym.
 7. Wykluczeni zostaną wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującym w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel.

Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia – wzór zał. nr 4 do zaproszenia.

 1. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Mateusz Szwarc, tel. 41 354-51-25.

 

 1. Klauzula informacyjna z art. 13 ust. 1 i 2 RODO w celu związanym z postępowaniem
  o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość bez podatku od towarów i usług jest mniejsza niż kwota 130.000,00 zł

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Szydłów (ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów), tel. kontaktowy: 41 35 45 125, adres e-mail: gmina@szydlow.pl).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z zamówieniem, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 000 zł netto, prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie sprawy (11 lat) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - dostawcy usług poczty mailowej, strony BIP, dostawcy usług informatycznych w zakresie programów księgowo-ewidencyjnych.
 7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
 • w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
 • na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.
 1. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 2. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy.
 3. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
 4. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
 5. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
 6. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Projekt umowy.
 3. Oświadczenie dot. spełnienia warunków.
 4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2023-05-16 11:10

Dodanie załącznika/ załączników - Małgorzata Walkowicz

2023-05-16 11:10

Dodanie załącznika/ załączników - Małgorzata Walkowicz

2023-05-16 11:10

Dodanie załącznika/ załączników - Małgorzata Walkowicz

2023-05-16 11:10

Dodanie załącznika/ załączników - Małgorzata Walkowicz

2023-05-16 11:10

Dodanie załącznika/ załączników - Małgorzata Walkowicz

2023-05-16 11:05

Dodanie artykułu - Małgorzata Walkowicz

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

 

woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 354 51 25
gmina@szydlow.pl
 
 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.