Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

ROZEZNANIE CENOWE PRZEPROWADZANE NA POTRZEBY OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Wyświetl stronę główną » Zagospodarowanie przestrzenne » ROZEZNANIE CENOWE PRZEPROWADZANE NA POTRZEBY OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Podtytuł: na zadanie pn. „Opracowanie aktu planowanie przestrzennego - Plan Ogólny Gminy Szydłów”

ROZEZNANIE CENOWE PRZEPROWADZANE NA POTRZEBY OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA na zadanie pn.
„Opracowanie aktu planowanie przestrzennego - Plan Ogólny Gminy Szydłów”.

 

 1. Zamawiający

Gmina Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, REGON 291010814, NIP 866 16 08 398.

                                                                                                                               

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

Opracowanie projektu aktu zagospodarowania przestrzennego wykonanego zgodnie z przepisami Ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), a także pozostałymi, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, aktualnymi na dzień jego sporządzania.

Podczas opracowywania projektu należy uwzględniać uwagi zgłaszane przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy i treść aktualnego orzecznictwa sądowego, mogącego mieć wpływ na przedmiot zamówienia.

 

Najważniejsze informacje o obszarze, dla którego sporządzany będzie akt:

Gmina Szydłów leży w województwie świętokrzyskim, ok. 40 km na południowy-wschód od stolicy regionu – Kielc, ma charakter miejsko-wiejski, a jej obszar wynosi ok. 11 tys. ha. Zamieszkuje ją ok. 4 tys. mieszkańców. W Szydłowie krzyżują się dwie drogi wojewódzkie: nr 765 relacji Jędrzejów-Osiek i nr 756 relacji Stopnica-Starachowice. Obszar gminy położony jest w obrębie dwóch jednostek geomorfologicznych: Pogórza Szydłowskiego (część północna) i Niecki Połanieckiej (część południowa). Cały obszar leży w obrębie zlewni dwóch rzek: Wschodniej i Czarnej Staszowskiej, przy czym Wschodnia jest dopływem Czarnej. Na terenie gminy znajduje się 16 wsi sołeckich: Brzeziny, Gacki, Grabki Duże, Jabłonica, Korytnica, Kotuszów, Mokre, Osówka, Potok, Potok Rządowy, Rudki, Solec, Szydłów, Wola Żyzna, Wolica, Wymysłów. Na terenie gminy znajduje się wiele zabytków - najcenniejszy jest średniowieczny układ urbanistyczny Szydłowa z murami obronnymi, zamkiem, kościołami i synagogą.

 

Z obowiązującymi dokumentami planistycznymi można zapoznać się pod linkami:

 

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłów:

https://www.szydlow.bip.jur.pl/artykuly/3928

 

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szydłów:
https://www.szydlow.pl/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego/

 

 1. Opis sposobu wyceny usługi
 1. Należy przedstawić cenę NETTO za realizację przedmiotu zamówienia.
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich, cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 

 1. Termin i sposób przesłania informacji

Informację z wycenionym kosztem NETTO usługi, należy przesłać, w terminie do dnia 14.06.2024 r.,
e-mailem na adres: oferty@szydlow.pl, w języku polskim, dopuszczalne formaty plików: pdf, jpg.

 

 1. Klauzula informacyjna z art. 13 ust. 1 i 2 RODO w celu związanym z postępowaniem
  o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Szydłów (ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów), tel. kontaktowy: 41 35 45 125, adres e-mail: gmina@szydlow.pl).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z zamówieniem, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 000 zł netto, prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz z zamówieniem prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie sprawy (11 lat) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - dostawcy usług poczty mailowej, strony BIP, dostawcy usług informatycznych w zakresie programów księgowo-ewidencyjnych.
 7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
 • w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
 • na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.
 1. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 2. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy.
 3. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
 4. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
 5. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
 6. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

 

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2024-06-07 13:53

Dodanie załącznika/ załączników - Roksana Gozdek

2024-06-07 13:44

Dodanie artykułu - Roksana Gozdek

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

 

woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 354 51 25
gmina@szydlow.pl
 
 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.