Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2024

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia » ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2024

Podtytuł: o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „Zachowanie, zabezpieczenie i utrwalenie kościoła filialnego p.w. Wszystkich Świętych w Szydłowie”

Nr sprawy: 1/PŚW/2024                                                                                   Szydłów, dnia 19.06.2024 roku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2024

o udzielenie zamówienia na zadanie pn.Zachowanie, zabezpieczenie i utrwalenie kościoła filialnego p.w. Wszystkich Świętych w Szydłowie

 

Zamawiający realizuje zadanie (dalej „Projekt”) „Zachowanie, zabezpieczenie i utrwalenie kościoła filialnego p.w. Wszystkich Świętych w Szydłowie”, który pozyskał dofinansowanie (wstępna promesa) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Projekt jest realizowany w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przedmiot zamówienia opisano w załączonym Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Podmiotem udzielającym dotacji jest Gmina Szydłów.

 

Rozdział I – Nazwa i Adres Zamawiającego

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Władysława w Szydłowie, Staszowska 15, 28-225 Szydłów, NIP 655-12-83-681, REGON 040048033

 

Osoba do kontaktu w zakresie zagadnień merytorycznych:

Sebastian Kiciński, adres e – mail: inwestycje@szydlow.pl

 

Rozdział II – Tryb Udzielenia Zamówienia

Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzonej procedurze w celu wyłonienia Wykonawcy – w zapytaniu ofertowym, które zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Szydłów w zakładce: OGŁOSZENIA,

adres strony: https://www.szydlow.bip.jur.pl/kategorie/ogloszenia

 

Rozdział III – Opis Przedmiotu Zamówienia

 1. Załączony program funkcjonalno-użytkowy określa zakres, wymagania oraz warunki realizacji poszczególnych etapów zadania tj.:

Etap I.

Opracowanie dokumentacji projektowej w tym:

 1. wykonanie projektu budowlanego z zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym między innymi budowlanego oraz Ustawy o ochronie zabytków oraz opieki nad zabytkami, kosztorysu oraz STWiOR,
 2. uzyskanie prawomocnego pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie robót (WUOZ w Kielcach),
 3. uzyskanie prawomocnego pozwolenia budowlanego wraz z zawiadomieniem o rozpoczęciu i zakończeniu robót budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Staszowie,
 4.  uzyskanie wszelkich materiałów, uzgodnień, warunków i decyzji wymaganych do realizacji,

Należy opracować:

- szczegółowy program prac konserwatorskich zawierający pełną konserwację techniczną i estetyczną zewnętrznych wypraw tynkarskich i sztukatorskich oraz elementów kamiennych,

- wytyczne techniczne i technologiczne w zakresie zabezpieczenia okapników przypór,

- wytyczne techniczne i technologiczne w zakresie naprawy pokrycia dachu,

- wytyczne techniczne i technologiczne w zakresie uporządkowania strefy przycokołowej.

Elementem zamówienia jest uzyskanie stosownych opinii, uzgodnień, pozwoleń, pozwolenia konserwatorskiego WUOZ w Kielcach i innych niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na roboty budowlane w Starostwie Powiatowym w Staszowie.

Etap II.

Roboty budowlane i prace konserwatorskie obejmujące:

• roboty przygotowawcze związane z przygotowaniem terenu i obiektu do prowadzenia robót budowlanych,

• prace remontowe wypraw tynkarskich i sztukatorskich,

• prace konserwatorskie elementów kamiennych,

• zabezpieczenie okapników przypór,

• prace remontowe pokrycia dachu,

• usunięcie betonowej opaski i wykonanie opaski z kamienia naturalnego.

Efektem technicznym przedmiotowego zadania będzie odrestaurowana pierwotnej estetyki bryły kościoła świadczącej o jego historii, oraz wyeksponowanie charakterystycznych elementów i zdobień dawnych elewacji. Prace remontowe podejmowane przy obiekcie uchronią go przed dalszą degradacją wykończeni elewacji, oraz całej konstrukcji budynku i pozwolą zachować dla następnych pokoleń.

 1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów oraz zakres robót.

Wymiary zewnętrzne:

Długość: 22,47 m

Szerokość: 13,46 m

Wysokość obiektu: 12,47 m

Powierzchnia użytkowa – ok. 166 m2

Liczba kondygnacji: jedna kondygnacja

Zakres prac remontowo-konserwatorskich:

• Remont zewnętrznych wypraw tynkarskich i sztukatorskich (gzyms górny) będzie polegać na: usunięciu odspojonych warstw tynkarskich, oczyszczeniu powierzchni, impregnacji biobójczej i wzmacniającej w miejscach o osłabionej strukturze, przeprowadzeniu zabiegów odsalających strefę cokołową oraz wprowadzeniu w miejscu obecnych zapraw cementowych solochłonnych tynków renowacyjnych, wzmocnieniu systemowymi prętami ze stali kwasoodpornej miejscowo występujących pęknięć murów, uzupełnieniu warstw tynkarskich i sztukatorskich zaprawami wapienno-trasowymi wraz z wykonaniem cienkowarstwowej wapienno-trasowej warstwy malarskiej

• Prace konserwatorskie zewnętrznych elementów kamiennych będą polegały na oczyszczeniu powierzchni
z nawarstwień, impregnację biobójczą i wzmacniającą, uzupełnienie ubytków, w przypadku wątków rekonstrukcję spoinowania, scalenie kolorystyczne oraz impregnację hydrofobową.

• Naprawa dachu będzie polegać na oczyszczeniu gontu, miejscowej wymianie elementów zniszczonych oraz zabezpieczeniu pokrycia przed czynnikami atmosferycznymi impregnatem o właściwościach ognioodpornych.

• Zabezpieczenie przypór będzie polegać na montażu dachówki ceramicznej na okapnikach.

• Uporządkowanie strefy przycokołowej będzie polegać na usunięciu betonowej opaski oraz wykonanie w jej miejscu opaski żwirowej.

 1. Miejscu realizacji zamówienia - Kościół zlokalizowany jest na działce o nr ewidencyjnym: 359/4, obręb: Szydłów, Identyfikator działki 261208_4.0013.AR_6.359/4.
 2. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.
 3. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.
 4. Przez realizację całości przedmiotu umowy należy rozumieć wykonanie wszystkich robót budowlanych objętych zamówieniem, uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz bezusterkowy odbiór robót przez Zamawiającego.
 5. Wykonawca składając ofertę w postępowaniu w pełni akceptuje zapisy przyszłej umowy stanowiącej załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.
 6. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien

 1. Gwarancja: Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane w wymiarze  60 miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z chwilą odbioru końcowego robót (zawarcia protokołu końcowego robót bez uwag).
 2. Podwykonawcy:

Zamawiający dopuszcza wykonanie przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Wykonawca będzie zawierał z podwykonawcami stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Zamawiający żąda, jeżeli są znani na etapie składania ofert, wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Szczegółowe zapisy dotyczące umów o podwykonawstwo i rozliczeń z podwykonawcami znajdują się Projekcie umowy.

 

Rozdział IV – Termin realizacji zamówienia

 1. Zamawiający wymaga zrealizowania całości przedmiotu zamówienia w terminie: do 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
 2. Przez terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia należy rozumieć zawarcie w tym terminie protokołu odbioru końcowego bez uwag.

 

Rozdział V – Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie postanowień, o których mowa w rozdziale VII niniejszego zapytania ofertowego.

Spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:

 1. Zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie), wykonał należycie co najmniej:

- 3 (trzy) dokumentacje projektowe zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, dla których uzyskano prawomocną decyzję właściwego Konserwatora Zabytków o pozwoleniu na budowę.

Dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu:

- Wykaz prac projektowych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3  lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których prace te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te prace zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego prace projektowe  zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego powyżej. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga, aby jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełniał warunek samodzielnie.

Dodatkowo w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga, aby prace projektowe w ramach zamówienia wykonał ten podmiot, na którego doświadczenie powołują się Wykonawcy w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu.

Podobnie, w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunku udziału

w postępowaniu na doświadczenie podwykonawcy, Zamawiający wymaga, aby ten podwykonawca wykonał prace projektowe.

 

b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie), wykonał należycie co najmniej:

- 2 (dwie) polegające na remoncie elewacji tynkowanych obiektu wpisanego do rejestru zabytków w tym minimum jedna robota o wartości minimum 300.000,00 zł brutto),

- 1 (jedną) roboty budowlane polegające na remoncie wątków kamiennych elewacji obiektu wpisanego do rejestru zabytków.

 

Dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu:

- Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego powyżej. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga, aby jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełniał warunek samodzielnie.

Dodatkowo w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane w ramach zamówienia wykonał ten podmiot, na którego doświadczenie powołują się Wykonawcy w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu.

Podobnie, w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu na doświadczenie podwykonawcy, Zamawiający wymaga, aby ten podwykonawca wykonał roboty budowlane. 

 1. W zakresie dysponowania osobami:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami:

 1. co najmniej 1 (jedną) osobą - posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej oraz doświadczenie zawodowe polegające na wykonaniu przynajmniej trzech dokumentacji projektowych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków dla których uzyskano prawomocne decyzje właściwego konserwatora zabytków o pozwoleniu na budowę.
 2. co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. – o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Opracowanie programu prac konserwatorskich).
 3. co najmniej 1 (jedną) osobą – kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowalne do kierowania robotami budowlanymi w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, oraz posiadającą uprawnienia zgodnie z art. 37c i a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. —o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840 z późn.zm.), z co najmniej 3 letnim doświadczeniem – licząc od dnia uzyskania uprawnień, w tym doświadczenie w kierowaniu robotami na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków.

Dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu:

- Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w punktach od a do c. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
 1. muszą wykazać, że spełniają warunki udziału w postępowaniu, 
 2. w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia z postępowania w zakresie przewidzianym w niniejszym SWZ,
 3. ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, muszą ustanowić pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
 4. przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców

 

Rozdział VI – Podstawy Wykluczenia

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
  1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 1. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie   przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
 2. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
 3. o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 4. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
 5. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
 6. powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
 7. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270- 277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
 8. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
  1. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1);
  2. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzją administracyjną;
  3. o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba, że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
  4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sią o zamówienia publiczne;
  5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie.
 1. Na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) tj.: Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
 1. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
 2. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu;
 3. lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – zgodnie z Załącznikiem nr 2.

 

VII – Podstawy odrzucenia oferty

 1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 1. będzie złożona w niewłaściwej formie lub zostanie złożona po terminie składania ofert wskazanym w niniejszym zaproszeniu,
 2. jej treść nie będzie odpowiadała treści SWZ,
 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 4. jest sprzeczna z przepisami prawa lub nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 5. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia lub Wykonawca nie udzielił dostatecznych wyjaśnień w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego lub innych wyjaśnień na wezwanie Zamawiającego, lub nie uzupełnił dokumentów na wezwanie Zamawiającego,
 6. gdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej,
 7. zawierać będzie omyłki, których nie można poprawić,
 8. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na wniosek Zamawiającego,
 9. została złożona przez wykonawcę, który podlega wykluczeniu.
 10. Oferta odrzucona nie będzie uwzględniania przy ocenie ofert.

 

VIII Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia.

 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
 1. Wykazu prac projektowych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty prace zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego prace zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdz. V ust. 1 pkt a). Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;
 2. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdz. V ust. 1 pkt b). Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;
 3. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdz. V ust. 2. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

Rozdział IX – Opis sposobu obliczania ceny

 1. Cena podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, musi być wyrażona w pieniądzu – w złotych polskich, łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług VAT.
 2. Wartość netto i brutto oferty musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Cena oferty (ryczałtowa) musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena całkowita powinna odpowiadać rzeczywistym kosztom wykonania przedmiotu zamówienia. W cenie oferty mieścić się musi całkowity koszt kompletnej realizacji zamówienia, w tym również wszelkie rabaty, upusty finansowe, podatek VAT itp. oraz koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.
 4. Cena oferty powinna obejmować wykonanie całego przedmiotu zamówienia obliczona na podstawie wszystkich załączników do niniejszego SWZ, w szczególności PFU. Wyliczona w ten sposób cena oferty winna zostać wpisana do Formularza oferty.
 5. Cena ryczałtowa obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy. Pominięcie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwiązań technicznych, lub innych kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia zgodnie nie mogą być podstawą żądania zmiany ceny ryczałtowej.
 6. Wykonawca poda w Formularzu ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert.
 7. Cena oferty powinna obejmować wykonanie całego przedmiotu zamówienia obliczonej na podstawie SWZ wraz ze wszystkimi załącznikami.
 8. Cena ryczałtowa nie będzie podlegała waloryzacji.
 9. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy.
 10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a płatności nastąpią na podstawie faktur częściowej i końcowej – zgodnie z zapisami Wzoru Umowy.
 11. Za prace niewykonane wynagrodzenie nie przysługuje. Za świadczenia dokonane bez zlecenia lub stanowiące samowolne niedostosowanie się do warunków umowy, wynagrodzenie nie przysługuje.
 12. Poprawianie błędów w ofercie.

Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ niepowodujące istotnych zmian w treści ofert - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

Rozdział X – Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty najkorzystniejszej:

 1. Ocena złożonych ofert będzie się odbywać na podstawie poniższych kryteriów:
 1. Kryterium „Cena ofertowa brutto” – 100%
 1. Pozostałe informacje:
 1. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
 2. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
 3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej.

 

Rozdział  XI – Opis sposobu oceny ofert

 1. Każdy wykonawca będzie oceniany w skali od 0-100 pkt, punkty będą przyznawane do 2 miejsc po przecinku.
 2. Obliczanie punktacji kryteriów:

Kryterium: Cena - pod pojęciem cena należy rozumieć cenę ryczałtową brutto za całość zamówienia.

Ocena punktowa dokonana będzie według wzoru:

CKI = (COf n / COf b) x 100

gdzie:

CKI - uzyskana ilość punktów w kryterium cena

COf n - najniższa oferowana cena

COf b - cena badanej oferty

 1. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów (jeśli cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, wówczas Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienie postepowania).
 2. Wynik postępowania będzie umieszczony na stronie internetowej na której prowadzone jest postepowania.

 

Rozdział XII - Wadium

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

 

Rozdział XIII – Sposób, miejsce i termin składania ofert

 1. Oferta powinna zawierać:
 1. Formularz ofertowy wzór - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę,
 2. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę,
 3. Wykaz prac projektowych – Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
 4. Wykaz wykonanych robót wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie wykazanych robót budowlanych – Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,
 5. Wykaz osób jakimi dysponuje wykonawca wraz z kopiami dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia - Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego,
 1. Oferty należy składać w formie pisemnej, w terminie do dnia 30.07.2024 roku do godziny 11:00. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone do nadawcy bez rozpatrzenia.

Uwaga! - Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data nadania przesyłki.

 1. Otwarcie i odczytanie ofert nastąpi w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szydłów (ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów) w terminie 30.07.2024 roku o godzinie 12:00. Otwarcie i odczytanie ofert ma charakter jawny.
 2. Forma pisemna – oferta złożona w zamkniętej kopercie, na adres: Urząd Miasta i Gminy Szydłów ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów z dopiskiem na kopercie: „Oferta w postępowaniu pn. „Zachowanie, zabezpieczenie i utrwalenie kościoła filialnego p.w. Wszystkich Świętych w Szydłowie”, - nie otwierać przed dniem 30.07.2024 roku przed godz. 12:00” 
 3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy złożenia wyjaśnień poszczególnych opisów lub uzupełnienia braków w złożonej ofercie.
 4. Zamawiający odrzuci oferty w szczególności jeżeli:
  1. jej treść nie odpowiada treści dokumentacji przetargowej (zapytania ofertowego),
  2. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
  3. nie spełniono warunków udziału w postępowaniu.
 5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.
 7. Oferty muszą być składane w języku polskim.

 

Rozdział XIV – Informacje Dodatkowe

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania - zapytania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 5. Okres związania ofertą wynosi 30 dni (termin liczony od daty, w której upływa termin składania ofert).
 6. Pytania należy zadawać wyłącznie drogą mailową na adres: inwestycje@szydlow.pl Wszystkie odpowiedzi na zadane pytania przez wykonawców będą zamieszczane na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

 

Rozdział XV – Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego

Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy wyłącznie w zakresie wskazanym poniżej:

 1. Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących okolicznościach:
 1. na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca i kierownik budowy przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego,
 2. w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych, a następnie dostarcza dokumentację na te roboty,
 3. w przypadku, gdy określone w pkt. b) zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te będą traktowane, jako dodatkowe lub uzupełniające i Zamawiający złoży na ich wykonanie odrębne zamówienie.
 1. Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku:
 1. rezygnacji z części zakresu robót do wykonania,
 2. braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w dokumentacji projektowej,
 3. modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub uzupełniających za roboty zaniechane,
 4. jeżeli wartość robót zamiennych będzie mniejsza od podstawowych, które ulegają zmianie Zmniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. a) - b) następuje w oparciu o kosztorys ofertowy.
 1. Zmawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
 1. wystąpienia siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót lub wystąpienie warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych – o czas ich trwania;
 2. w przypadku niemożliwej do przewidzenia i niezależnej od Zamawiającego oraz Wykonawcy konieczności zmiany dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany,
 3. w przypadku innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca,
 4. ze względu na warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć,
 5. w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych,
 6. gdy decyzje służb, inspekcji i straży spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,
 7. w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie wymagających akceptacji Instytucji Pośredniczącej.
 1. Dopuszcza się wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie wyłącznie po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego, oraz pod warunkiem, że:
 1. spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,
 2. wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów (następca zmienianego materiału lub urządzenia),
 3. Zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania lub niedostępność na rynku materiału lub urządzenia oferowanego,
 4. Zmianę materiałów i urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych pod warunkiem, że nie spowodują zmiany cen kosztorysu ofertowego.
 1. Dokonanie zamiany kierownika budowy (robót) na osobę o kwalifikacjach i doświadczeniu wymaganym w zapytaniu ofertowym.
 2. W zakresie realizacji dodatkowych robót budowlanych od Wykonawcy w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
 1. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
 2. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
 3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
 1. Jeżeli zmiana treści umowy nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 1. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
 2. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
 1. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia może zastąpić nowy Wykonawca:
 1. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
 2. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców.
 1. Zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i jednocześnie jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonego w umowie.

 

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, które przed wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy z wyłączeniem postanowień określonych w ust. 2 gdzie podjęcie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji Wykonawcy.

Zmiany postanowień umowy mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że żaden z powyższych zapisów nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany, a jedynie kształtuje uprawnienia do dokonania zmiany.

Strona wnioskująca o zmianę umowy przedkłada drugiej stronie propozycję zmian z pisemnym uzasadnieniem konieczności lub celowości zmian i opisem wpływu zmiany na warunki umowy.

Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

W przypadkach wymagających uzyskania zgody dotującego, wprowadzenie zmian możliwe jest po uzyskaniu takiej zgody.

 

Zamawiający przedkłada do zapytania ofertowego wzór przyszłej umowy z Wykonawcą stanowiący Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

 

Rozdział XVI – Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Władysława w Szydłowie, Staszowska 15, 28-225 Szydłów
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisemnie na adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z zamówieniem przeprowadzanym przez podmiot, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie sprawy (11 lat) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - dostawcy usług poczty mailowej, strony BIP, dostawcy usług informatycznych w zakresie programów księgowo-ewidencyjnych.
 7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
 • w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
 • na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.
 1. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 2. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy.
 3. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
 4. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku, gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
 5. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
 6. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

 

Zatwierdził:

 

ks. Ryszard Piwowarczyk

 

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1,
 2. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - Załącznik nr 2
 3. Wykaz prac projektowych - Załącznik nr 3,
 4. Wykaz wykonanych robót - Załącznik nr 4,
 5. Wykaz osób - Załącznik nr 5,
 6. Projekt umowy – Załącznik nr 6
 7. Program Funkcjonalno- Użytkowy - Załącznik nr 7

 

 

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2024-06-19 12:46

Dodanie załącznika/ załączników - Roksana Gozdek

2024-06-19 12:46

Dodanie załącznika/ załączników - Roksana Gozdek

2024-06-19 12:46

Dodanie załącznika/ załączników - Roksana Gozdek

2024-06-19 12:46

Dodanie załącznika/ załączników - Roksana Gozdek

2024-06-19 12:46

Dodanie załącznika/ załączników - Roksana Gozdek

2024-06-19 12:46

Dodanie załącznika/ załączników - Roksana Gozdek

2024-06-19 12:46

Dodanie załącznika/ załączników - Roksana Gozdek

2024-06-19 12:46

Dodanie załącznika/ załączników - Roksana Gozdek

2024-06-19 12:45

Dodanie artykułu - Roksana Gozdek

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

 

woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 354 51 25
gmina@szydlow.pl
 
 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.