Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wyświetl stronę główną » Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł (od 01.01.2021 r.) » ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Podtytuł: „Nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w gminie Szydłów”

Szydłów, 05.07.2024 r.

Zaproszenie do składania ofert

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 000 zł netto, prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), na zadanie pn. Nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w gminie Szydłów”.

 

 1. Zamawiający

Gmina Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, REGON 291010814, NIP 866 16 08 398.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w gminie Szydłów” dla zakresu robót określonego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU).

W ramach zadania planuje się wykonanie robót projektowych oraz budowlanych, w związku z czym Wykonawca będzie pełnił:

 1. Nadzór nad opracowywaniem dokumentacji projektowej.
 2. Nadzór nad robotami budowlanymi.

 

Uwaga:

 • Szczegółowy zakres prac, nad którymi będzie pełniony nadzór inwestorski, został przedstawiony w PFU dla zadania pn. „Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w gminie Szydłów”, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia do składania ofert, z uwzględnieniem następującej modyfikacji – ograniczenia zakresu robót: Zamawiający wyłączył z zakresu zamówienia następujące elementy opisane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym:

- zieleń urządzona,

- elektroniczna tablica wyników,

- kontener socjalno-sanitarny o pow. ok. 60 m²,

- schody stalowe ocynkowane łączące teren szkoły z boiskiem wraz z uwzględnieniem fundamentów pod wykonanie konstrukcji stalowej.

Elementy wymienione powyżej nie będą wykonywane, nie należy ich uwzględniać przy wycenie realizacji zamówienia. Opisane w PFU „latarnie parkowe” zmieniono na proste oświetlenie uliczne.

 • Szczegółowy zakres obowiązków określony jest w Załączniku nr 1 do umowy - Wykaz obowiązków i zakresu czynności nadzoru inwestorskiego.
 • Inwestor zapewni, jeżeli będzie to konieczne, prowadzenie badań archeologicznych towarzyszących pracom ziemnym, w obrębie stanowiska archeologicznego.

 

W trakcie realizacji usługi nadzoru inwestorskiego Wykonawca zapewni i będzie dysponować następującymi ekspertami, którzy będą nadzorować roboty budowlane w poszczególnych branżach, oraz zapewni, że posiadają oni wymagane kwalifikacje zawodowe i doświadczenie (Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, na wezwanie Zamawiającego, najpóźniej przed podpisaniem umowy przedstawi stosowne dokumenty - wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia - potwierdzające ten fakt) w następującym zakresie:

 1. Inspektor Nadzoru robót konstrukcyjno–budowlanych – posiadający wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w myśl obowiązującego prawa budowlanego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce przez właściwy organ, oraz minimum 5 lat doświadczenia w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami/budową jako inspektor nadzoru lub kierownik robót/budowy (licząc od daty uzyskania uprawnień), a w tym pełnienie funkcji inspektora nadzoru lub kierownika robót konstrukcyjno–budowlanych na minimum jednej zakończonej inwestycji obejmującej swoim zakresem realizację robót budowlanych, związanych z infrastrukturą sportową, o wartości co najmniej 500 000 zł brutto;
 2. Inspektor Nadzoru robót sanitarnych – posiadający wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, w myśl obowiązującego prawa budowlanego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce przez właściwy organ, oraz minimum 5 lat doświadczenia w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami/budową jako inspektor nadzoru lub kierownik robót/budowy (licząc od daty uzyskania uprawnień);
 3. Inspektor Nadzoru robót elektrycznych – posiadający wykształcenie wyższe, uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w myśl obowiązującego prawa budowlanego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce przez właściwy organ, oraz minimum 5 lat doświadczenia w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami/budową jako inspektor nadzoru lub kierownik robót/budowy (licząc od daty uzyskania uprawnień);
 4. Inspektor Nadzoru robót drogowych – posiadający wykształcenie wyższe, uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń w myśl obowiązującego prawa budowlanego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce przez właściwy organ, oraz minimum 5 lat doświadczenia w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami/budową jako inspektor nadzoru lub kierownik robót/budowy (licząc od daty uzyskania uprawnień).

 

 1. Realizacja zadania pn. „Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w gminie Szydłów” została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

                           

 1. Opis sposobu obliczania ceny
 1. Na załączonym formularzu oferty, należy przedstawić cenę brutto oraz netto i wartość vat za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 

 1. Rodzaje i opis kryteriów

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny – 100%.

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą zaoferowaną ceną (jeśli cena najkorzystniejszej oferty nie przekroczy kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia).

 

 1. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać w terminie: 24 miesięcy od podpisania umowy.

 

 1. Termin i sposób składania ofert

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 15.07.2024 r. w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, Sekretariat – pokój 11 lub e-mailem na adres: oferty@szydlow.pl,
w języku polskim, dopuszczalne formaty plików: pdf, jpg.

 

 1. Informacje o formalnościach
 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację o wyniku postępowania. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego ofertę uzna za najkorzystniejszą wskazując miejsce i termin podpisania umowy.
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.
 4. W przypadku, gdy zostaną złożone dwie oferty o takiej samej, a zarazem najniższej cenie, Wykonawcy, którzy złożyli te oferty zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych z ceną nie wyższą od zaoferowanej w ofercie podstawowej – do skutecznego rozstrzygnięcia postępowania.
 5. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a także do zakończenia postępowania bez wybrania jakiejkolwiek oferty.
 6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku, do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na czas trwania tych okoliczności. Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu Wykonawca składa oświadczenie na formularzu ofertowym.

 

 1. Klauzula informacyjna z art. 13 ust. 1 i 2 RODO w celu związanym z postępowaniem
  o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość bez podatku od towarów i usług jest mniejsza niż kwota 130.000,00 zł

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Szydłów (ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów), tel. kontaktowy: 41 35 45 125, adres e-mail: gmina@szydlow.pl).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z zamówieniem, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 000 zł netto, prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie sprawy (11 lat) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - dostawcy usług poczty mailowej, strony BIP, dostawcy usług informatycznych w zakresie programów księgowo-ewidencyjnych.
 7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
 • w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
 • na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.
 1. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 2. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy.
 3. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
 4. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku, gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
 5. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
 6. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Projekt umowy oraz wykaz obowiązków i zakresu czynności nadzoru inwestorskiego.
 3. Program Funkcjonalno-Użytkowy pn.: „Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w Gminie Szydłów”.
 4. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2024-07-05 14:33

Dodanie załącznika/ załączników - Małgorzata Walkowicz

2024-07-05 14:33

Dodanie załącznika/ załączników - Małgorzata Walkowicz

2024-07-05 14:25

Dodanie artykułu - Małgorzata Walkowicz

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

 

woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 354 51 25
gmina@szydlow.pl
 
 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.