Artykuł pochodzi ze strony: www.szydlow.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.szydlow.bip.jur.pl/artykuly/3815

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Podtytuł: Remont dachu XVI wiecznego budynku Skarbczyka, należącego do Zespołu Zamku Królewskiego w Szydłowie

Szydłów, dnia 16.06.2021 r.

 wg rozdzielnika

 

 

INFORMACJA  O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Gmina Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, informuje, że w dniu 16.06.2021 r. o godz. 09:00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”] pn. „Remont dachu XVI wiecznego budynku Skarbczyka, należącego do Zespołu Zamku Królewskiego w Szydłowie", numer postępowania: IGP.II.271.22.2021.

 

 

Zamawiający wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 255 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty, dlatego też stosownie do zapisów art. 255 pkt. 1 ustawy Pzp postępowanie unieważniono.